Menu

Tilmelding

Tilmeldingsfristen for ordinære kandidater er udløbet. 
Der kan dog fortsat tilmeldes suppleringskandidater i de fagdidaktiske moduler, der ligger efter uge 40, se moduloversigten. Disse kandidater vil blive placeret på de hold, hvor der er ledige pladser. Seneste tilmelding for skoleåret 2018/19 modtages den 31. august 2018 (der tages forbehold for at enkelte hold/fag kan være fyldt op).

Tilmeld her (det er ét og samme skema uanset, hvilket forløb en kandidat følger). For at blive tilmeldt teoretisk pædagogikum skal kandidaten være ansat på en skole, der udbyder stx, hf, htx og/eller hhx. Det er således ikke muligt at tilmelde sig teoretisk pædagogikum som selvbetaler.

 

 

Læs om de forskellige forløb herunder:

 

 

Ordinær kandidat
 • jf. pædagogikumbekendtgørelsens §3, stk. 2 samt §6
 • §3 stk. 2. "Pædagogikum tilrettelægges over et år og gennemføres i ansættelsens første år".
 • §6. ”Lærere med faglig kompetence i henhold til §§ 4 og 5, som ansættes i en fast stilling, skal gennemføre pædagogikum inden for det første år af ansættelsen, jf. dog § 3, stk. 3. Fastansættelsen er betinget af, at læreren består pædagogikum.
 • Stk. 2. Pædagogikumkandidaten skal gennemføre pædagogikum i alle sine gymnasierelevante fag”.
 • Pædagogikumsekretariatet giver i alle tilfælde oplysninger til UVM om tilmeldte kandidater med henblik på fordelingen af tilsynsførende. 
  • ’Ordinær kandidat’ betyder således, at kandidaten tilmeldes alle moduler i teoretisk pædagogikum på én gang og indenfor ét skoleår. Ved tilmelding skal alle fag, der er givet faglig kompetence i jf. de faglige mindstekrav og pædagogikumbekendtgørelsen i øvrigt, oplyses. Kandidaten skal på fagdidaktiske moduler i alle fag, hvor der er tildelt faglig kompetence, i forbindelse med pædagogikum. 
  Kandidat på særlige vilkår
 • jf. pædagogikumbekendtgørelsens §3, stk. 3 eller §28
 • §3, stk. 3. ”Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at pædagogikum påbegyndes på et senere tidspunkt eller gennemføres med en længere tilrettelæggelse end nævnt i stk. 2. I disse tilfælde skal det fremgå af en foreløbig uddannelsesplan, jf. § 21, hvordan pædagogikum tilrettelægges med angivelse af forventet start- og sluttidspunkt. Pædagogikum skal for disse kandidater påbegyndes senest et år efter ansættelsen. Særlige tilfælde kan alene opstå som følge af
 • 1)     et samlet lavt timetal på skolen i pædagogikumkandidatens fag,

  2)     kandidatens sygdom, barsel eller orlov, eller

  3)     at det hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at skaffe lærere til at varetage undervisningen i et fag, hvorfor kandidatens varetagelse af den ordinære undervisning umuliggør et normalt pædagogikumforløb”.

  • Ved kandidater på ’særlige vilkår' skal uddannelsesplanen, herunder de tanker skolen har gjort sig i forhold til de teoretiske moduler, fremsendes til IKV/SDU, der tilmelder kandidaten jf. skolens tilrettelæggelse. IKV forbeholder sig retten til at kommentere skolens planlægning, såfremt der er uhensigtsmæssigheder i forhold til den progression, der er indtænkt i teoretisk pædagogikum. 
  • §28. ”En lærer uden undervisningskompetence, der har faglig kompetence efter §§ 4 og 5, og som har undervisningserfaring af betydelig varighed og omfang i faget på gymnasialt eller højere niveau, kan af skolens leder tildeles undervisningskompetence, når vedkommende har gennemført kursus i fagdidaktik i faget og i fagligt samspil [vores kursivering]. Undervisningskompetence efter første punktum kan normalt ikke tildeles lærere uden undervisningserfaring svarende til seks til otte års varighed på fuld tid”.
  • En sådan ’særlig’ kandidat, der opfylder betingelserne jf. §28, tilmeldes alene modulet i ’Fagenes samspil’ samt relevante fagdidaktiske moduler.
  Suppleringskandidater
 • jf. pædagogikumbekendtgørelsens §27 eller §34
 • §27. Skolens leder kan tildele en lærer,der har gennemført pædagogikum, undervisningskompetence i et efterfølgende erhvervet tilvalgsfag, hvori vedkommende ikke har pædagogikum, hvis læreren har faglig kompetence i faget, jf. §§ 4 og 5, og har gennemført kursus i fagdidaktik i faget”.
  • §34. ”En lærer, der har gennemført pædagogikum efter de ordninger, der var gældende før 1. august 2009, og alene har undervisningskompetence i uddannelsen til højere handelseksamen eller uddannelsen til højere teknisk eksamen, har undervisningskompetence i et fag i de almene gymnasiale uddannelser, når læreren har faglig kompetence i faget og har gennemført kursus i fagdidaktik i faget”.
  • frist 31. august.
  • Kandidater, der erhverver sig yderligere faglig kompetence efter endt pædagogikum eller som har taget pædagogikum i henhold til ordninger før 2009 (hhx og/eller htx), tilmeldes det/de relevante fagdidaktiske moduler. Skolen opkræves i sådanne tilfælde gebyr for kandidatens deltagelse.

  EUX-lærere på overgangsordning (ansatte før august 2015)
  UVM har i ‘Ansættelse af nye lærere og vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale områder’, dateret den 3. marts 2016, beskrevet en særlig overgangsordning for EUX-lærere ansat før erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft i august 2015. Ordningen giver specifik undervisningskompetence begrænset til fag på eux-niveau. Kandidater på dette forløb tilmeldes alene det/de fagdidaktiske moduler.
  Kandidater i Grønland

  Kandidater i Grønland tilmeldes alene de fagdidaktiske moduler på teoretisk pædagogikum i Danmark.

  Steiner-kandidater

  Kandidater med tilknytning til Steinerskolerne tilmeldes workshop 4, fagenes samspil, fagdidaktisk modul i det relevante fag samt den afsluttende opgave i teoretisk pædagogikum.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

  Acceptér cookies