Skip to main content

Fra 1.g til SRP

Fra 1.g til SRP

Mundtlighed og skriftlighed i dialog med faglige og flerfaglige opgaver.

Indhold

SRP er en vigtig del af gymnasieuddannelsen, og sporene skal lægges allerede i 1.g og 2.g, for at eleven kan nå i mål. Viden om fagenes kunnen og gøren samt om sammenhængen mellem skriveproces, feedback og mundtlighed er alle vigtige elementer i en progression, som det er skolens og lærernes ansvar at tilrettelægge. Dette kursus kvalificerer derfor undervisere og pædagogiske ledere til at varetage denne opgave og giver inspiration til udvikling af og arbejde med skolens progressionsplan for sammenhængen mellem enkelt- og flerfaglige opgaver.

Kurset tager udgangspunkt i Reform 2017’s krav om at forbinde skriftlighed og mundtlighed, der bl.a. prøves i den mundtlige eksamen i SRP-opgaven. Da nu også c-niveaufag kan indgå i SRP, er det oplagt med et skolebaseret kursus.

Kursets røde tråd er Reform17’s nye undervisningsbegreb, hvor skriftlighed og formativ feedback integreres i den daglige undervisning i fagene og samtidig bidrager til den samlede progression fra 1. til 3.g. 

Centrale elementer på kurset udgøres af:

  • den indbyrdes progression mellem opgaver
  • de enkelte fags bidrag til progressionen
  • den tætte kobling mellem mundtlighed og skriftlighed
  • kravene om processkrivning og formativ feedback i de flerfaglige opgaver.

Arbejdsform

Kurset består dels af oplæg og diskussioner, dels af øvelser, hvor den nyeste viden bringes i spil med udgangspunkt i deltagernes opgaver i egne fag. 

Underviser Henrik Toft, lektor ved Fredericia Gymnasium og Rita Juncher Christensen, uddannelsesleder ved Fredericia Gymnasium og ekstern lektor ved IKV Syddansk Universitet. Begge undervisere har stor praktisk erfaring med udviklingen af FG’s Skrivemetroer og har deltaget i skriveforskningsprojekter.