Skip to main content

Designing for Situated Knowledge in a World of Change

 Projektet tager afsæt i et dilemma: På den ene side er verden karakteriseret ved mangfoldighed, hyppig forandring og globalisering. Det stiller krav til os mennesker om at færdes i mange forskellige sammenhænge og om at kunne leve op til forskelligartede videns- og kompetencekrav. Ofte vil vi skulle anvende viden, som er lært ét sted, i nye sammenhænge. Det gælder både viden lært under uddannelse og viden lært mere uformelt i 3 forskellige arbejds- og familiemæssige sammenhænge. På den anden side viser forskning i viden og læring, at viden er situeret, dvs. formes og får indhold af den sammenhæng, den læres i.

Nu kan man sige, at det dilemma har mennesker håndteret til alle tider, og at selvom det måske er accentueret af det samfund, vi lever i i dag, så er det ikke noget principielt nyt. Menneskets historie viser, at det faktisk er i stand til at transformere viden mellem kontekster, uanset at viden læres situeret. So what’s the problem?

Imidlertid kunne man omvendt også sige, at lige så meget, som det er en kendsgerning, at nogle mennesker formår at sætte velkendt viden i spil i nye sammenhænge, lige så meget er det en kendsgerning, at det nogle gange ikke lykkes, og at ikke alle er lige gode til det. Man kunne måske endda hævde, at givet den verden, vi lever i, er det i dag (i modsætning måske til tidligere) en uddannelsesmæssig forpligtelse at støtte uddannelsessøgende i at lære at transformere deres viden?

I forlængelse af dette, kunne man spørge, hvad det egentlig er, der sker, når viden transformeres mellem kontekster. Hvordan gør vi det, og hvad ’sker der’ med viden i processen? Og man kunne spørge, om – og hvordan – man kan designe læringsmuligheder, så man støtter mennesker i at lære at transformere viden mellem sammenhænge.

Målet for projektet er at udvikle et filosofisk konsistent og pragmatisk anvendeligt læringsteoretisk fundament, der kan bruges til at planlægge læringsaktiviteter og forløb, der understøtter videnstransformation. Fundamentet vil blive afprøvet i praksis gennem udvikling af en række konkrete didaktiske designs, der bringes i anvendelse i ungdoms-, universitets-, og professionsuddannelser. Dette vil ske gennem design based research i samarbejde med de involverede undervisere. Vi har særligt fokus på didaktiske designs inden for områderne portfoliopædagogik, projektarbejde, flipped classroom, laboratorieundervisning samt it-baseret lektiehjælp, som den leveres af frivillige lektiehjælpere tilknyttet Lektier Online, www.lektieronline.dk. Et led i projektet er at undersøge, hvordan og i hvilken grad webteknologi kan anvendes til at understøtte videnstransformationen mellem sammenhænge

Book Conference in Kolding, January 13th