Skip to main content
Formål
Kulturelle mønstre optræder i danske gymnasieklasser i utallige variationer og identificeres hverken af hår- eller hudfarve. Men heller ikke af religion eller spisevaner. Danmark er et multikulturelt samfund og den enkelte gymnasieklasse er et konkret, specifikt udtryk for denne mangfoldighed. Udfordringen består i at forstå, hvilken rolle denne mangfoldighed har for elevernes dannelse og læring og hvilken indflydelse en italesættelse af de kulturelle forskelle og deres betydning har for elevernes oplevelse af skolen. Drivkraften i dette kursus vil være at finde i et fælles arbejde med konkrete undervisningsforløb. Målet er i den konkrete undervisning at finde veje til at give plads til forskellige kulturer og dermed styrke udviklingen af den enkelte elevs myndighed i klassekollektivet. Det er et arbejde, der omfatter såvel tværfaglige som fagspecifikke overvejelser.
Deltagerne skal arbejde med egne medbragte undervisningsforløb og diskutere en model for interkulturel didaktik. 
 
Indhold
Underviserne vil præsentere og diskutere en model for interkulturel didaktik og for et interkulturelt og globalt perspektiv på undervisning i alle fag og i fagligt samspil.
De didaktiske grundspørgsmål – hvorfor, hvad, hvordan, mv. – vil blive diskuteret i det interkulturelle perspektiv, og i den forbindelse vil den amerikanske didaktiker James A. Banks, der taler om fem dimensioner af multikulturel didaktik, blive præsenteret og diskuteret i relation til andre almendidaktiske (fx Hamburgermodellen og Hiim og Hippes relationsmodel) og fagdidaktiske modeller. Der vil indgå en begrebsafklarende diskussion af relationerne mellem monokulturel, multikulturel, interkulturel og transkulturel didaktik. Kurset ligger i forlængelse af Frydenlunds nyudgivelse om Interkulturel Didaktik ved Peter Hobel, Morten Meisner og Tine Brøndum.
 
Arbejdsform
Workshop. Alle deltagere bedes medbringe et eller flere undervisningsforløb, med henblik på at afdække muligheder for og potentialer i et interkulturelt perspektiv.
Deltagerne vil i grupper arbejde med udgangspunkt i undervisernes input og deres undervisningsforløb. Afslutningsvis vil den præsenterede model blive diskuteret med henblik på, hvordan den kan videreudvikles som støtte for de didaktiske overvejelser i den konkrete undervisning.

 

Målgruppe 
Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser. Det er ingen forudsætning, at man har erfaring med at arbejde med et interkulturelt perspektiv på undervisningen.

 

Undervisere
Lektor Peter Hobel IKV, SDU
Ekstern lektor Morten Meisner

 

Sidst opdateret: 27.04.2021