Det post-repræsentationelle museum 31. marts

Det post-repræsentationelle museum – The post-representational museum

Konference torsdag den 31. marts 2016 på Syddansk Universitet
10.00 – 17.00, U100
Conference Thursday 31 March 2016, University of Southern Denmark (SDU)

Dansk Center for Museumsforskning og KULT (Velux), Institut for Kulturvidenskaber
Danish Center for Museum Research and CULT (Velux), Department for the Study of Culture

Overalt på museer og andre kulturinstitutioner arbejdes der i disse år på at åbne institutionen op, gøre sig relevant for nye grupper af besøgende og engagere sig i samfundet og tidens store spørgsmål. Mange kulturforskere og museologer har talt om det post-repræsentationelle som betegnelse for denne tendens. Det post- repræsentationelle handler om gennem genstande, rum og institutioner at invitere til sanseligt og affektivt engagement, til kritisk refleksion og handling og til samarbejdende produktioner af viden. Det betyder igen, at museer og andre centrale kulturinstitutioner er i gang med at gentænke kulturformidlingens mål og midler. Kurator og kulturteoretiker Nora Sternfeld vil i det indledende oplæg introducere det post-repræsentationelle med udgangspunkt i nye former for kuratering og begrebet ”assembly”. Herefter vil museumsforskere og – praktikere diskutere museernes nye rolle, de ændrede formidlingskrav og kompleksiteten i spændingsfeltet mellem repræsentation og ikke-repræsentation; mellem viden, sansning/affekt og handling.

Program og tilmelding tilgås her

Museums and other cultural institutions are engaged in a process of opening up towards new groups of visitors, local communities and the global issues of our present day. Many researchers and curators have issued this process as the post-representative institution or museum. The post-representative is about sensorial and affective engagement, critical reflection and agency and collaborative knowledge production. This again means that museums and other cultural institutions are re-thinking means and goals. The curator and cultural theorist Nora Sternfeld will in an opening lecture introduce the post-representative by giving examples of forms of curating that challenge representation and relate to the concept of the assembly. Afterwards museum researchers and practitioners will discuss the new role of the museum, the changed means of communication and the complexity in the tensions between representation and non-representation; between knowledge, sensation/affect and agency.

Program and registration here

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies