Skip to main content

Forskningsprojekter- og områder

CLARIN

Et samarbejde mellem forskere på SDU, på landsplan i infrastrukturprojektet CLARIN, og med professor Brian MacWhinney's "CHILDES Lab" ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh, som har til formål at skabe en 20 timers referencedatabase for talt dansk. Databasen omfatter audio- og videooptagelser med en detaljeret transskribtion af tale og til dels gestik/kropsbrug. Databasen, som der også udvikles søgeredskaber til, skal fungere som referencedatabase for udforksning af dansk talt sprog og interaktion samt bruges til undervisning på universiteterne og på langt sigt også i gymnasiet.

Læs mere

Construction Grammar and the Description of Situated Spoken Interaction

Traditionel grammatikbeskrivelse bygger på studier af skriftsprog og egner sig kun begrænset til at beskrive de sproglige processer, der finder sted i spontan kommunikation. Mundtlig interaktion er nemlig altid dybt forankret i den situative kontekst, og det har direkte konsekvenser for sprogets udformning og funktioner. I projektgruppen CxG-Int arbejder vi med detaljerede studier af lingvistiske fænomener med henblik på at udvikle en fælles teoretisk ramme for både skriftsprog og talesprog. Læs mere

Cross Culture Forum

The Cross Culture Forum is a Facebook page that provides a platform for the discussion of aspects of culture in Denmark and in Germany.
Read more or join the Facebook

FOKUS

FOKUS – Forum for KompetenceUdvikling i Sprog er en projektgruppe, der vil forny arbejdet med fremmedsprog og etablere nye metodiske tilgange til sprogundervisning. Kerneområde for den nye enhed er tysk, engelsk, kinesisk og dansk som både første- og andet-/fremmedsprog.  FOKUS vil  bidrage til en praksisfornyelse i institutioner og virksomheder, hvor der undervises i sprog, og hvor fremmedsproglig kompetence er en afgørende faktor i den daglige kommunikation.  Læs mere om projektet

Fremmedsprog i og til et arbejdsliv – en afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har.

Projektets emne er behovsafdækning med generelt fokus på efteruddannelse af virksomheds-/institutionsansatte og specifikt fokus på behov for udvikling af funktionsdefinerede kurser i tysk og franskfunktionsdefinerede kurser i tysk og fransk. Læs mere

Støttet af  NCFF - Det Nationale Center for Fremmedsprog
Human-robot interaction

 Projektet har ikke p.t. en dansk side, men du kan læse mere på den engelske side

Improving Second Language Pedagogy at the Prosody-Pragmatics Interface Using Human-Robot Interaction (Pragprosint)

Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.
Dette projekt sigter mod at udvikle materialer til at undervise andetsprogslørnere (L2-lørnere) i prosodi. Vi vil analysere optagelser af naturligt forekommende samtaler med konversationsanalytiske (CA) metoder med henblik på at identificere de prosodiske træk, som modersmålstalende bruger for at udføre visse kommunikative opgaver. Disse bliver derefter sammenlignet med den sproglige adfærd hos andetsprogslørnere, når de kommunikerer på deres andetsprog (her: dansk, engelsk og tysk).

Læs mere

Innotour

Er et virtuelt samlingssted for studerende, undervisere, forskere og virksomheder med interesse for turisme og innovation, der ønsker at styrke deres viden, produkter og kompetencer. Baseret på web 2.0 teknologi og filosofi er ambitionen for INNOTOUR at skabe og understøtte innovative former for involverende undervisning og livslang læring baseret på en høj grad af brugergenereret indhold - herunder virtuelle læringsmoduler, dilemmaspil, innovationscases og checklister for innovative virksomheder. INNOTOUR modtog den nationale e-læringspris i 2010.

Læs mere

Nabosprogslæring for voksne mhp. integration i arbejdslivet på begge sider af den dansk-tyske grænse

Det overordnede formål med projektet er at udvikle tosprogede læringsmaterialer, som kan understøtte tyskere i integrationen til det danske arbejdsliv og danskere i integrationen til det tyske arbejdsliv og samtidig klæde relevante aktører på til at tage de udfordringer op, som en sådan bevægelse over den tysk-danske grænse medfører. Projektet har desuden som mål at understøtte og udnytte de muligheder/positive effekter, denne bevægelse også fører med sig.  Læs mere

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

Prometheus

Støttet af Interreg. 
Forskningsprojektet har til formål at forbedre vilkårene for fælles beslutningstagning inden for kræftområdet på danske og tyske sygehuse med henblik på øget patient inddragelse. I det danske og tyske sundhedssystem er der i dag fokus på, hvordan den lægefaglige kræftbehandling kan planlægges og gennemføres, så den i højere grad tilgodeser patienters individuelle behov og livskvalitet. Gennem brug af patientinddragende forskningsmetoder og self-tracking sigter projektet bl.a. imod at forbedre læge-patient kommunikation og herigennem styrke det fælles beslutningsgrundlag.

Læs mere

ReThinking Food
Our global food system touches all 17 of the UN’s sustainability goals and pressures all nine planetary boundaries for safe human habitation. As a consumer, you have power to transform our food system by choosing what you eat. Your choices can drive an increase or decrease in the availability of products. This transformation is not an overnight process, nor can it be driven by one individual alone. Large scale, practical solutions are essential. However, big changes start with a first step - take your first step here
SDUs Social Design Unit

The group has a keen interest in how people can be involved in participatory design processes leading to social value for the individual and society at large. By social value, we refer to changes at a human scale that is felt to be beneficial for marginalized or vulnerable societal groups and communities.
The social design research group was established in 2015 at the Department of Design & Communication / SDU.
Læs mere

 

Smooth
The SMOOTH project aims at creating a support robot for elderly people. A multidisciplinary team is developing a commercial viable robotic solution that can be operated e.g. in residential care homes.
Software til visualisering af tonegang

Tonegang (intonation) har vist sig at spille en vigtig rolle for sprogforståelsen. I dette projekt vil vi bidrage til en øget gensidig sprogforståelse mellem de skandinaviske sprog ved at udvikle en software, som forbedrer forståelsen af intonationen i de andre skandinaviske sprog. Programmet, der vil stå gratis til rådighed, vil visualisere tonegangsmønstre i målsproget og give brugerne feedback på deres egne ytringer. Udover den nødvendige sprogteknologi vil vi også udvikle målsprogsbeskrivelser af dansk og svensk tonegang og øvelser, som elever og studerende på gymnasier og universiteter kan bruge til at opøve deres forståelse af målsprogets tonegangsmønstre. Læs mere
Støttet af Nordplus

Udvikling af undervisningsmaterialer i prosodi for at øge den gensidige sprogforståelse mellem dansk, svensk og norsk

I dette projekt arbejder vi på et koncept for at udvikle lærematerialer i prosodi for selvstudier og undervisning med henblik på at øge den gensidige sprogforståelsen hos unge talere af dansk, svensk og norsk. I denne forbindelse udvikler vi desuden eksempler på egnede lærematerialer i tonegang (intonation), betoningsmønster og anden prosodisk information, der understøtter forståelsen af det talte sprog. Projektet har til formål at fremme de nordiske sprog og kulturer ved at bidrage til beskrivelsen af deres tonegangssystemer og anden sprogspecifik prosodi; ved give forslag på egnede lærematerialer i prosodi; og ved at publicere videnskabelige artikler om prosodien i disse tre sprog og om pædagogiske tilgange til undervisning i deres prosodi. Støttet af Nordplus - projektstart den 1. november 2020

Akademisk skriftlighed
Tidligere projekter på IDK

Se mere