Skip to main content

Igangværende ph.d.-projekter

Hvis du vakler, er der ridser i lakken
Julie Marie Isager 

Mundtlige danske studentereksaminer fra elevperspektiv er et ph.d.-projekt om, hvordan danske gymnasieelever forbereder sig til og opfatter mundtlig eksamen. I tre artikler undersøger Julie Marie Isager lovdokumenterne for, hvad mundtlige eksaminer undersøger, hvordan to caseelever navigerer op til mundtlig eksamen i historie (STX), og hvordan elever foregriber, hvad deres bedømmere vil lægge vægt på i bedømmelsen ved mundtlig eksamen i dansk.

Jonas Henau Teglbjærg

Lene Illum Skov

Cæcilie Ketil Hejl

 


Nyligt afsluttet ph.d.-projekter

Elevers undersøgende og kritiske samtaler som lærings- og refleksionsredskaber
Eva Dam Christensen (2021)

Ph.d.-afhandlingen sætter fokus på undersøgende og kritiske samtaler som lærings- og refleksionsredskaber i grupper, når elever i 9. og 10. klasse læser værdibårne hjemmesider. I et interventionsprojekt følger Eva Dam Christensen arbejdet sammen med fire udskolingslærere i tre forskellige kommuner. Studiets analyser kortlægger fire forskellige kritiske samtaletyper og et bud på elevers reflekterende samtalerum. Helt centralt bliver de fire forskellige kritiske samtaletyper, som viser sig i gruppernes arbejde: undersøgende, debatterende, associerende og kreative samtaler, som i forskellig grad og på forskellige måder kan åbne for et dialogisk, kollaborativt refleksionsrum. Samtidigt viser det sig, at når eleverne får mulighed for at skriftliggøre deres egne mundtlige gruppesamtaler, så får de mulighed for kollaborativ samtalemonitorering. Her bidrager studiet med et konkret didaktisk tiltag.

 


Anden forskning og forskningsprojekter

Mundtlighed

Mundtlig fortolkning af litteratur og interaktiv respons
Tina Høegh

Et mangeårigt studie af litteraturundervisning og tekststudier generelt i alle fag. Oplæsning og performance af tekster giver syn for sagn og lyd for meningen af de mange betydninger, kulturer og stemmer der gemmer sig i skriftlige tekster. Når vi læser op, lærer vi intentioner og stemmer i teksterne at kende, karakterers og fortælleres holdninger og følelser. Dvs. at vi nødvendigvis tolker teksten for at give den lyd, og så kan vi dele og diskutere disse tolkninger – de bliver hørbare. Og, vi kan lege med og ændre egne hinandens teksttolkninger (Høegh 2008, 2009, 2018; Høegh og Elf 2021). 
Studierne redegør endvidere for sammenhængene mellem talt og skrevet sprog og undersøger de pædagogiske broer imellem de to modaliteter: Gestikforskning og Texmaking, dvs. selvopfundne transskriptioner af talere og dialoger (Høegh 2017A og B; Høegh (under udarbejdelse))

Faglig mundtlighed
Tina Høegh
 
Et sammenlignende fagdidaktisk projekt der undersøger elever der hele tiden er i kontakt og relation med hinanden og med skiftende lærere, så hvordan begrebsætter mundtlighedsforskningen undervisningens dele, så vi fx kan fastholde, analysere og videreudvikle både tale af det faglige indhold, det vil sige, at eleverne forstår og mundtligt anvender fagligt præcise begreber i mange fag, og tale om dette faglige indhold i mange slags aktiviteter og dialogformer i undervisningen. Området skitseres kort og giver et eksempel fra et gruppearbejde i 1.g. i fysik og giver forslag til, hvordan analysen kan gribes an. Hvad gør de tre elever i deres gruppearbejde i mundtlig stræben for at præsentere fagsprog i fysik om Solsystemet? Hvordan udveksler denne ene gruppe fagligt sprog? Hvad søger de, og hvordan spørger de? Eksemplet viser at faglig læsning (og mangel på samme i dette tilfælde for eleverne) er et omdrejningspunkt, og selvom undersøgelser af denne art er meget kontekstbundne og kan ikke generaliseres, så kan vi sammenligne mellem fag, mellem måder at stille opgaver på, mellem dialogformer og mellem måder at søge viden og finde svar på som processer for dialog kan gøre os klogere på os selv, vores fag og materialer og didaktiske valg, der måske, måske ikke, kunne være anderledes. 

 


Sidst opdateret: 29.08.2021