Fokusområde 3

Skriftlighed

Skrivning er en nøglekompetence i dagens digitaliserede tekstsamfund. Arbejdsliv, uddannelser og hverdagsliv er blevet skriftliggjort i en grad, som man ikke havde kunnet forestille sig for 20 år siden. Skriftkompetence er en forudsætning for læring og uddannelse, for deltagelse i samfundslivs og arbejdsliv og for hverdagslivets sociale aktiviteter.

Vender vi blikket mod den nye reforms fokus på skriftlighed, må dette fokus forstås i lyset af den nye betydning og den nye position, som 2005-reformen gav skriftligt arbejde i de gymnasiale uddannelser. I 2009 igangsatte Undervisningsministeriet en evaluering af de igangsatte ændringer som 2005-reformen gav anledning til. Denne evaluering, som blev gennemført af Syddansk Universitet, viste, at forståelsen af det skriftlige arbejde befandt sig i en gråzone, hvor delelementer var implementeret, uden at det samlende perspektiv var kendt og synligt som en platform for handling. Siden blev der igangsat flere forsknings- og udviklingsarbejder mhp. at udvikle denne dimension af gymnasieuddannelserne. 

I dette projekt vil de ovennævnte forsknings- og udviklingsarbejder og de nye initiativer i lyset af den nye reform blive fulgt systematisk. Et særligt fokus sættes på undersøgende og problemorienteret skriftligt arbejde målrettet mod studieretningsprojekt og studieområdeprojekt. Helt aktuel forskning dokumenterer betydningen af denne type skriftlighed såvel for elevernes faglige udvikling som for deres udvikling af studieforberedende skrivekompetencer. Et andet særligt fokus rettes mod overgange i uddannelserne, såvel fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser som fra gymnasiale uddannelser til videregående uddannelser. Forskning i overgange fra grundskole til gymnasium viser hvor betydningsfuld skriftligheden er for elevernes faglige identitet og selvforståelse, og hvor vigtigt det er at både afgivende og modtagende institutioner forholder sig anerkendende og produktivt til uddannelseskulturelle og fagkulturelle forskelle.

Når der i projektet fokuseres på skriftlighed, vil der være fokus på at forstå gymnasiernes skriftligheds-praksis i lyset af forskelle på tværs af uddannelsesprogrammer og skoler, og der vil være fokus på både rammesættende faktorer (styredokumenter, strategier, kontrakter), opmærksomhed blandt bestyrelser, ledere, lærere og elever samt konkrete realiseringer og resultater.