Skip to main content

Fokusområde 2

Faglig udvikling og Fagsamspil

Det faglige samspil har en central plads i de gymnasiale uddannelser efter reformen 2017. Skønt almen studieforberedelse på STX er blevet afskaffet, ser det ikke ud til at 2005-reformens samspilsdiskurs er ændret radikalt. Målet er, dengang som nu at eleverne skal arbejde med faglig bredde, faglig dybde og med fagligt samspil, og det understreges, at de skal arbejde med komplekse problemer, som de ikke har mødt før.

 

I gymnasieloven fremhæves det, blandt andet, at

  1. både studieforberedelse og almendannelse sker gennem faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene
  2. det faglige samspil skal udfoldes i studieretningerne på stx, hhx og htx og i fagpakker på hf,
  3. eleverne skal arbejde ‘problemløsende’ i både fag og fagsamspil og med afsæt i komplekse problemstillinger og problemer de ikke har mødt før 
  4. skriftlighed knyttes til det faglige samspil med Studieretningsprojektet (Stx), studieområdeprojektet (hhx og htx) og Den større skriftlige opgaver (hf) som slutpunktet. Dertil kommer, at det er et krav, at der i uddannelserne indlægges ‘flerfaglige forløb’, der lægger op til skrivningen af den afsluttende opgave, at eleverne skal have fordybelsestid i forbindelse med samspils-skriftligt arbejde, og at der skal arbejdes med de nødvendige skriftlige kompetencer i forbindelse med de nævnte større, afsluttende opgaver.

Det fremgår ikke af styredokumenterne, hvordan disse fagsamspils forløb videre skal organiseres, altså hvilke skolefaglige og lærerfaglige undervisningspraktikker man forestiller sig skal udvikles. Dertil kommer, at det ikke er entydigt, hvad reformteksterne afspejler i forhold til hvordan forholdet mellem fagligt samspil og ‘en styrket almendannelse’ skal tænkes.

Når der i projektet fokuseres på faglig udvikling og fagsamspil vil der være fokus på at undersøge ikke blot den intenderede praksis for fagsamspil, sådan som den kommer til udtryk i loven og styredokumenter (herunder fx læreplanerne for udvalgte fag) men også den faktiske praksis ifm. fagsamspil, der allerede eksisterer og som udvikles hen over de næste 4 år.