Skip to main content
Formål 
Elevers samarbejde om skriftlighed samt kobling mellem skriftlighed og mundtlighed giver mulighed for synergier i den daglige undervisning – både i forhold til elevernes læring og i forhold til lærerens planlægning og feedback.

Dette kursus kvalificerer – bl.a. med afsæt i Fredericia Gymnasiums Metroer – undervisere til at arbejde med dette.

Indhold
Koblingen mellem mundtlighed og skriftlighed er nyttig i alle fag, ikke mindst med Reform 17’s undervisningsbegreb, hvor de to former kombineret med formativ feedback skal integreres i den daglige undervisning i fagene og samtidig bidrage til den samlede progression fra grundforløbet til afsluttende eksamen. 

 

Centrale elementer på kurset udgøres af
• didaktisering af elevernes samarbejde om skriveprocesser
• kobling mellem mundtlighed og skriftlighed
• processkrivning og formativ feedback 
• den indbyrdes progression mellem opgaver  
• samarbejde mellem fagene om skrivekompetencer

Arbejdsform
Kurset består dels af oplæg og diskussion, dels af øvelser, hvor den nyeste viden ”bringes i spil” med udgangspunkt i kursusdeltagernes medbragte opgaveformuleringer. Begge undervisere har stor praktisk erfaring med Fredericia Gymnasiums Metroer. Medbring pc.
 
Undervisere
Rita Juncher Christensen, Fredericia Gymnasium
Henrik Toft, Fredericia Gymnasium
 

Sidst opdateret: 01.12.2020