Skip to main content

Tilmelding

Undervisning7

Tilmelding til skoleåret 2020/21 er slut for både ordinære og suppleringskandidater.

 

Vi åbner for tilmelding igen i april 2021 for det næste skoleår, og hvis man tilmelder inden fristen 1. juni 2021, er man sikret en plads.


Udbud af kurser for vejledere, kursusledere og vikarer fremgår af  
Efteruddannelsens hjemmeside

 

Ordinær kandidat
 • jf. pædagogikumbekendtgørelsens §3, stk. 2 samt §5
 • §3 stk. 2. "Pædagogikum tilrettelægges over et år og gennemføres i ansættelsens første år".
 • §5. ”Lærere med faglig kompetence i henhold til § 4, som ansættes i en fast stilling, skal gennemføre pædagogikum inden for det første år af ansættelsen, jf. dog § 3, stk. 3. Fastansættelsen er betinget af, at læreren består pædagogikum.
 • §5 stk. 2. "Pædagogikumkandidaten skal gennemføre pædagogikum i alle sine gymnasierelevante fag”.
 • Pædagogikumsekretariatet giver i alle tilfælde oplysninger til UVM om tilmeldte kandidater med henblik på fordelingen af tilsynsførende. 

 • ’Ordinær kandidat’ betyder således, at kandidaten tilmeldes alle moduler i teoretisk pædagogikum på én gang og indenfor ét skoleår. Ved tilmelding skal alle fag, der er givet faglig kompetence i jf. de faglige mindstekrav og pædagogikumbekendtgørelsen i øvrigt, oplyses. Kandidaten skal på fagdidaktiske moduler i alle fag, hvor der er tildelt faglig kompetence, i forbindelse med pædagogikum. 

  Kandidat på særlige vilkår
 • jf. pædagogikumbekendtgørelsens §3, stk. 3 eller §27
 • §3, stk. 3. ”Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at pædagogikum påbegyndes på et senere tidspunkt eller gennemføres med en længere tilrettelæggelse end nævnt i stk. 2. I disse tilfælde skal det fremgå af en foreløbig uddannelsesplan, jf. § 21, hvordan pædagogikum tilrettelægges med angivelse af forventet start- og sluttidspunkt. Pædagogikum skal for disse kandidater påbegyndes senest et år efter ansættelsen. Særlige tilfælde kan alene opstå som følge af
 • 1)     et samlet lavt timetal på skolen i pædagogikumkandidatens fag,

  2)     kandidatens sygdom, barsel eller orlov, eller

  3)     at det hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at skaffe lærere til at varetage undervisningen i et fag, hvorfor kandidatens varetagelse af den ordinære undervisning umuliggør et normalt pædagogikumforløb”.


  Ved kandidater på ’særlige vilkår' skal uddannelsesplanen, herunder de tanker skolen har gjort sig i forhold til de teoretiske moduler, fremsendes til IKV/SDU, der tilmelder kandidaten jf. skolens tilrettelæggelse. IKV forbeholder sig retten til at kommentere skolens planlægning, såfremt der er uhensigtsmæssigheder i forhold til den progression, der er indtænkt i teoretisk pædagogikum. 

  • §27. ”En lærer uden undervisningskompetence, der har faglig kompetence efter §§ 4 og 5, og som har undervisningserfaring af betydelig varighed og omfang i faget på gymnasialt eller højere niveau, kan af skolens leder tildeles undervisningskompetence, når vedkommende har gennemført kursus i fagdidaktik i faget og i fagligt samspil [vores kursivering]. Undervisningskompetence efter første punktum kan normalt ikke tildeles lærere uden undervisningserfaring svarende til seks til otte års varighed på fuld tid”.

  En sådan ’særlig’ kandidat, der opfylder betingelserne jf. §27, tilmeldes alene modulet i ’At være lærer på de gymnasiale uddannelser’ samt relevante fagdidaktiske moduler.

  Suppleringskandidater
 • jf. pædagogikumbekendtgørelsens §§26 eller 35
 • §26. Skolens leder kan tildele en lærer, der har gennemført pædagogikum, undervisningskompetence i et efterfølgende erhvervet tilvalgsfag, hvori vedkommende ikke har pædagogikum, hvis læreren har faglig kompetence i faget, jf. §§ 4 og 5, og har gennemført kursus i fagdidaktik i faget”.
 • §35. ”En lærer, der har gennemført pædagogikum efter de ordninger, der var gældende før 1. august 2009, og alene har undervisningskompetence i uddannelsen til højere handelseksamen eller uddannelsen til højere teknisk eksamen, har undervisningskompetence i et fag i de almene gymnasiale uddannelser, når læreren har faglig kompetence i faget og har gennemført kursus i fagdidaktik i faget”. 

  Det betyder, at suppleringskandidater 
  tilmeldes det/de relevante fagdidaktiske moduler. Skolen opkræves i sådanne tilfælde gebyr for kandidatens deltagelse.
 • EUX-lærere på overgangsordning (ansatte før august 2015)
  UVM har i ‘Ansættelse af nye lærere og vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale områder’, dateret den 3. marts 2016, beskrevet en særlig overgangsordning for EUX-lærere ansat før erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft i august 2015. Ordningen giver specifik undervisningskompetence begrænset til fag på eux-niveau. Kandidater på dette forløb tilmeldes alene det/de fagdidaktiske moduler.
  Kandidater i Grønland

  Kandidater i Grønland tilmeldes alene de fagdidaktiske moduler på teoretisk pædagogikum i Danmark. Det fagdidaktiske projekt i forbindelse med fagdidaktik aftales nærmere med Grønlands Universitetet.

  Steiner-kandidater

  Kandidater med tilknytning til Steinerskolerne tilmeldes modulet At være lærer på de gymnasiale uddannelser, fagdidaktisk modul i det relevante fag samt den afsluttende opgave i teoretisk pædagogikum.