Menu

Delprojekt 1. Hovedansøger, lic.phil., professor Anne Scott Sørensen

Delprojekt 1. Hovedansøger, lic.phil., professor Anne Scott Sørensen vil forestå det videnskabelige grundlagsarbejde og modeludviklingen i tæt dialog med delprojekterne. Projektet vil som led i gentænkningen af kulturbegrebet og af forholdet mellem kulturbegreb og formidlingspraksis omfatte en kortlægning af de kulturpolitiske rationaler og deres implicitte kulturforståelse, som de har gjort sig gældende inden for det museologiske felt siden starten af det 20. århundrede (Ingemann & Larsen 2005; Skot-Hansen, 2008 m.fl.). Kortlægningen skal skabe et overblik over forudsætningerne for den aktuelle kulturformidling ved at beskrive bevægelsen fra demokratisering af kunst og kultur (1960-70erne) over kulturelt demokrati (1980-90erne) til henholdsvis kreativt potentiale/innovation (00’erne) og social-etisk praksis (10erne) med deraf følgende fokusskifte fra et modernistisk æstetisk erfarings- og dannelsesbegreb til senmoderne oplevelses-, lærings- og deltagelseslogikker. Som led heri spørges der ind til tesen om en særlig nordisk model, der er udviklet i de to første faser, og som er udfordret i de to sidste faser som en konsekvens af nye styringsrationaliteter, sådan som denne tese er blevet fremstillet i det nordiske projekt ”Nordisk Kulturpolitik under forandring” (Duelund 2003).

En opdatering og revurdering af denne historik med dens typologiske rationaler vil danne afsæt for et case-studie af et klassisk litterært-kulturhistorisk museum, der har gjort hele udviklingen med: Bakkehus-museet på Frederiksberg, nu en del af Frederiksberg museerne. Bakkehus-museet er valgt ud fra dets rolle som formidler af den nationale kulturarv og erindringshistorie med basis i guldalderen og den udfordring, det ligesom andre lignende museer aktuelt står over for. Det er tesen, at mens det hidtil har haft sin legitimitet i et nationalt dannelsesperspektiv og en stærk lokal forankring, så står det nu overfor at skulle genopfinde sig selv i en post-national og også post-velfærdslig kontekst, i bogstaveligste forstand i skyggen af mega-initiativet Carlsberg Byen. Projektet vil rumme dels en historisk del, hvor den specifikke historie anskues i lyset af den generelle (baseret på arkivarbejde, brev- og erindringslitteratur, billedmateriale, interview mv.); dels en aktuel del, der ud fra et etnografisk studie (omfattende foto-/videodokumentation og dialog med brugere) skal danne afsæt for henholdsvis refleksion og udvikling; og endelig en komparativ del, hvor erfaringer fra andre (litterært-kulturhistoriske) museer, nationalt og internationalt, der står i en lignende transitionsproces inddrages. Projektet består således i tre hoveddele, en historisk, en aktuel og en komparativ.

Projektet udarbejdes parallelt til det overordnede projekt, og modeludviklingen afprøves i et med museet og museumsleder Gertrud With samordnet forsøg. I projektet samarbejdes der med museumsleder Gertrud With, Bakkehusmuseet, og direktør Michael Eigtved, Frederiksbergmuseerne.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies