Forretningsorden

Institutrådets formål

§ 1. Institutrådet ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet er oprettet med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institutniveau.

Institutrådets opgaver

§ 2. Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

  1. Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling.
  2. Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde.
  3. Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
  4. Instituttets eksterne og interne kommunikation.
  5. Instituttets kvalitetssikring.
  6. Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m.
  7. Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
  8. Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende.
  9. Studentermiljø og -trivsel.
  10. Ledelsesbeslutninger.
Institutrådets sammensætning

§ 3. Institutrådet består af 12 medlemmer, hvoraf institutlederen er født medlem.

Stk. 2. Der vælges fem medlemmer af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere, og mindst tre af medlemmerne skal være anerkendte forskere. Institutlederen er formand for institutrådet, og blandt udvalgets anerkendte forskere vælges en næstformand. Sammen udgør de et formandskab, der har ansvaret for dagsorden, referat og opfølgning.

Stk. 3. Der vælges tre medlemmer blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere og tre studerende.

Stk. 4. Funktionsperioden er fire år for medarbejderne og to år for de studerende. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Rektor kan i særlige tilfælde for den pågældende valgperiode dispensere fra stk. 1 - 3 efter drøftelse i akademisk råd.

Stk. 6. Institutlederen stiller administrativ bistand til rådighed for institutrådet, der udarbejder en forretningsorden til rektors godkendelse inden for rammerne af standardforretningsordenen.

Institutrådets møder

§ 4. Institutrådet udøver dets virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle rådets medlemmer tiltræder dette. Møderne er offentlige, men sager kan behandles for lukkede døre, hvis det på grund af deres beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt anses for nødvendigt eller ønskeligt.

Stk. 2. Sager, der indeholder oplysninger om personlige forhold, skal behandles for lukkede døre.

Stk. 3. Hvis det bestemmes af rådet eller dettes formand, skal spørgsmål om behandling af en sag for lukkede døre forhandles forud for sagsbehandlingen.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære rådets offentlige sagsbehandling under iagttagelse af god ro og orden. Hvis en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke denne eller om fornødent samtlige tilhørere fra mødet.


§ 5. Institutrådet skal afholde møder mindst 2 gange i semestret.

Stk. 2. Ved det første møde i kalenderåret fastlægges/udsendes plan for de ordinære møder i rådet med angivelse af tidspunkt og sted.

Stk. 3. Ud over de ordinære møder, kan formanden indkalde til ekstraordinære møder.

Stk. 4. Formanden skal indkalde rådet, når ¼ af medlemmerne skriftligt begærer dette og angiver dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter sekretærens/formandens modtagelse af begæringen.


§ 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i rådet, må dette meddeles formanden inden mødets afholdelse. I beslutningsreferatet fra hvert enkelt møde skal anføres, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Mødeindkaldelse og fremlæggelse af sager

§ 7. Indkaldelse med dagsorden udsendes af formanden mindst fem dage før mødets afholdelse. Hvis særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted. Dagsordenen skal oplyse hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 2. Dagsordenen udsendes til hvert medlem af rådet og til rektor, ligesom den offentliggøres ved opslag på instituttets hjemmeside.

Stk. 3. De enkelte medlemmer af rådet og rektor kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Dagsordenspunkter og materiale til de ordinære møder skal være sekretæren/formanden i hænde mindst otte dage før afholdelsen af mødet.

Stk. 4. Formanden sørger for sammen med dagsordenen at udsende det relevante materiale til forhåndsorientering for medlemmerne.

Stk. 5. Formanden sørger for, at sagerne og oplysninger, der er tilvejebragt til behandlingen af disse, fremlægges til eftersyn for medlemmerne af rådet senest tre dage før mødets afholdelse.

Mødeledelse og forelæggelse af sagerne

§ 8. Formanden, og i hans forfald næstformanden, leder rådets møder. Han træffer bestemmelse i alle spørgsmål om ledelsen af forhandlingerne og iagttagelse af god orden under mødet. Desuden formulerer han de forslag, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 2. Medlemmer af rådet, der ønsker ordet, henvender sig til formanden, som giver ordet til den enkelte i den rækkefølge, det er begæret. Hvis flere begærer ordet samtidig, bestemmer formanden rækkefølgen.

Stk. 3. Under forhandlingerne rettes ethvert forslag til formanden. Når han finder anledning dertil, eller når det begæres af mindst tre medlemmer, skal det besluttes ved afstemning, om en forhandling skal afsluttes.

Stk. 4. Formanden kan lade spørgsmål, der iflg. forretningsordenen afgøres af ham, afgøre af rådet.


§ 9. Sagerne behandles i den rækkefølge, som formanden bestemmer, hvorfor han kan fravige rækkefølgen i dagsordenen. Når mindst tre medlemmer fordrer afstemning herom, afgør rådet dog rækkefølgen for behandlingen af sagerne.

Stk. 2. Ethvert medlem af rådet kan ved mødets begyndelse begære ordet vedrørende dagsorden og herunder rejse spørgsmål om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til offentlig behandling og omvendt.


§ 10. Rutinesager, der iflg. § 4 kan afgøres ved skriftlig behandling, sendes af formanden til hvert af medlemmerne med angivelse af frist for tilbagesendelse. Ethvert medlem kan ved påtegning af sagen forlange den henvist til behandling i et møde. Formanden sørger i så tilfælde for dens optagelse på dagsordenen for næstfølgende, ordinære møde.

Mødets afholdelse

§ 11. Formanden konstaterer ved hvert mødes begyndelse, om rådet er indkaldt med lovligt varsel.Formanden konstaterer ved hvert mødes begyndelse, om rådet er indkaldt med lovligt varsel.

Stk. 2. Institutrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Beslutning kan kun træffes om sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden.

Stk. 4. I tilfælde, hvor det er af betydning for behandlingen af en sag, kan formanden lade udenforstående indkalde til på mødet at fremsætte udtalelser eller deltage i forhandlingen uden stemmeret.


§ 12. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet fastsættes. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Udvalg

§ 13. Forud for nedsættelse af udvalg træffer institutrådet ved flertalsbeslutning afgørelse om udvalgets kommissorium og størrelse samt om indkaldelsen til dets konstituerende møde.

Stk. 2. Udvalget skal – medmindre andet bestemmes af rådet – selv vælge sin formand og afgive skriftlig beretning.

Stk. 3. Udvalg betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger

§ 14. Medlemmer af rådet har pligt til at deltage i dettes møder.

Stk. 2. Hvis et medlem af rådet mister sin valgbarhed, afgår i løbet af valgperioden eller erklæres inhabil, jf. de generelle inhabilitetsregler, eller hvis et medlem ved fravær i mindste to måneder på grund af sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at møde, indkalder organet en suppleant. Rådet træffer selv beslutning om, hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er opfyldt.


§ 15. Et medlem af rådet er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har privat interesse, jf. de generelle inhabilitetsregler.

Stk. 2. Medlemmet skal underrette rådet om forhold, der bevirker eller kan give anledning til formodning om inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til formanden inden mødets afholdelse. Rådet afgør herefter, om det pågældende medlem skal vige sædet, jf. § 14 stk. 2. Et medlem er ikke afskåret fra at stemme om sin habilitet.

Referater og ekspedition af behandlede sager

§ 16. Institutrådets beslutninger optages i et beslutningsreferat. Dette underskrives af formanden og sekretæren og udsendes og opslås snarest muligt på den i § 7 stk. 2 nævnte måde, hvorefter det forelægges til godkendelse på rådets næstfølgende møde.

Stk. 2. Ethvert af medlemmerne samt de i henhold til § 11 stk. 4 tilkaldte kan forlange opfattelser, der afviger fra beslutningerne, optaget i referatet. I sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan de tillige forlange, at denne gøres bekendt med indholdet af referatet, idet de ved sagens fremsendelse har adgang til at lade denne ledsage af en begrundelse af standpunktet.

Stk. 3. Referatet skal i øvrigt indeholde oplysning om hvilke medlemmer, der var til stede ved mødets begyndelse og behandlingen af de enkelte punkter, samt om beslutninger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning.


§ 17. Ekspedition af de sager, der er behandlet af rådet, påhviler formanden. Alle henvendelser til myndigheder uden for institutionen videreekspederes af formanden.

Valg af næstformand

§ 18. Efter ordinære valg til rådet foretages på første møde valg af næstformand. Næstformanden vælges blandt de videnskabelige medlemmer og skal være anerkendt forsker. Afgår næstformanden i valgperioden, foretages nyvalg til resten af perioden.

Stk. 2. Næstformanden er formandens stedfortræder med de pligter og beføjelser, der er nævnt i forretningsordenen.

Stk. 3. Er der ved valget af næstformand kun foreslået én kandidat, anses denne for valgt uden afstemning. Er der foreslået flere kandidater, er den kandidat valgt, som har opnået flere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer (inklusive blanke stemmer). Har ingen kandidat opnået dette, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har højst stemmetal. Har flere end to kandidater opnået højst stemmetal, deltager disse i omvalget. Har én kandidat opnået højst og flere kandidater næsthøjest stemmetal, deltager disse alle i omvalget. Ved omvalget er den kandidat valgt, der har opnået højst stemmetal. Har flere ved omvalg til hverv som næstformand opnået højst stemmetal, foretages lodtrækning mellem disse.

Spørgsmål vedrørende forståelsen af forretningsordenen

§ 19. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Hvis det begæres af tre medlemmer, skal formandens afgørelse sættes under afstemning.

Vedtaget af Institutrådet v/Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse den 17. april 2013.

Institutrådet

Se mere om institutrådet og dets medlemmer.

Klik her ...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies