Viden om implementering og udvikling i forbindelse med reformen

Regeringen indgik 3. juni 2016 en aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (se aftalen her). Aftalen indebærer en reform af de gymnasiale uddannelser, HHX, HTX, STX og HF, som er blevet igangsat fra august 2017. Reformen har tre retningsgivende mål: at eleverne bliver så dygtige som muligt, at elevernes trivsel forbedres, og at kvaliteten i forhold til videregående uddannelser styrkes. Med sigte på disse mål initierer reformen ændringer i blandt andet fag, fagsamspil, skriftlighed og evaluering m.v. Reformens igangsættelse kalder på viden om, hvad gymnasierne gør for at realisere reformen, hvad reformen betyder for gymnasiernes praksis, og hvad der kommer ud af arbejdet, herunder hvordan der arbejdes med reformens intentioner og retningsgivende mål. Reform 2017-projektet har derfor fokus på både:

  • implementering, dvs. hvordan reformens bestemmelser realiseres i gymnasiet, og 
  • udvikling, dvs. hvordan reformen udvikler og udfolder sig såvel på det enkelte gymnasium som i gymnasiet generelt.

 

Reformer kan ikke undersøges som isolerede størrelser

Undersøgelsen af reformen er baseret på den antagelse, at den nye 2017 reform og de deraf følgende reformeringsprocesser på skolerne må forstås i lyset af både den store gymnasiereform i 2005, der havde afgørende konsekvenser for indholdet af gymnasiernes undervisning, strukturreformen i 2007, som havde stor indflydelse på gymnasiernes ejendomsforhold, optagelsesprocedurer m.v., samt den række af udviklingsprogrammer, love og handleplaner, som har rettet sig enten mod uddannelsessystemet bredt eller gymnasiet specifikt og som direkte eller indirekte har været med til at igangsætte reformeringsprocesser. Reformer får sjældent lov at udspille sig som isolerede, dvs. afgrænselige størrelser (Raae 2011), og det samlede antal udviklingsprogrammer og reformer må medtages som referenceramme for følgeforskningen på den nuværende reform, da de på forskellige vis ser ud til at interagere med og indvirke på hinanden (Raae 2011).

Endvidere baserer projektet sig på følgende tre væsentlige antagelser: 

  • Gymnasieskolerne i Danmark er meget forskellige, bl.a. hvad angår uddannelsesprogrammer, organisering af lærernes arbejde, elevgrundlag, grad af digitalisering m.v.. Reformarbejdet og betydningen af dette vil variere fra gymnasium til gymnasium.
  • De initiativer, der sættes i gang i reformarbejdet påvirkes af ledernes, lærernes og elevernes opfattelser af disse initiativer og deres organisatoriske og didaktiske muligheder. Forandring skabes af mennesker ikke af reformbestemmelser, som derfor påvirkes af aktørernes opfattelser.
  • Fokusering på specifikke kontekster og konkrete udviklinger i perioden 2017-2021 er nødvendig for at kunne undersøge fremdrift og virkninger på den enkelte skole. Men for at producere et solidt vidensgrundlag, som aktører på alle niveauer af gymnasierne kan lære af, må projektet og generaliseres. Således er det på den ene side nødvendigt at følge særegenheder på de gymnasiale uddannelser og de konkrete skoler og på den anden side lige så vigtigt løbende og systematisk at foretage sammenlignende undersøgelser ved at anlægge komparative betragtninger på mange niveauer, fx sammenligne udmøntningen af de enkelte initiativer på tværs af de relevante gymnasiale uddannelser.

Undersøge reformer

Reformimplementering- og udvikling må forstås som yderst komplekse processer, hvilket peger på behovet for en undersøgelsestilgang, der kan gribe denne kompleksitet. Det kræver en flerstrenget tilgang at følge det komplekse reformarbejde både longitidinalt over tid og anskuet i en række forskellige perspektiver.

 

Overordnet set er tilgangen til undersøgelsen af reformen, at det handler om at undersøge virkningen af reformen eller med andre ord, at evaluere effekt i en bred optik, ved at stille følgende spørgsmål: Hvad virker for hvem, hvordan og under hvilke omstændigheder (Pawson & Tilley 1997; Dahler-Larsen, 2009). 

Lang projektbeskrivelse

Læs her

Kort projektbeskrivelse

Læs her

Liste over gymnasier

Se her