Menu

Teopædopgaven

RAMMER FOR OPGAVEN

Opgavetemaerne formuleres af en opgavekommission og kan for indeværende og foregående år ses via menupunktet Teopædopgaven yderst til højre.

Det er Undervisningsministeriet, der står for opgaven, se her.

Der er afsat 37 arbejdstimer til opgaven. Opgaven kan i skoleåret 2017/18 skrives fra tirsdag den 22. maj til tirsdag den 29. maj 2018. Opgaven skal afleveres elektronisk på kandidatens skole senest den 29. maj 2018 inden for skolens kontortid. Skolen sender derefter opgaven til censorerne. Censorerne udmeldes til skolerne af Undervisningsministeriet.

Det vil i særlige tilfælde (sygdom etc.) være muligt for skolens rektor at udsætte kandidatens aflevering med op til to dage.

Kandidaten vælger fokus for opgaven ud fra de udmeldte temaer i det skoleår, opgaven skrives. Det samme gælder for kandidater på særlige vilkår. Såfremt en kandidat på særlige vilkår har været langt i forhold til koblingen mellem teori og praksis i forhold til et tidligere udmeldt opgavetema, kan skolen på vegne af kandidaten søge om, at tidligere års temaer lægges til grund for prøven i teoretisk pædagogikum. Ansøgning om dispensation stiles til UVM og kan alene være begrundet i en opgaveproces, der blev afbrudt på grund af sygdom, barsel eller lignende.

KRAV TIL BESVARELSEN

Opgavebesvarelsens tekst skal have omfang af 15-20 normalsider á 2400 anslag MED mellemrum (dvs. max. 48000 anslag i alt; illustrationer, tabeller, bilag, litteraturliste, fodnoter med mere tæller ikke med i sidetallet). Opgaven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Se i øvrigt studieordningen.

Dette forblad skal benyttes som forside til besvarelsen.

GENERELT

Indstilling til opgave sker to gange pr. år. Kandidaterne skal på baggrund af indstillingen aflevere opgave ved ordinær prøve i maj eller ved re-/sygeeksamen. Opgavebesvarelser fra re-/sygeeksamen 2016/17 skal være indleveret på skolen og sendt til censor senest den 1. oktober 2017, og bedømmelse af opgaver skal være afsluttet senest 26. oktober 2017. Kandidater, der ikke afleverer ved én af de to nævnte frister, kan først aflevere ved næste ordinære termin, og der skrives i de temaer, som er udmeldt denne termin. Ønsker kandidaten at skrive i samme tema som fra den termin, kandidaten skulle have skrevet opgaven, kan det ske efter godkendelse af UVM. Godkendelsen vurderes ud fra, hvor langt kandidaten var i sit uddannelsesforløb inden, det blev afbrudt, og der vurderes fra sag til sag

Såfremt der er tekniske problemer med at hente opgaven, kan der ske henvendelse til Pædagogikumadministrationen (se under menuen ’Kontakt os’).

Temaer til opgaven i maj 2018

Tema 1: Formativ feedback og evaluering

Temaer til opgaven i maj 2018

Tema 2: Digital dannelse

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies