Skip to main content

Kulturformidling

Kulturformidling betegner indenfor biblioteks- og informationsvidenskab den særlige blanding af kommunikation, oplysning og læring gennem aktiv deltagelse, der finder sted i offentlige kulturinstitutioners regi. Forskningen i kulturformidling omfatter på IDK aktuelle såvel som sammenlignende studier af aktiviteter. Studier af ovennævnte aktiviteter sættes i relation til
  • Kulturinstitutionernes anvendelse af dokument- og/eller medieformer og hvordan ændringer af disse påvirker institutionens kulturarbejde (f.eks. studier af digitale medier og hvordan de influerer på kulturformidling)

  • De faktiske eller intenderede målgrupper på individ-, gruppe- eller samfundsniveau (f.eks. brugerstudier i forhold til domæne)

  • Bibliotekspersonalets opgavevaretagelse indenfor forskellige ideologiske, teknologiske og/eller pragmatiske forventningshorisonter (f.eks. sociologiske studier af bibliotekets position og rolle i samfundet)

Forskningen omfatter teori- og metodeudvikling, samt design af forskellige former for praksis med specielt henblik på interaktion mellem publikum, producenter af viden, kunst og kultur, og biblioteks personale. En væsentlig pointe er i den forbindelse, at der er tale om uformelle processer. Kulturformidling betragtes som led i det enkelte menneskes ret til demokratisk medbestemmelse og medskabelse af de samfundsmæssige vilkår, der skal være gældende for den enkelte og for fællesskabet.

Informationsstudier

Informationsstudier omfatter forskning i skabelse, brug og evaluering af informationssystemer, hvad enten disse er målrettet forskere, fagfolk eller lægfolk.

Indenfor dette tema forsker vi i det videnskabelige kommunikationssystem, som primært analyseres ved følgende tre domæneanalytiske tilgange:

  • Produktion og evaluering af faglige klassifikationssystemer og tesauri

  • Indeksering og genfinding af information indenfor afgrænsede områder

  • Udførelse og evaluering af bibliometriske domænestudier

Informationsstudier dækker ikke kun den videnskabelige kommunikation og omfatter således også internettet, online opslagsværker, folkebiblioteksaktiviteter og lægfolks brug af information. Forskningstemaet berører også disse grænseflader.

Derudover arbejder vi indenfor forskningstemaet med metodeudvikling – igen særligt med henblik på de tre ovennævnte domæneanalytiske tilgange. Vi bidrager i forhold til at udvikle nye måder at analysere og forstå faglige vidensorganiserende systemer, indeksering og genfinding samt bibliometriske indikatorer.

Institut for Design og Kommunikation Syddansk Universitet

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 17.09.2020