Menu

Om teoretisk pædagogikum

For at blive tilmeldt teoretisk pædagogikum skal kandidaten være ansat på en skole, der udbyder stx, hf, htx og/eller hhx. Det er således ikke muligt at tilmelde sig teoretisk pædagogikum som selvbetaler. Det er skolen, der er ansættende myndighed og som derfor tilrettelægger den enkelte kandidats pædagogikum, herunder tilmelder kandidaten til de teoretiske moduler.  

Undervisningsministeriet (UVM) udpeger et eller flere universiteter i fællesskab til for en fireårig periode at varetage undervisningen i teoretisk pædagogikum. I perioden 2014-2019 varetages denne opgave af et konsortium bestående af Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitets Center. Studieordningen beskriver det faglige indhold i den teoretiske uddannelse. Teoretisk pædagogikum udgør jf. pædagogikumbekendtgørelsen 20 ECTS. Herudover udgør praktisk pædagogikum 40 ECTS. Jf. pædagogikumbekendtgørelsen er det skolens leder, der tildeler faglig kompetence i henhold til de faglige mindstekrav. UVM kan bistå og vejlede skolerne i denne henseende.

Teoretisk pædagogikum består af en række almendidaktiske moduler (almendidaktik 1 + 2, fagenes samspil samt workshop 1-5) samt et eller flere fagdidaktiske moduler svarende til det antal fag, kandidaten har faglig kompetence i. Der er 20 dages undervisning, heraf 15 som internat, i løbet af det år, pædagogikum forløber for kandidater med to fagdidaktiske moduler. Forud for modulerne læser kandidaterne forskningsbaseret litteratur svarende til cirka 1000 sider for hele forløbet. Litteraturen er en blanding af forskningsformidlede tekster, forskningslitteratur samt teoretiske tekster. Litteraturen danner rammen om og baggrunden for den undervisning, der finder sted på modulerne. Teoretisk pædagogikum udgør jf. pædagogikumbekendtgørelsen 20 ECTS. Herudover udgør praktisk pædagogikum 40 ECTS. Jf. pædagogikumbekendtgørelsen er det skolens leder, der tildeler faglig kompetence i henhold til de faglige mindstekrav. UVM kan bistå og vejlede skolerne i denne henseende.

 

 

Tilstedeværelsespligt. 

 

For at en kandidat kan indstilles til prøven i teoretisk pædagogikum skal denne have deltaget i mindst 94% af undervisningen, der ligger forud for prøven.

 

Jf. Pædagogikumbekendtgørelsens §32 kan Undervisningsministeren ”dispensere fra bekendtgørelsen for en enkelt pædagogikumkandidat, hvor helt særlige forhold gør sig gældende”. Såfremt en skole på vegne af en kandidat ønsker at ansøge om dispensation fra reglen om 94% fremmøde, stiles en begrundet ansøgning til Undervisningsministeriet. UVM meddeler eventuelle dispensationer til udbyderen af teoretisk pædagogikum.  

 

Der registreres tilstedeværelse for hvert modul. Tilstedeværelsen registreres som den procentandel, kandidaten er tilstede. Kandidaten kan se det, der registreres i Lectio.  Udbyderen af teoretisk pædagogikum giver ansættende myndighed besked om kandidater med manglende tilstedeværelse løbende. På forlangende kan den ansættende myndighed til enhver tid bede om en oversigt over registreret tilstedeværelse for dennes ansatte.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies