Skip to main content

Prøven i Teoretisk Pædagogikum

Prøven i Teoretisk Pædagogikum afvikles hvert år i maj måned som afslutning på kandidaternes uddannelsesforløb. Prøven kan først afvikles, når kandidaten har bestået praktisk pædagogikum. Ifølge Pædagogikumbekendtgørelsen fastlægger skolerne selv skriveugen.  


Prøven i maj 2022:

Opgaven afleveres på kandidatens skole 20. maj 2022 inden for skolens åbningstid. Skolen sender derefter opgaven til censorerne.

Censorerne udmeldes til skolerne af  SDU.

Forbladet til hhv. ordinær prøvetermin og syge- og reeksamen for skoleår 21/22 skal vedlægges opgavebesvarelsen sammen med temaet.

Indstilling til prøven sker to gange pr. år. Enten ved den ordinære prøve i maj eller ved re-/sygeeksamen i september.

Kandidater, der ikke afleverer ved én af de to nævnte frister, kan først aflevere ved næste ordinære termin, og der skrives i de temaer, som er udmeldt denne termin. Ønsker kandidaten at skrive i samme tema som fra den termin, kandidaten skulle have skrevet opgaven, kan det ske efter godkendelse af UVM. Godkendelsen vurderes ud fra, hvor langt kandidaten var i sit uddannelsesforløb inden, det blev afbrudt, og der vurderes fra sag til sag.

Såfremt der er tekniske problemer med at hente opgaven, kan der ske henvendelse til Pædagogikumadministrationen.

Skolen indmelder kandidatens valg af fag til prøven i foråret 2022. Skolen får besked fra Pædagogikumsekretariatet, når det er tid til at indmelde faget.

Censorerne melder de enkelte karakterer direkte ind til Pædagogikumsekretariatet. Herefter sender Pædagogikumsekretariatet kandidatens karakterbevis til skolens E-boks. 

Hvis man vil klage over prøven gælder følgende:

  • klagen skal være skriftlig og begrundet, med nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, som efter klagers mening bør begrunde en imødekommende afgørelse
  • klagen indgives senest 14 dage efter, bedømmelsen er offentliggjort
  • klagen sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Gymnasiekontoret ved mail til chefkonsulent Trine Rhein-Knudsen

Der kan klages over:

  • retlige forhold
  • eksaminationsgrundlaget, herunder opgaven og dens forhold til uddannelsens mål og krav
  • prøveforløbet
  • bedømmelsen

Man skal være opmærksom på, at en klage over bedømmelsen kan resultere i en lavere karakter

Opgavebesvarelsens tekst skal have omfang af 15-20 normalsider á 2400 anslag MED mellemrum (dvs. max. 48000 anslag i alt; illustrationer, tabeller, bilag, litteraturliste, fodnoter med mere tæller ikke med i anslagstallet). Opgaven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Se i øvrigt studieordningen.

Husk at vedlægge forbladet som forside til besvarelsen.

  • Opgavetemaerne formuleres af en opgavekommission og udmeldes ved skoleårets start. Temaerne kan downloades fra denne side
  • Det er Undervisningsministeriet, der står for opgaven
  • Der er afsat 37 arbejdstimer til opgaven

Kandidaten vælger blandt de udmeldte temaer i det skoleår, opgaven skrives. Afbrydes kandidatens pædagogikumforløb midlertidigt, fx pga. barsel eller sygdom, hvorved forløbet kommer til at strække sig over to skoleår, kan kandidaten vælge at skrive opgave i Teoretisk Pædagogikum i de emner, der udmeldes i det år, forløbet er påbegyndt, eller i de emner der udmeldes i det andet år. Det væsentlige er, at kandidaten kan anvende den allerede indsamlede empiri, hvis kandidaten ønsker det. Kandidaten skal afkrydse, hvilket års tema, der er valgt, på prøvens forblad.

Hvis en kandidat er syg til ordinær eksamenstermin, skal skolen meddele Pædagogikumsekretariatet dette på paedagogikum@sdu.dk. Kandidaten indstilles derefter til re- og sygeeksamensterminen med mindre andet er aftalt. Rektor kan dog udsætte aflevering af prøven med op til to dage, og dette skal meddeles pædagogikumsekretariatet af hensyn til de allokerede censorer. 

Re- og sygeeksamen for prøven i maj 2022, skal være afsluttet inden den 30. september 2022. 

Skoleår 2021-22:
Tema 1: Medborgerskab og mangfoldighed
Tema 2: Spil og læring

Skoleår 2020-21:

Tema 1: Virtuel undervisning
Tema 2: Multimodale elevproduktioner

Skoleår 2019-20:
Tema 1: Læring gennem læremidler
Tema 2: Faglige og sociale overgange 

Sidst opdateret: 09.12.2021