Menu

Tilmelding

Fristen for tilmelding til skoleår 2018/19 er udløbet. 

  Vi åbner igen for tilmelding til næste skoleår i april 2019.

 

Læs om de forskellige forløb herunder:

 

 

Ordinær kandidat
 • jf. pædagogikumbekendtgørelsens §3, stk. 2 samt §6
 • §3 stk. 2. "Pædagogikum tilrettelægges over et år og gennemføres i ansættelsens første år".
 • §6. ”Lærere med faglig kompetence i henhold til §§ 4 og 5, som ansættes i en fast stilling, skal gennemføre pædagogikum inden for det første år af ansættelsen, jf. dog § 3, stk. 3. Fastansættelsen er betinget af, at læreren består pædagogikum.
 • Stk. 2. Pædagogikumkandidaten skal gennemføre pædagogikum i alle sine gymnasierelevante fag”.
 • Pædagogikumsekretariatet giver i alle tilfælde oplysninger til UVM om tilmeldte kandidater med henblik på fordelingen af tilsynsførende. 
  • ’Ordinær kandidat’ betyder således, at kandidaten tilmeldes alle moduler i teoretisk pædagogikum på én gang og indenfor ét skoleår. Ved tilmelding skal alle fag, der er givet faglig kompetence i jf. de faglige mindstekrav og pædagogikumbekendtgørelsen i øvrigt, oplyses. Kandidaten skal på fagdidaktiske moduler i alle fag, hvor der er tildelt faglig kompetence, i forbindelse med pædagogikum. 
  Kandidat på særlige vilkår
 • jf. pædagogikumbekendtgørelsens §3, stk. 3 eller §28
 • §3, stk. 3. ”Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at pædagogikum påbegyndes på et senere tidspunkt eller gennemføres med en længere tilrettelæggelse end nævnt i stk. 2. I disse tilfælde skal det fremgå af en foreløbig uddannelsesplan, jf. § 21, hvordan pædagogikum tilrettelægges med angivelse af forventet start- og sluttidspunkt. Pædagogikum skal for disse kandidater påbegyndes senest et år efter ansættelsen. Særlige tilfælde kan alene opstå som følge af
 • 1)     et samlet lavt timetal på skolen i pædagogikumkandidatens fag,

  2)     kandidatens sygdom, barsel eller orlov, eller

  3)     at det hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at skaffe lærere til at varetage undervisningen i et fag, hvorfor kandidatens varetagelse af den ordinære undervisning umuliggør et normalt pædagogikumforløb”.

  • Ved kandidater på ’særlige vilkår' skal uddannelsesplanen, herunder de tanker skolen har gjort sig i forhold til de teoretiske moduler, fremsendes til IKV/SDU, der tilmelder kandidaten jf. skolens tilrettelæggelse. IKV forbeholder sig retten til at kommentere skolens planlægning, såfremt der er uhensigtsmæssigheder i forhold til den progression, der er indtænkt i teoretisk pædagogikum. 
  • §28. ”En lærer uden undervisningskompetence, der har faglig kompetence efter §§ 4 og 5, og som har undervisningserfaring af betydelig varighed og omfang i faget på gymnasialt eller højere niveau, kan af skolens leder tildeles undervisningskompetence, når vedkommende har gennemført kursus i fagdidaktik i faget og i fagligt samspil [vores kursivering]. Undervisningskompetence efter første punktum kan normalt ikke tildeles lærere uden undervisningserfaring svarende til seks til otte års varighed på fuld tid”.
  • En sådan ’særlig’ kandidat, der opfylder betingelserne jf. §28, tilmeldes alene modulet i ’Fagenes samspil’ samt relevante fagdidaktiske moduler.
  Suppleringskandidater
 • jf. pædagogikumbekendtgørelsens §27 eller §34
 • §27. Skolens leder kan tildele en lærer,der har gennemført pædagogikum, undervisningskompetence i et efterfølgende erhvervet tilvalgsfag, hvori vedkommende ikke har pædagogikum, hvis læreren har faglig kompetence i faget, jf. §§ 4 og 5, og har gennemført kursus i fagdidaktik i faget”.
  • §34. ”En lærer, der har gennemført pædagogikum efter de ordninger, der var gældende før 1. august 2009, og alene har undervisningskompetence i uddannelsen til højere handelseksamen eller uddannelsen til højere teknisk eksamen, har undervisningskompetence i et fag i de almene gymnasiale uddannelser, når læreren har faglig kompetence i faget og har gennemført kursus i fagdidaktik i faget”.
  • frist 31. august.
  • Kandidater, der erhverver sig yderligere faglig kompetence efter endt pædagogikum eller som har taget pædagogikum i henhold til ordninger før 2009 (hhx og/eller htx), tilmeldes det/de relevante fagdidaktiske moduler. Skolen opkræves i sådanne tilfælde gebyr for kandidatens deltagelse.

  EUX-lærere på overgangsordning (ansatte før august 2015)
  UVM har i ‘Ansættelse af nye lærere og vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale områder’, dateret den 3. marts 2016, beskrevet en særlig overgangsordning for EUX-lærere ansat før erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft i august 2015. Ordningen giver specifik undervisningskompetence begrænset til fag på eux-niveau. Kandidater på dette forløb tilmeldes alene det/de fagdidaktiske moduler.
  Kandidater i Grønland

  Kandidater i Grønland tilmeldes alene de fagdidaktiske moduler på teoretisk pædagogikum i Danmark.

  Steiner-kandidater

  Kandidater med tilknytning til Steinerskolerne tilmeldes workshop 4, fagenes samspil, fagdidaktisk modul i det relevante fag samt den afsluttende opgave i teoretisk pædagogikum.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

  Acceptér cookies