Læs mere om Pædagogik, Kultur og Ledelse

Paradigmatisk og videnskabsteoretisk spænder programmet vidt. Fra filosofiske,
(kultur- og uddannelses)sociologiske og (ideologi)kritiske tilgange og perspektiver over poststrukturalistiske, socialanalytiske og diskursanalytiske af slagsen og til de mere fænomenologiske, hermeneutiske og psykoanalytiske orienterede. Der eksisterer blandt medlemmerne en positiv stemthed for tværfagligt og interdisciplinært samarbejde med henblik på at kunne begribe, undersøge og skabe analytisk variation og sanselig sensitivitet i måden, man tilgår og involverer sig med et givet fænomen og/eller genstandsfelt på.

I de senere år har man i programmet undersøgt sagsforhold såsom ledelse, organisation, profession, dannelse, demokrati, etik, æstetik, leg, styring, frihed, lighed, ulighed, fælleskab og deltagelsesformer. Ikke mindst i forhold til, hvordan disse forhold tænkes, italesættes og udøves kulturelt i formelle såvel som uformelle pædagogiske og (ud)dannelsesmæssige settings, der danner rammen om og strukturer samtidens børne- og ungdomsliv samt velfærdsprofessionelles arbejdsliv.

Der lægges i programmet vægt på at styrke deltagernes individuelle og kollektive projekter, herunder at kvalificere dem videnskabeligt gennem videnskabsteoretiske, analytiske og metodologiske forelæg, diskussioner og samarbejder. Der inspireres til udforskning af ‘kendte’ og opdyrkning og udformning af ‘ukendte’ pædagogiske og uddannelsesmæssige genstandsfelter, vidensformer og-idealer samt til undersøgelse af samtidens gældende videnspolitiske acceptregler for vidensproduktion og –distribuering. Og der er fokus på deltagelse i og udbygning af nationale såvel som internationale forskningsnetværk. Dette med henblik på samarbejder i forbindelse med fx fælles forskningsansøgninger og for at understøtte og styrke nationale og internationale former for publicering og præsentationer af forskningsresultater samt i forbindelse med at kvalificere deltagelsen i såvel den forskningsmæssige som i den offentlige debat.

Seniorforskere i programmet påtager sig en særlig forpligtelse til at rekruttere, hjælpe og støtte yngre forskere. Programmets forskning understøtter undervisningen på instituttets pædagogiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies