Strategiplan

Præambel
Historisk forskning er uundværlig i et demokratisk samfund. Den sikrer os alle solid viden om vores fortid og er derfor med til at præge vores opfattelse af, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen. Det er derfor ikke tilfældigt, at demokratiske samfund og de førende universiteter i verden har stærke traditioner for kritisk og stærk humanistisk og historisk forskning. I en tid præget af globalisering, hastige teknologiske forandringer og grænseoverskridende udfordringer er humanistisk og historisk viden med til at udvikle vores orienteringsevne og kan bidrage til at modvirke teknokratiske eller autoritære samfundstendenser. På den måde former vi fremtiden.

Institut for Historie på SDU rummer flere forskellige fagligheder: religionsstudier, amerikanske studier, klassiske studier, mellemøststudier, historie, marinarkæologi og middelalderlitteratur. Forskere inden for instituttets fag søger alle en høj international standard i deres historisk orienterede forskning og vægter desuden formidling og engagement i det omgivende samfund højt. Flere af instituttets fag er desuden grundsten i den samfundsmæssige dannelse helt fra de tidlige skoletrin, ligesom vores forskningsresultater nyder bred interesse i befolkningen. Institut for Historie bidrager således i høj grad til at skabe værdi, udvikling og innovation på SDU og i det omgivende samfund.

Institut for Historie er et dynamisk og velfungerende fagligt miljø. Det skal det også være i fremtiden. Med denne strategi ønsker vi at skitsere rammerne for, hvordan instituttet skal udvikle sig i de kommende år. Planen er udarbejdet af instituttets ledelse og medarbejdere i fællesskab på møder for alle medarbejdere, i ad hoc-udvalg og i institutrådet, og det har i alle disse led været målsætningen, at der skulle formuleres en plan, der er både rummelig og ambitiøs.

Vores mål er at udvikle og udfolde talenter og profilere forskning og undervisning inden for vores fagområder til højest mulige niveau. For at nå dette mål forfølges to strategier. For det første er det vores overbevisning, at god forskning og undervisning udvikles bedst i frie rammer og under hensyntagen til den diversitet i opgaver, arbejdsformer og interesser, der allerede findes i vores forsknings- og undervisningsmiljøer. Instituttet søger derfor at værne om den enkelte medarbejders frihed til at tilrettelægge sin egen forskning og undervisning og til at indgå i relevante faglige netværk. Det er til gengæld alle medarbejderes forpligtelse at bruge denne frihed til at søge det højest mulige niveau i både forskning og undervisning. For det andet understøttes dannelsen af faglige miljøer af forskellig karakter, fra særlige satsningsområder, der er udviklet over længere perioder, til bottom up-tiltag. Det er således vores opfattelse, at åbne og dynamiske miljøer og akademisk ’good citizenship’ er vigtigt for opretholdelsen af et godt arbejdsmiljø og for den fortsatte fornyelse af vores fag. Det omfatter ikke mindst understøttelse af talentfulde yngre forskere og mangfoldighed.Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies