Forskningsprojekter- og områder

Biblioteksområdet

Biblioteksområdet forsker inden for temaerne informationsstudier, kulturformidling, literacy og professionel praksis på bibliotekerne.
Læs meget mere om temaerne

CxG-Int

Projektet er støttet af VELUX Fonden.
Traditionel grammatikbeskrivelse bygger på studier af skriftsprog og egner sig kun begrænset til at beskrive de sproglige processer, der finder sted i spontan kommunikation. Mundtlig interaktion er nemlig altid dybt forankret i den situative kontekst, og det har direkte konsekvenser for sprogets udformning og funktioner. I projektgruppen CxG-Int arbejder vi med detaljerede studier af lingvistiske fænomener med henblik på at udvikle en fælles teoretisk ramme for både skriftsprog og talesprog.

Læs mere

Changing perspectives: Increasing empathy in incarcerated fathers through social games

Projektet er støttet med midler fra SDUs Lighthouse Initiative – Welfare Innovation
I dag er der ca. 4000 indsatte i danske fængsler. Alle har familier, og en del af dem har børn. På et hvert givet tidspunkt har omkring 4.500 danske børn således en frihedsberøvet forældre i fængsel.

Målsætningen med projektet er at udvikle en spilprototype, der kan testes i forbindelse med et familieterapeutisk forløb i tre lukkede fængsler med henblik på at opbygge empati hos de fængslede fædre i relation til deres børn.

Læs mere om baggrunden for spiludviklingen

CLARIN

Et samarbejde mellem forskere på SDU, på landsplan i infrastrukturprojektet CLARIN, og med professor Brian MacWhinney's "CHILDES Lab" ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh, som har til formål at skabe en 20 timers referencedatabase for talt dansk. Databasen omfatter audio- og videooptagelser med en detaljeret transskribtion af tale og til dels gestik/kropsbrug. Databasen, som der også udvikles søgeredskaber til, skal fungere som referencedatabase for udforksning af dansk talt sprog og interaktion samt bruges til undervisning på universiteterne og på langt sigt også i gymnasiet.

Læs mere

Cross Culture Forum

The Cross Culture Forum is a Facebook page that provides a platform for the discussion of aspects of culture in Denmark and in Germany.
Read more or join the Facebook

Digitalt design til udvikling af studiekompetencer
Projektet er støttet af midler fra dimensionsomstillingspuljen og løber 2017-2019.
Projektet har som mål af støtte studerendes udvikling af studiekompetencer og i forlængelse heraf forbedre gennemførsel af deres studie og styrke kvaliteten af deres studiemiljø. Dette mål realiseres gennem udviklingen af et digitalt design, der sigter mod at støtte studerendes tilegnelse af akademisk viden og færdigheder samt deres praktiske håndtering af deres studie. Centralt i udviklingen af det digitale design er brugerstudier og undersøgelse af studerendes eksisterende brug af akademiske ressourcer i deres studie. 
Projektet ledes af Jens Jørgen Hansen i samarbejde med et projektteam bestående af Rocio Chongtay, Nina Bonderup Dohn, Stig Børsen Hansen, Margrethe Hansen Møller og Kasper Fangel Skov, alle ansat ved Institut for Design og Kommunikation, Kolding. Projektet etablerer også samarbejde med forskningsmiljøer på SDU, herunder SDU Universitetsbibliotek og SDU Universitetspædagogik. 
Projektet trækker på viden om brugerstudier, universitetspædagogik, læremiddelproduktion, learning analytics, systemudvikling og design af webapplikationer. Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Jens Jørgen Hansen, jjh@sdu.dk.
Designing for situated knowledge in a world of change

Støttet af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.
På den ene side er verden karakteriseret ved mangfoldighed, hyppig forandring og globalisering. Det stiller krav til os mennesker om at færdes i mange forskellige sammenhænge og om at kunne leve op til forskelligartede videns- og kompetencekrav. Dette dilemma tager projektet afsæt i.

Læs mere

FOKUS

FOKUS – Forum for KompetenceUdvikling i Sprog er en projektgruppe, der vil forny arbejdet med fremmedsprog og etablere nye metodiske tilgange til sprogundervisning. Kerneområde for den nye enhed er tysk, engelsk, kinesisk og dansk som både første- og andet-/fremmedsprog.  FOKUS vil  bidrage til en praksisfornyelse i institutioner og virksomheder, hvor der undervises i sprog, og hvor fremmedsproglig kompetence er en afgørende faktor i den daglige kommunikation.

Læs mere om projektet


Human-robot interaction

 Projektet har ikke p.t. en dansk side, men du kan læse mere på den engelske side

Improving Second Language Pedagogy at the Prosody-Pragmatics Interface Using Human-Robot Interaction (Pragprosint)

Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.
Dette projekt sigter mod at udvikle materialer til at undervise andetsprogslørnere (L2-lørnere) i prosodi. Vi vil analysere optagelser af naturligt forekommende samtaler med konversationsanalytiske (CA) metoder med henblik på at identificere de prosodiske træk, som modersmålstalende bruger for at udføre visse kommunikative opgaver. Disse bliver derefter sammenlignet med den sproglige adfærd hos andetsprogslørnere, når de kommunikerer på deres andetsprog (her: dansk, engelsk og tysk).

Læs mere

Innotour

Er et virtuelt samlingssted for studerende, undervisere, forskere og virksomheder med interesse for turisme og innovation, der ønsker at styrke deres viden, produkter og kompetencer. Baseret på web 2.0 teknologi og filosofi er ambitionen for INNOTOUR at skabe og understøtte innovative former for involverende undervisning og livslang læring baseret på en høj grad af brugergenereret indhold - herunder virtuelle læringsmoduler, dilemmaspil, innovationscases og checklister for innovative virksomheder. INNOTOUR modtog den nationale e-læringspris i 2010.

Læs mere

Mobil Didaktisk Design

Forskningsprojektet Mobil Didaktisk Design undersøger hvordan læring, undervisning og uddannelse kan fornys og forbedres gennem didaktiske designs baseret på inddragelse af mobile læringsrum og digitale artefakter tilgængelige gennem mobile enheder. Dette spørgsmål gribes an gennem design af forskellige dimensioner af mobillæring, herunder design af    

  • mobilteknologi
  • læringsressourcer, der anvender mobilteknologi
  • didaktisk brug af læringsressourcer, der anvender mobilteknologi
  • uddannelsesaktiviteter, der baserer sig på den lærendes mobilitet.
Netværk for Corporate Storytelling

Netværk for Corporate Storytelling er et forum, der bringer erhvervslivet og universitetet sammen for at udveksle erfaringer og idéer inden for organisationskommunikation.

Læs mere

PIPE - Professional Interaction and Practice

PIPE is funded as a strategic network by the Faculty of the Humanities for a 3-year period (2016-2019). 
PIPE unites three different research groups at the University of Southern Denmark that are studying human interaction and professional practices: the SOPRACON group in Odense, the SOIL project in Kolding and the Human-Robot Interaction Lab at Sønderborg. PIPE spans across the Department of Language and Communication in Odense (ISK) and the Department of Design and Communication in Kolding and Sonderborg (IDK).

Læs mere

Prometheus

Støttet af Interreg. 
Forskningsprojektet har til formål at forbedre vilkårene for fælles beslutningstagning inden for kræftområdet på danske og tyske sygehuse med henblik på øget patient inddragelse. I det danske og tyske sundhedssystem er der i dag fokus på, hvordan den lægefaglige kræftbehandling kan planlægges og gennemføres, så den i højere grad tilgodeser patienters individuelle behov og livskvalitet. Gennem brug af patientinddragende forskningsmetoder og self-tracking sigter projektet bl.a. imod at forbedre læge-patient kommunikation og herigennem styrke det fælles beslutningsgrundlag.

Læs mere

Second language development in a multilingual context

This project sets out to give an account of the development of advanced second and foreign language (L2) proficiency in learners who learn two foreign languages in a multilingual learning and living environment.

Læs mere

Second Language Research Center

SELC blev etableret i 2010 på Syddansk Universitet. Centrets forskningsområde er andetsprogslæring- og brug hos både børn og voksne. Centret dækker to primære forskningsgrene: (1) grundforskning i andetsprogslæring- og brug i forskellige sammenhænge og miljøer, fx klasseværelser, virksomheder, serviceområdet og hverdagsaktiviteter; og (2) anvendt forskning i fremmedsprogspædagogik og forskningsbaseret udvikling af L2 curricula.

Læs mere

Social Games against Crime

Støttet af TrygFonden.
Forskningsprojektet har til formål at designe og evaluere såkaldte sociale spil til børn af indsatte fædre i danske fænglser. Børn af indsatte er en særlig udsat gruppe, der oplever en række personlige og sociale problemer som følge af en fængsling. Det er et mål med projektet at undersøge om spil, der er designet til at blive spillet under børnenes besøg i fængslet, kan hjælpe dem med bedre at tackle nogle af disse problemer. Som en del af projektet foretages et evalueringsstudie i tre lukkede danske fængsler. Målgruppen er børn i alderen 11-18 år. Der til enhver tid ca. 4.500 børn og unge, der oplever at have en forældre fængslet.

Læs mere
Pressemeddelelse

Social objects for innovation and learning

Støttet af bevilling fra VELUX Fonden.
Objekter er en væsentlig og uundgåelig del af menneskers hverdag i den fysiske verden. Dette projekt undersøger, hvordan mennesker anvender og oplever objekter i aktiviteter og interaktion, især i forbindelse med innovation, design, instruktion og læring. Objekter har et indlysende materielt aspekt, men deres sociale betydning for meningsfuld og vellykket menneskelig interaktion bør ikke undervurderes. Projektet går derfor videre end til at undersøge objekters rent fysiske aspekter og sociokulturelle betydninger. Projektet undersøger, hvordan og til hvilke formål objekter anvendes og fungerer i dagligdagen i forskellige sammenhænge og situationer. Det fokuserer på, hvordan objekter støtter og skaber perception, tænkning og kreativitet til gavn for kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Projektet skal bidrage til et nyt perspektiv i samtaleforskningen, hvor sprog og 'embodied' handling analyseres i relation til deres fysiske omgivelser. 

Læs mere

Sydslesvighistorie.dk

Sydslesvighistorie.dk er et digitaliseringsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) og Institut for Design og Kommunikation (IDK) ved SDU. Hovedformålet med projektet er at designe og udvikle en webportal til formidling af digital kulturarv. Portalen skal således præsentere den meget store samling af billeder, historiske film, plakater, kort, digitaliserede bøger fra Studieafdelingens udgivelsesrække, digitaliserede bøger fra Den Slesvigske Samling og andet digitaliseret materiale fra Sydslesvig på en ny, overskuelig og lettilgængelig måde. Kontaktperson er Lars Johnsen, larsjo@sdu.dk

Akademisk skriftlighed
Tidligere projekter på IDK

Se mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies