Skip to main content
DA / EN

Råd, nævn og udvalg

Ledelsesgruppe

Ledelsesgruppen består af institutlederen, formanden for undervisningsudvalget og instituttets sektionsledere. Gruppen rådgiver institutlederen og diskuterer og kvalificerer tiltag af strategisk karakter for instituttet, såvel som emner der har behov for at blive behandlet udenfor de eksisterende sektioner og udvalg. Møder finder typisk sted en gang hver anden uge.

Referater af ledelsesgruppemøder (for ansatte)

Aftagerpanel

Aftagerpanelet skal bidrage til at fremme instituttets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling og videnudveksling samt medvirke til at styrke kvaliteten og relevansen af dets uddannelser. Aftagerpanelet, der består af lige dele alumner og aftagere, træder sammen mindst en gang om året.

 • Anne Marie Lund Ohm, Department Manager Marketplace Development, Autorola Group Holding A/S
 • Annegrethe Bak, Senior Portfolio Manager, Hedging & Treasury, ATP
 • Magnus Find, Forward Deployed Engineer, Palantir Technologies
 • Jeppe Buk, Områdedirektør, Jyske Bank
 • Mahmoud Abou Chouk, Business Line Manager, KMD 
 • Martin Rud Ehmsen, CTO, Hesehus A/S
 • Kurt René Eriksen, rektor, Nordfyns Gymnasium
 • Troels Stenstrup Jensen, Senior Manager, Head of Machine Learning and Quantum Technologies, KPMG Denmark
 • Bjarke Jørgensen, Head of Research, Newtec Engineering
 • John Schou, lektor, University College Lillebælt
 • Kasper Tofte, Senior Software Developer, Universal Robots
 • Ralph Zitz, Director, DTO - Digital Play Experience at LEGO, LEGO

Referater af aftagerpanelmøder (for ansatte)     

Institutforum

Institutforum lægger op til, at der er åbent for debat, og skal fungere som sparringspartner for institutlederen. Møder finder sted den 2. fredag i hver måned, undtagen juli.

IMADAs institutforum består af samtlige til enhver tid ansatte ved instituttet samt medlemmer udpeget af og blandt de studerende ved instituttet.  

Institutråd

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi. Møder finder sted mindst to gange pr. semester. 

Valggruppe I (videnskabeligt personale) Valggruppe II (teknisk/administrativt personale) Valggruppe III (studerende)

Institutrådets forretningsorden 

Referater af institutrådsmøder (for ansatte)

Ph.d.-studieudvalg

Ph.d.-studieudvalget skal give den faglige behandling af enhver ansøgning til fakultetets ph.d.-udvalg inden for IMADAs område, og det skal sende en begrundet indstilling til fakultetets ph.d.-udvalg. Ph.d.-studieudvalget skal behandle dekanens forespørgsler inden for udvalgets ph.d.-studieprogram, herunder vurdere Forsknings- og Uddannelsesplaner og de regelmæssige evalueringer, give faglig vurdering af ansøgninger om indskrivning og prioritere ansøgninger om ph.d.-stipendier. Ph.d.-studerende i Ph.d.-studieudvalget må ikke deltage i behandling af personsager.

Smartreg info til ph.d.-studerende (for ansatte)

Undervisningsudvalg

Undervisningsudvalgets opgave er at forbehandle alle sager til Det Naturvidenskabelige Studienævn samt løbende at vurdere og regulere instituttets kursusudbud og studieretninger. 

Udvalget er inddelt i 3 Undervisningsudvalg samt en Undervisningskoordinationsgruppe. 

Undervisningsudvalg for Matematik og Anvendt matematik: Undervisningsudvalg for Datalogi og Kunstig Intelligens: Undervisningsudvalg for Data Science: Undervisningskoordinationsgruppen:

Referater af undervisningsudvalgsmøder

Arbejdsmiljøudvalg 

IMADAs arbejdsmiljøudvalg holder møder en gang i hvert semester. Udvalget sørger for udarbejdelse af den lovmæssige arbejdspladsvurdering.

Referater af arbejdsmiljømøder

Biblioteksudvalg 

Biblioteksudvalget har til opgave at rådgive i sager om biblioteksforhold, bl.a. med hensyn til budget og økonomi.

Yderligere udvalg og opgaver (for ansatte).

Yderligere udvalg og opgaver

Læs mere

Sidst opdateret: 09.04.2024