Skip to main content

Prøven i Teoretisk Pædagogikum

Prøven i Teoretisk Pædagogikum afvikles hvert år i maj måned, som afslutning på kandidaternes uddannelsesforløb. Prøven kan først afvikles, når kandidaten har bestået praktisk pædagogikum. Ifølge Pædagogikumbekendtgørelsen fastlægger skolerne selv opgaveugen.  


Opgaven afleveres elektronisk på kandidatens skole 21. maj 2021 inden for skolens kontortid. Skolen sender derefter opgaven til censorerne.

Censorerne udmeldes til skolerne af  SDU.

Forbladet til hhv. ordinær prøvetermin og syge- og reeksamen for skoleår 20/21 skal vedlægges opgavebesvarelsen sammen med temaet.

Indstilling til prøven sker to gange pr. år. Enten ved den ordinære prøve i maj eller ved re-/sygeeksamen i september.

Kandidater, der ikke afleverer ved én af de to nævnte frister, kan først aflevere ved næste ordinære termin, og der skrives i de temaer, som er udmeldt denne termin. Ønsker kandidaten at skrive i samme tema som fra den termin, kandidaten skulle have skrevet opgaven, kan det ske efter godkendelse af UVM. Godkendelsen vurderes ud fra, hvor langt kandidaten var i sit uddannelsesforløb inden, det blev afbrudt, og der vurderes fra sag til sag.

Såfremt der er tekniske problemer med at hente opgaven, kan der ske henvendelse til Pædagogikumadministrationen.

Det er ikke længere muligt at indmelde valg af fag til prøven, fordi fristen er overskredet.

Du kan henvendelse dig til Pædagogikumsekretariatet på paedagogikum@sdu.dk eller på telefon 6550 2280, hvis du stadig mangler at indmelde din kandidats fag. 

Censorerne melder de enkelte karakterer direkte ind til Pædagogikumsekretariatet. Herefter offentliggør Pædagogikumsekretariatet karakteren gennem karakterbeviset til skolen.

Hvis man vil klage over prøven gælder følgende:

  • klagen skal være skriftlig og begrundet, med nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, som efter klagers mening bør begrunde en imødekommende afgørelse
  • klagen indgives senest 14 dage efter, bedømmelsen er offentliggjort
  • klagen sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Gymnasiekontoret ved mail til chefkonsulent Trine Rhein-Knudsen

Der kan klages over:

  • retlige forhold
  • eksaminationsgrundlaget, herunder opgaven og dens forhold til uddannelsens mål og krav
  • prøveforløbet
  • bedømmelsen

Man skal være opmærksom på, at en klage over bedømmelsen kan resultere i en lavere karakter

Opgavebesvarelsens tekst skal have omfang af 15-20 normalsider á 2400 anslag MED mellemrum (dvs. max. 48000 anslag i alt; illustrationer, tabeller, bilag, litteraturliste, fodnoter med mere tæller ikke med i sidetallet). Opgaven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Se i øvrigt studieordningen.

Husk at vedlægge forbladet som forside til besvarelsen.

  • Opgavetemaerne formuleres af en opgavekommission og udmeldes ved skoleårets start. Temaerne kan downloades fra denne side
  • Det er Undervisningsministeriet, der står for opgaven
  • Der er afsat 37 arbejdstimer til opgaven

Kandidaten vælger blandt de udmeldte temaer i det skoleår, opgaven skrives. Det samme gælder for kandidater, der genoptager pædagogikum efter en periode, hvor uddannelsen har været sat i bero. Hvis en kandidat har været langt i forhold til koblingen mellem teori og praksis i forhold til et tidligere udmeldt opgavetema, kan skolen søge om, at tidligere års temaer lægges til grund for prøven. En ansøgning om dette sendes til UVM og kan alene være begrundet i en opgaveproces, der blev afbrudt på grund af sygdom, barsel eller lignende.

Re- og sygeeksamen for prøven i maj 2021, skal være afsluttet inden den 30. september 2021. 

Skoleår 2020-21:
Tema 1: Virtuel undervisning
Tema 2: Multimodale elevproduktioner

Skoleår 2019-20:
Tema 1: Læring gennem læremidler
Tema 2: Faglige og sociale overgange 

Sidst opdateret: 10.08.2020