Entreprenørskab og Organisation

Forskningens fokus og genstandsfelt

Forskningsgruppen 'Entreprenørskab og Organisation' fokuserer på skabelse af nye muligheder i regi af nye og eksisterende virksomheder. Det teoretiske udgangspunkt er en organisatorisk og sociologisk forståelse af virksomheders opstart og udvikling. Tematisk er der særligt fokus på de institutionelle og strukturelle faktorer, der påvirker entreprenører og virksomheder, samt hvordan samarbejder internt og mellem organisationer kan fungere som katalysator for nye muligheder.

Forskningsgruppeleder

Professor mso Steffen Korsgaard.

 

Fire temaer
  • Spirende iværksættere: Her er der fokus på individets beslutning om at starte egen virksomhed, virksomhedsskabelse og den tidlige vækst. Forskningsspørgsmål: Hvad ligger til grund for individers beslutning om at gå iværksættervejen og hvad forklarer deres efterfølgende succes med at starte egen virksomhed?
  • Entreprenørskab i virksomheder: Fokus er her på produkt- og procesinnovation, strategisk fornyelse, spinoffs osv. i eksisterende organisationer samt på tværs af organisationer. Fokus er på private virksomheder samt offentlige organisationer og deres potentielle samarbejde. Forskningsspørgsmål: Hvordan forklares, og hvad er den organisatoriske konsekvens af, innovation, strategisk fornyelse, og spin-offs inden for og på tværs af private og offentlige organisationer.
  • Små og mellemstore virksomheders (SMV’ers) ledelse og vækst: Fokus er her på de specifikke og forskellige ledelsesmæssige udfordringer, som SMV’er oplever sammenlignet med store virksomheder, når de slås med at skulle vedligeholde, udvikle og ekspandere virksomheden. Forskningsspørgsmål: Hvad forklarer og hvad er de organisatoriske konsekvenser af SMV’ers vedligeholdelses-, udviklings- og vækstprocesser.  
  • Design & Entreprenørskab (& Ledelse): Fokus er dobbelt. For det første fokuseres på, hvordan design og designtænkning kan bruges til at fremme og forbedre succesen med iværksætteri, inklusive idédannelse, vurdering og udnyttelse af forretningsmuligheder. Forskningsspørgsmål: Hvordan kan design og designtænkning hjælpe og fremme entreprenante processer i en forretningsmæssig kontekst? For det andet fokuseres på designentreprenører og designere i en entreprenørmæssig kontekst. Forskningsspørgsmål: Hvordan designentreprenører og designere agerer forskelligt i en entreprenøriel kontekst.
Forskningens metode

Forskningsgruppens medlemmer har alle fuldstændig frihed til at vælge den forskningsmetode, de finder mest velegnet. Derved er gruppen karakteriseret ved en række forskellige metoder. Når det er sagt, er gruppens forskning hovedsagelig empirisk funderet.

Overordnet kan de forskellige metodiske tilgange inddeles i to hovedgrupper:

Den første er karakteriseret ved en ambition om at bevare en afstand imellem forskeren og det, der forskes i. Det primære mål er at opnå objektivitet ved systematisk brug af metoder og værktøjer. Vi opnår overvejende dette ved at interviewe individer eller firmaer og bagefter analyse data rent statistisk. Vi anvender dog også andre metoder, herunder, men ikke begrænset til, interviews, eksperimenter og forskellige former for sammenblandede metoder. I denne gruppe er vidensproduktion og vidensformidling to adskilte aktiviteter.

Den anden er karakteriseret ved en sameksistens af vidensproduktion og vidensformidling. De her anvendte metoder er i deres natur interaktive og involverer tætte forbindelser til virksomheder og erhvervsliv.  Gennem aktiv deltagelse i udviklingsprojekter tager vi del i en læringscirkel med virksomheder og erhvervsliv, som giver værdifuld input til vore forskningsidéer, adgang til interessante data og forskningsresultater af høj relevans for både virksomheder og samfund.

Forskningsgruppens aktiviteter inden for vidensudveksling og samfundsengagement

Vidensformidling og -udveksling er for forskningsgruppen i mange tilfælde noget, som foregår samtidig med vidensfrembringelsen i sideløbende interaktive og samarbejdsmæssige udviklings- og forskningsprojekter. Forskningsgruppen har løbende samarbejder med forskellige partnere, myndigheder, inkubatorer, hospitaler osv. i lokalområdet via fælles arrangementer, gæsteforelæsninger, og forskningssamarbejde. Endvidere bidrager gruppen jævnligt til nationale forretningsudviklingsprogrammer (såsom Vækst Via Ledelse).

Udover sådanne forskningsintegrerede vidensformidlingsaktiviteter er vi også involveret i andre og mere traditionelle formidlingsaktiviteter. For eksempel udgiver vi hvert år CESFOs Årbog, hvor forskningsgruppens medlemmer publicerer kortere artikler for praktikere, konsulenter og politiske beslutningstagere om gruppens igangværende forskningsprojekter. Vi arrangerer forskellige typer workshops og seminarer for praktikere, f.eks. ”SDU First Mover Morning Meetings”. Vi er jævnligt i pressen og i fagblade, og vi leverer også keynotes til praktikere og politiske beslutningstagere.

Forskningsgruppens uddannelsesaktiviteter

Forskningsgruppen er involveret i en række forskellige uddannelser på bachelor- og kandidatniveau, samt MBA og ph.d.-niveau. Vi har hovedansvaret for følgende uddannelser:

  • Bacheloruddannelser: HA (Entrepreneurship & Innovation).
  • Kandidatuddannelser: Strategic Entrepreneurship, Designledelse, og Styring & Ledelse.

Som gruppe er vi unikke i forhold til at levere fag og studieretninger relateret til entreprenørskab, entreprenørskab i eksisterende organisationer, småvirksomhedsledelse, designledelse, facilitering, designtænkning, og praktikophold. Disse er vor elite udbud. Vi leverer også kurser af høj kvalitet relateret til organisationsteori, ledelse, social netværksanalyse, samt kvalitative og kvantitative metoder.

Vi drager fordel af en række pædagogiske tilgange, men er unikke for så vidt angår vore læringstilgange for så vidt angår camps, kreative processer, forretningsudviklingsidéer og design metodik. Inden for disse unikke pædagogiske tilgange, foretager og udgiver gruppen også forskning. 

Gruppen udvikler jævnligt forskellige typer undervisningsmateriale, herunder, men ikke begrænsende til video cases (https://www.youtube.com/user/IDEAEntrepreneurship/feed) og lærebøger (http://www.e-elgar.com/shop/entrepreneurship-in-theory-and-practice).

Entreprenørskab og Organisation

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Kim Klyver Professor 65501463 
Steffen Korsgaard Professor mso 65508305 
Torben Bager Professor emeritus 65501391 
Poul Rind Christensen Professor emeritus 65507541 
Benson Honig Adjungeret professor  
Majbritt Rostgaard Evald Lektor 65501315 
Simon Fietze Lektor 65501748 
Anders Haug Lektor 65501350 
Daniela Maresch Lektor 65501955 
Mette Søgaard Nielsen Lektor 65501479 
Suna Løwe Nielsen Lektor 65501468 
Jesper Piihl Lektor 65501359 
Thomas Schøtt Lektor 65501458 
Martin Senderovitz Lektor 65509162 
Marianne Storgaard Lektor 65501394 
Kent Adsbøll Wickstrøm Lektor 65501365 
Jesper Raalskov Adjunkt 65501372 
Jens Smed Rasmussen Studieadjunkt 65501384 
Michael Sheriff Postdoc  
Steffen Paust Ph.d.-studerende 65507539 
Elena Strøbech Specialkonsulent 65501490