Prøven i Teoretisk Pædagogikum

TEOPÆDOPGAVEN I CORONAENS TID: I ÅR ER DET TILLADT AT SKRIVE TEOPÆDOPGAVE OM ET PLANLAGT FORLØB, DER IKKE ER GENNEMFØRT

Som det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk/corona) afvikles teopædopgaven i foråret efter planen.

Der kan være kandidater, der på grund af hjemsendelserne ikke har nået at gennemføre det forløb, der skulle være udgangspunkt for deres opgave. Det er jo et problem, fordi det fremgår af opgaveformuleringerne, at man i opgaven skal analysere og vurdere et forløb, man har gennemført.

Er man kommet i den situation, og har man ikke et andet egnet forløb i baghånden, kan man skrive om  det planlagte forløb, der ikke er gennemført. Det er selvfølgelig stadig et krav, at man skal analysere og vurdere forløbet teoretisk, og man skal også reflektere over, hvorfor det planlagte forløb er egnet netop i dette fag med denne klasse og disse elever. Desuden skal man vurdere det fiktive forløbs virkning, og man skal forholde sig til, hvordan forløbet vil kunne indgå i et didaktisk udviklingsarbejde på skolen. 
Peter Hobel, formand for opgavekommissionen. Efter aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Sekretariatet på Teoretisk Pædagogikum.

 

Prøven i Teoretisk Pædagogikum afvikles hvert år i maj måned, som afslutning på kandidaternes uddannelsesforløb. Prøven kan først afvikles, når kandidaten har bestået praktisk pædagogikum. Ifølge Pædagogikumbekendtgørelsen fastlægger skolerne selv opgaveugen.  


Aflevering

Opgaven afleveres elektronisk på kandidatens skole senest den 27. maj 2020 inden for skolens kontortid. Skolen sender derefter opgaven til censorerne.

Censorerne udmeldes til skolerne af  SDU.

Forblad

Forbladet til hhv. ordinær prøvetermin og syge- og reeksamen for skoleår 19/20 skal vedlægges opgavebesvarelsen sammen med temaet.

Generelt

Indstilling til prøven sker to gange pr. år. Enten ved den ordinære prøve i maj eller ved re-/sygeeksamen i september.

Kandidater, der ikke afleverer ved én af de to nævnte frister, kan først aflevere ved næste ordinære termin, og der skrives i de temaer, som er udmeldt denne termin. Ønsker kandidaten at skrive i samme tema som fra den termin, kandidaten skulle have skrevet opgaven, kan det ske efter godkendelse af UVM. Godkendelsen vurderes ud fra, hvor langt kandidaten var i sit uddannelsesforløb inden, det blev afbrudt, og der vurderes fra sag til sag.

Såfremt der er tekniske problemer med at hente opgaven, kan der ske henvendelse til Pædagogikumadministrationen.

Indmelding af fag
Skolen bedes indmelde kandidatens valg af fag til prøven senest den 28. marts 2020.
Karakter for prøven

Censorerne melder de enkelte karakterer direkte ind til Pædagogikumsekretariatet. Herefter offentliggør Pædagogikumsekretariatet karakteren gennem karakterbeviset til skolen den 23. juni.

Hvis man vil klage over prøven gælder følgende:

  • klagen skal være skriftlig og begrundet, med nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, som efter klagers mening bør begrunde en imødekommende afgørelse
  • klagen indgives senest 14 dage efter, bedømmelsen er offentliggjort
  • klagen sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Gymnasiekontoret ved mail til chefkonsulent Trine Rhein-Knudsen

Der kan klages over:

  • retlige forhold
  • eksaminationsgrundlaget, herunder opgaven og dens forhold til uddannelsens mål og krav
  • prøveforløbet
  • bedømmelsen

Man skal være opmærksom på, at en klage over bedømmelsen kan resultere i en lavere karakter

Krav til besvarelsen

Opgavebesvarelsens tekst skal have omfang af 15-20 normalsider á 2400 anslag MED mellemrum (dvs. max. 48000 anslag i alt; illustrationer, tabeller, bilag, litteraturliste, fodnoter med mere tæller ikke med i sidetallet). Opgaven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Se i øvrigt studieordningen.

Husk at vedlægge forbladet som forside til besvarelsen.

Rammer for opgaven
  • Opgavetemaerne formuleres af en opgavekommission og udmeldes ved skoleårets start. Temaerne kan downloades fra denne side
  • Det er Undervisningsministeriet, der står for opgaven
  • Der er afsat 37 arbejdstimer til opgaven

Kandidaten vælger blandt de udmeldte temaer i det skoleår, opgaven skrives. Det samme gælder for kandidater, der genoptager pædagogikum efter en periode, hvor uddannelsen har været sat i bero. Hvis en kandidat har været langt i forhold til koblingen mellem teori og praksis i forhold til et tidligere udmeldt opgavetema, kan skolen søge om, at tidligere års temaer lægges til grund for prøven. En ansøgning om dette sendes til UVM og kan alene være begrundet i en opgaveproces, der blev afbrudt på grund af sygdom, barsel eller lignende.

Re-/sygeeksamen

Re- og sygeeksamen for prøven i maj 2020, skal være afsluttet inden den 30. september 2020. 

Temaer til opgaven