Skip to main content

Afsluttede eksternt finansierede forskningsprojekter

studenter snakker

Afsluttede forskningsprojekter

 

City Branding through sport and events

Eva Roth & Christian R. M. Jensen, the MERE Group

The collaboration between the municipality of Esbjerg and the University of Southern Denmark focuses on understanding and applying the growing phenomenon of City Branding. The value of a strong image or brand has become increasingly important not only for companies these days, but also for cities as a whole. The collaboration will undertake studies on branding cities by means of sports and events. These are designed to not only attract attention and city recognition, but also to raise associations between the city and attributes regarded as being beneficial to its economic and/or social development. This will aid the municipality of Esbjerg in maximizing their event portfolio potential to both the residents of the municipality, and as well to the visitors of the events. More information Eva Roth, er@sam.sdu.dk or Christian R.M Jensen, crmj@sam.sdu.dk

 

Spational issues in Arctic Marine Resource Management

Brooks Kaiser, the MERE Group

Styrelsen for Forskning og Innovation - International Network Programme har i 2013 bevilliget 288.000 kr. til at etablere et US-DK forskningsnetværk samt afholdelse af en serie af workshops indenfor 'living marine resources and the Arctic Ocean'. 

 

Marine Ressource Governance in the Arctic

Brooks Kaiser, the MERE Group

Carlsbergfondet har i 2013 bevilliget 60.000 kr. til Marine Ressource Governance in the Arctic. Bevillingen skal være med til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af en konference. 

Marine Ressource Governance in the Arctic

Niels Vestergaard, the MERE Group, Centre for Fisheries & Aquaculture Management & Economics

In 2013 Niels Vestergaard received 210.000 NOK from NOS-HS - Joint Commitee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences. The primary purpose of the project is to identify and provide guidance in answering the main governance challenges of the marine living resources inthe Arctic Ocean with reduced ice presence.

 

Understanding buyers’ purchasing behavior in the B2B and B2C electricity market (SE – SydEnergi) 

Hans Stubbe Solgaard & Yingkui Yang, the MOB Group

The overall purpose of the project is to segment energy consumers, both residential and commercial, in Denmark. By implementing a segmentation analysis, electricity retailers can identify homogenous customer groups that may enable them to answer questions like the following: How large is the demand for green electricity or flexible energy? How can electricity suppliers (e.g. SydEnergi) make more customers (in particularly SMEs) interested in their products and services? What triggers commercial energy customers to switch their electricity supplier? What motivates commercial energy customers to buy green electricity or switch their current brown electricity contract to a green electricity contract? Is it possible to sell heat together with electricity to commercial customers.

 

Plastnet

Svend Ole Madsen, the MOB Group

(Styrelsen for Forskning og Innovation/PlastCenterDanmark) Det nationale innovationscenter PlastCenterDanmark og SDU har udviklet et projektforløb til implementering af nye forretningsmodeller for branchens virksomheder. Det overordnede formål er, at forbedre den økonomiske performance ved at udvikle forretningsmodellen gennem implementering af konkrete projekter. Der vil blive udviklet et koncept til konkret forretningsudvikling. Konceptet vil efterfølgende kunne anvendes af alle virksomheder i branchen. Pilotvirksomhederne vil efterfølgende blive fulgt over en længere periode som led i et longitudinalt studie.

 

Energi Campus Esbjerg

Knud Sinding, the MOB Group

Har til hensigt at påvirke innovationspotentialet for små og mellemstore virksomheder indenfor energisektoren i Syddanmark. Energy Campus Esbjerg vil, gennem en styrkelse af samspillet mellem virksomhederne og viden – og uddannelsesinstitutioner, understøtte SMV’ernes udviklingskapacitet og innovationskompetencer. SDU leverer indhold og undervisning indenfor områderne projektøkonomi, driftsøkonomi, projektledelse, virksomhedsetablering, organisering og innovation. 

 

Energi på havet

Svend Ole Madsen, the MOB Group

Som led i det store projekt ”Energi på havet”, der satser på at skaffe 7.000 nye arbejdspladser i offshore-industrien inden 2020, er lektor Svend Ole Madsen, IME, sat i spidsen for delprojektet ”Offshore vindsektoren – forskning”. Delprojektet forløber indtil foråret 2013 og er tildelt i alt 8,9 mio, hvoraf de 6,2 tildeles projektledelsen på Syddansk Universitet. Projektet bliver en undersøgelse af, hvordan hele industrien kan få andel i det voksende internationale marked. Det vil ske gennem analyser og beskrivelser af, hvordan nye klynger, fx inden for sikkerhed, sundhed og miljø, kan udvikles til gavn for branchens udvikling. ”Energi på havet” har et samlet budget på kr. 37 mio, hvoraf de 27 kommer fra Syddansk Vækstforum, mens resten kommer fra de medvirkende erhverv, uddannelsesinstitutioner m.v.

 

Viden som konkurrenceparameter ved internationalisering af den danske off-shore industri

Knud Sinding, the MOB Group

Bevillingshaver er Offshore Center Danmark men institut for Miljø og Erhvervsøkonomi er inddraget i dele af projektet aktiviteter.

 

IMAGE 

Niels Vestergaard & Lars Ravn-Jonsen, the MERE Group, Centre for Fisheries & Aquaculture Management & Economics

IMAGE projektet fokuserer hovedsaligt på det komplekse sammenspil mellem areal anvendelse i afvandings bassin, transport af næringsstoffer, ferskvands og marin biogeokemi, integrerede økosystem og fiskeri modeller, kostminimeringsmodeller og økosystem service evaluering. Denne komplekse model struktur kan bruges til at vurdere effekterne af ændringer i markeder, landbrugspolitik og fiskeriforvaltning, og om målsætningerne i EUs vandrammedirektiv og marinestrategi opfyldes.

 

Fosfor - ressource, reserver og genanvendelsesmuligher

Niels Vestergaard, the MERE Group

Miljø- og Fødevareministeriet har i 2015 tildelt 67.500 kr. til en undersøgelse om Fosfor - ressource, reserver og genanvendelsesmuligheder. Hvorledes vil verdensmarkeds prisen på fosfor påvirke tidshorisonten for udtømning af jordens tilgængelige fosfor reserver.

Fulbright grant in Arctic initiative - Water 

Niels Vestergaard, the MERE Group

April 2015 Professor and Head of Department Niels Vestergaard received a grant from the Fulbright Arctic initiative – Water. The title of the project is 'Bio-economic analysis for Arctic Marine Resource Governance and Policy'. The goal of his project is to develop and enhance theories and methods to investigate the productive capabilities and values of marine resources in the Arctic under risk and uncertainty, and to provide insights for governance and marine resource management in order to prevent, contain, mitigate and/or adapt to changes in Arctic marine resource productivity as appropriate.

 

Offshore Wind Danmark

Svend Ole Madsen & Tove Brink, the MOB Group

I samarbejde med vindmølleindustrien sætter projektet fokus på hvordan udvikling og etablering af havvindmølleparker kan effektiviseres med det formål at bidrage til at gøre den danske del af industrien mere konkurrencedygtig set ud fra et globalt perspektiv. Projektet startede i 2013 og SDU's andel udgør knap 2 mio.kr. Der forventes udviklet og testet nye modeller og metoder for indkøb i projekter, kompetenceudvikling i projektindkøb og relationsledelse i projekter. Derudover vil der blive præsenteret modeller for internationalisering af aktiviteterne gennem nye samarbejdsformer og netværksdannelse. Resultaterne præsenteres på virksomhedsseminarer, industrikonferencer (EWEA) og i internationale tidsskrifter.

 

PhD position in Integration of Electricity Storage Based Renewable Energy into the Danish Power System

Niels Vestergaard, the MERE Group

The focus of the PhD project is the economic problem of the increasing penetration of the renewable energy sources such as wind power. Their intermittent nature causes energy management problems, since the timing of energy production does not always coincide with peak demand. The PhD project started in 2013.

Marine ressource governance in the Arctic 

Brooks Kaiser & Niels Vestergaard, the MERE Group

The overall purpose of the project is to identify and provide guidance in answering the main governance challenges of the marine living resources in the Arctic Ocean given reduced sea ice extent.

 

Blue SDU Student Think Tank

Brooks Kaiser, the MERE Group

The project is in collaboration with other SDU departments. The Blue SDU Think Tank project aims to build an interdisciplinary student, alumni, faculty and stakeholder network across SDU focusing on the maritime industry. The main task of the Blue SDU Think Tank is to host an annual challenge for students. The challenge will be put forward to students by faculty across maritime fields at SDU in conjunction with a company or institution engaged in the maritime industry, which presents students with a timely and complex problem facing the stakeholder.

 

 

Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg 

Knud Sinding, the MOB Group

Et samarbejde med Rybners Gymnasium i Esbjerg. Projektet ønsker at fremme syddanske talenter gennem et samarbejde horisontalt mellem ungdomsuddannelserne i Esbjerg (stx, hhx, htx) og vertikalt mellem såvel folkeskolerne og ungdomsuddannelserne som mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Ved at sætte fokus på samarbejdet mellem de uddannelser der findes i byen er det vores mål at få flere til at uddanne sig indenfor sciencefag og få flere drenge til at gennemføre en videregående uddannelse.

 

Situationsbestemt Virksomhedsansvar

Knud Sinding, the MOB Group

Carlsbergfondet har i 2014 bevilliget 180.000 kr. som tilskud til forskningsrejse ophold vedr. projektet 'Situationsbestemt Virksomhedsansvar’.

 

Global ecological and economic connections in Arctic and sub-Arctic crab fisheries

Niels Vestergaard, the MERE Group

The project aim is to host a conference to integrate disparate economic and ecological research on evolving Arctic and sub-Arctic crab fisheries to develop a more comprehensive view of global interactions. The conference should result in joint publications and ongoing research development.

 

Global ecological and economic connections in Arctic and sub-Arctic crab fisheries

Brooks Kaiser, the MERE Group

The project aim to explore partnerships with groups whose Arctic and sub-Arctic crab research investigates components of complex global market interactions (including ecological concerns) for these expanding fisheries.

 

Center for Landdistriktsforskning:

Virtuel Ledelse 

Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning

Virtuel ledelse bliver stadigt mere almindeligt i danske virksomheder – bla. Som følge af behov for hurtig adgang til specialistviden, økonomiske besparelser, projektorganisering og hurtigere produktudvikling. Projektets formål er at undersøge arbejdsmiljømæssige konsekvenser (positive og negative) af virtuel organisering.

 

Landsbypedeller - en effektiv måde at aflaste ildsjæle på? 

Gunnar Lind Haase Svendsen, the SOC Group, Center for Landdistriktsforskning

Projektet ”Landsbypedeller – en effektiv måde at aflaste ildsjæle på?” er et samarbejde mellem Tønder Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet, Esbjerg. Projektets formål er, at skabe viden som kan bidrage til udviklingen af bæredygtige landsbypedel-ordninger, via følgeforskning som sikrer en systematisk erfaringsopsamling i to kommuners landsbypedel-ordninger.

 

ProWell - Promoting and Enhancing Rural Wellbeing Tourism Products of Northern Europe

Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning

This EU - FP7 project (2013) aims to enhance and promote thematic Rural Wellbeing tourism products in Europe by supporting transnational co-operation between different tourism stakeholders.


Borgerdreven Innovation

Annette Aagaard Thuesen, the Sociology Research Group, Center for Landdistriktsforskning

Projektet skal kortlægge, udvikle og beskrive en model for udarbejdelsen af lokale udviklingsplaner for landdistrikter og landsbyer. Modellen skal kunne bringes i anvendelse i hele landet i forbindelse med at kommuner og lokalområder arbejder med udvikling af deres landdistrikter.

 

MaxVeg

Anne-Mette Hjalager & Knud Sinding, Center for Landdistriktsforskning og the MOB Group

Baggrunden for projektet er, at der i mange danske grønsager findes en lang række phytokemikalier, som sandsynligvis mindsker risikofaktorerne for type 2 diabetes (T2DM) og hjertekarsygdomme. Men samtidig giver disse stoffer grønsagerne en bitter og stærk smag - et dilemma, da mange forbrugere i dag foretrækker søde og mildt smagende grønsager frem for fortidens bitre og stærkt smagende grønsager. Målet med projektet er at udvikle nye værktøjer og strategier til at øge forbrugernes præference og forbrug af bitre og stærktsmagende rodfrugter og kåltyper med maksimal indhold af de sunde phytokemikalier. Forskningsprojektet omfatter både historisk-kulturelle, sociologiske, sensoriske, sundhedsmæssige og agronomiske perspektiver og bliver gennemført i et samarbejde mellem tre institutter ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitetshospital og Syddansk Universitet.

 

Danmarks Landdistrikter og yderområder

Jesper Fredborg Huric Larsen, Center for Landdistriktsforskning

Rapporten beskriver og placerer den erhvervsøkonomiske udvikling i Danmarks tredive landkommuner og seksten yderkommuner i forhold til resten af landet for perioden 2000-2010 med udgangspunkt i udvalgte erhvervsøkonomiske nøgletal.   

 

Certificering i naturturisme

Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning

Anne-Mette Hjalager indgår i et stort forskningsprojekt som hedder  Oplevelser i Nord (www.opplevelserinord.no ). 

 

Rural tranquility i et visuelt og auditivt perspektiv

Pia Heike Johansen, the Sociology Research Group, Center for Landdistriktsforskning

Pia Heike Johansen er i perioden 1.juli til 31.december 2013 gæsteforsker ved Nordlandsforskning ved Universitet i Nordland for at forske i, hvad natur og fællesskabet betyder for oplevelsen af fred og ro i hverdagen for den enkelte og for bosætningen. Er det for eksempel landskabet man ser, som repræsenterer fred og ro? Hvad med lyden eller stilheden, hvor vigtig er den? Undersøgelsen foregår i otte mindre kommuner eller tyndt befolkede områder i Nordnorge, som alle har haft befolkningsfremgang.

 

Naturpark Varde 

Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning

Varde Kommune ønsker at iværksætte en ny form for formidling af natur- og kulturhistorie gennem lokal inddragelse og digital teknologi i Naturpark Vesterhavet. Projektet, som gennemføres i perioden 2012-2015, har opnået støtte fra Nordea Fonden, Syddansk Vækstforum og Varde Kommune. I forbindelse med projektet skal der etableres 6 formidlingsstier med afsæt i udvalgte lokaliteter. Der etableres stier, formidlingspunkter og interessepunkter. Stierne skal bringe de besøgende længere ud i naturen, end de måske ellers ville være kommet.

 

Avanceret teknologi i friluftslivet

Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning

Avanceret teknologi i friluftslivet er et projekt, der skal undersøge udbredelsen og brugen af internettet og mobil teknologi i forbindelse med aktiviteter i friluftslivet. De nye services har mange potentialer og perspektivrige konsekvenser for friluftslivets udøvere – både daglige fritidsudøvere og turister – samt for de organisationer og myndigheder, der tilvejebringer rammerne for friluftslivet. Projektet skal undersøge og belyse udbredelsen og karakteren af mobile internetteknologier i friluftslivet, og de dominerende trends skal kortlægges. Der skal gives konkrete, inspirerende eksempler på innovative løsningsmodeller fra ind- og udland, herunder også sådanne som adresserer arealkonflikter i naturen.


Når uddannelsessøgende flytter mod Vest

Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning 

Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond har i 2015 bevilliget 100.000 kr. til et forsknings- og informationsprojekt om hvordan unge uddannelsessøgende oplever det, når de flytter mod vest - mod strømmen.

 

Evaluering af landdistriktsprogrammet

Anne-Mette Hjulager, Center for Landdistriktsforskning

Projektet ledes af Epinion. Formålet er at gennemføre projektet 'Slutevaluering af det danske landdistriktsprogram 2007-2013’, som løses for Natur& Erhvervsstyrelsen. SDUs andel udgør 210.425 kr.

 

Udvikling i indtjeningsmuligheder og -barrierer for småskala fødevareproducenter i de danske landdistrikter

Anne-Mette Hjulager, Center for Landdistriktsforskning

Anne-Mette Hjalager indgår i perioden 1. november 2015 til 31. juli 2016 i et projektsamarbejde med VIFU - Videncenter for fødevareudvikling.  Projektet er finansieret af Landdistriktspuljen for 2014 under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu under Erhvervsstyrelsen. SDUs andel udgør 141.000 kr.

 

InnoCoast - Innovation in coastal tourism: Co-creating sustainable place-based differentiation

Anne-Mette Hjulager, Center for Landdistriktsforskning

Innovationsfonden finansiere projektet, kontakt Anne-Mette Hjalager hjalager@sam.sdu.dkfor yderligere  information

 

Master of Business Administration Energy & Offshore

Knud Sinding, the MOB Group

Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond har i 2014 bevilliget 85.000 kr. til at udvikle en specialiseret version af MBA uddannelsen, fokuseret på energi og offshore. Sker i samarbejde med AAU og EASV.

 

Seminarer på MSc in Cultural Sociology 

Gunnar Lind Haase Svendsen, the SOC Group, Center for Landdistriktsforskning

SUC-fonden har i 2015 tildelt Syddansk Universitet, Cultural Sociology 40.000 kr. til gæsteforelæsere til faste seminarer i kandidatuddannelsen Cultural Sociology.

 

Fællesskabsøkonomiernes betydning i lokalsamfundet 

Egon Noe & Helle Rotbøll Randløv, the SOC Group, Center for Landdistriktsforskning

Projektet skal undersøge forskellige former for fællesskabsøkonomiers afledte betydning for lokalsamfundene. Fællesskabsøkonomierne arbejder med værdier og målsætninger omkring at skabe udvikling i deres lokalområde. Men den reelle betydning for den lokale udvikling er imidlertid ikke særligt velundersøgt. Formålet med denne undersøgelse er således med udgangspunkt i to konkrete cases, Thorupstrand Kystfiskerlaug og Hertha Levefællesskab, at afdække og undersøge de konkrete afledte positive og negative effekter af fællesskabsøkonomierne i forhold til den lokale udvikling.