Praktisk information

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål der kan være i forbindelse med Teoretisk Pædagogikum


COVID-19

10. august 2020

På Teoretisk Pædagogikum følger vi COVID19-situationen tæt, og vi informerer her på siden om de forholdsregler, uddannelsen tager og de ændringer, der måtte komme som følge af udviklingen i epidemien.

Pr. d.d. (dvs. 10. august) gælder:

 • at alle pædagogikumkandidater, også fra Aarhus og omegn, kan deltage i At være lærer i august
 • at kursusstederne overholder de retningslinjer, som myndighederne anbefaler med overholdelse af afstandsreglerne og håndsprit
 • at kandidater ligeledes overholder myndighedernes anbefalinger
 • at en kandidat melder sig syg hos sin kursusleder, hvis man udviser symptomer på Corona. Kursuslederen kontakter derefter Pædagogikumsekretariatet
Beviser

Skolen leder udsteder bevis for gennemført pædagogikum. Beviset er alene gyldigt, når følgende er vedlagt:

 • underskrevet bevis for bestået praktisk pædagogikum
 • karakterbevis for bestået Teoretisk Pædagogikum (sendes til skolen fra Pædagogikumsekretariatet)
 • underskrevet realiseret uddannelsesplan
 • dokumentation for evt. merit for dele af pædagogikum. Det skal klart fremgå af beviset, hvad der er givet merit for og på hvilket grundlag.

Suppleringskandidater tilsendes  bevis for deltagelse i fagdidaktisk modul og/eller At være lærer på de gymnasiale uddannelser fra Pædagogikumsekretariatet.

ECTS

Pædagogikum udgør samlet 60 ECTS. Teoretisk Pædagogikum udgør 20 ECTS, og Praktisk Pædagogikum udgør 40 ECTS.

Faglige mindstekrav

Gældende faglige mindstekrav (af 2018)

De faglige mindstekrav (af 2014): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29265

Finansiering

Teoretisk Pædagogikum er en taxameterfinansieret uddannelse, hvor staten betaler for uddannelsen, når den er gennemført.  

Hvis en kandidat udelukkende skal i fagdidaktik i et suppleringsfag, er det skolen, der dækker udgiften for deltagelse i det fagdidaktiske modul. Her afregnes internt mellem skolen og SDU, som står for administrationen af uddannelsen. 

Det er skolen, der dækker kandidatens udgifter og materialeindkøb undervejs i uddannelsesforløbet.  

Internater og 1-dags moduler

Kandidatens uddannelse foregår på forskellige kursussteder.

De fagdidaktiske moduler, almendidaktik, 'At være lærer', 'At være lærer på de gymnasiale uddannelser' & 'At være lærer i samfundet', afvikles som internater. Det betyder, at kandidaten bor og spiser på kursusstedet.

1-dags moduler er med fuld forplejning, men uden overnatning. 

Teams

På Teoretisk Pædagogikum anvender vi Microsoft Teams som vores undervisnings- og kommunikationsplatform. Kandidaten får adgang til systemet i starten af juli. Nogle kandidater vil således  have to Teams-login, hvis skolen også anvender Teams.

Det vil sige, at man via Teams kan finde den seneste information fra pædagogikumsekretariatet, få adgang til litteratur, programmer, videoer etc.

Merit

Skolens leder har mulighed for at tildele kandidater merit for dele af Teoretisk Pædagogikum, såfremt kandidaten har erhvervet sig teoretisk og/eller praktisk viden og kvalifikationer på anden vis.

Der skal i hvert tilfælde foretages en individuel vurdering, herunder skal indhentes en faglig vurdering ved uddannelseschefen for Teoretisk Pædagogikum jf. §23 (avv@sdu.dk). I bekendtgørelsen er anført følgende vedrørende merit:

§ 23. ”Skolens leder kan efter ansøgning [fra kandidaten] give en pædagogikumkandidat merit for dele af pædagogikum i henhold til denne bekendtgørelse, hvis lederen vurderer, at kandidaten har erhvervet teoretiske eller praktiske pædagogiske kvalifikationer, der indebærer, at kandidaten har nået de faglige mål, som er fastsat for dele af uddannelsen. Ved tildeling af merit øges omfanget af egenundervisning i pædagogikum med et omfang svarende til det meritgivende forløb. 

Stk. 2. Kandidaten skal ved ansøgning om merit dokumentere de formelle kvalifikationer, der ligger til grund for ansøgningen. Skolens leder skal på baggrund af kandidatens dokumentation indhente en faglig vurdering af ansøgerens meritgivende teoretiske pædagogiske kvalifikationer fra den godkendte udbyder af teoretisk pædagogikum, jf. § 9, stk. 2 [vores kursivering]. Ansøgning om merit og eventuel tildeling af merit skal ske i forbindelse med ansættelse af pædagogikumkandidaten”.

Undervisningsministeriet kan vejlede i forhold til ”merit” for praktisk pædagogikum jf. §28 i pædagogikumbekendtgørelsen.

Pædagogikum for meritkandidater
På Teoretisk Pædagogikum undervises i den nyeste forskningsbaserede viden om, hvad god uddannelse er. Når denne viden opdateres, opdateres uddannelsen også, og derfor anbefales det, at kandidaterne følger den ordinære uddannelse. Nogle kandidater har imidlertid erhvervet denne viden fra anden uddannelse, og hvert år tilmeldes et mindre antal kandidater med merit. 

Som meritkandidat forventes det, at man selv har orienteret sig i de temaer, man har fået merit for, og herunder, at man har sat sig ind i uddannelsens materiale, didaktik og metode. Uddannelsen bygger på teoritilegnelse, caseanalyse og aktionslæring. Dette beskrives hos blandt andre Steen Beck i Didaktisk tænkning på arbejde, Frydenlund 2019. 

Meritkandidater afslutter uddannelsen med den skriftlige prøve på samme vis som ordinære kandidater. På Teoretisk Pædagogikum vejledes ikke i opgaveskrivningen, men gennem arbejdet med aktionslæringen får kandidaterne i samarbejde med andre mulighed for at undersøge praksisfunderede problemstillinger i et teoretisk perspektiv. 
Tilstedeværelse
 • For at en kandidat kan indstilles til den afsluttende prøve i Teoretisk Pædagogikum, skal kandidaten have deltaget i mindst 95% af undervisningen
 • UVM kan i særlige tilfælde dispensere for reglen om 95% tilstedeværelse, og hvis en skole ønsker at søge om dispensation, sendes en ansøgning til Undervisningsministeriet

 • Der registreres tilstedeværelse for hvert modul i uddannelsen.

 • Sekretariatet giver løbende besked til skolen om kandidater med manglende tilstedeværelse

Spørgsmål og svar til det fagdidaktiske projekt

Klik her