Menu

Sara Egemose, Lektor, Økologigruppen

Forskning:

Mine primære forskningsinteresser ligger indenfor ferskvandsøkologi, klimatilpasning og natur- og miljøkvalitet. En stor del af min forskning handler om, hvordan udledningen af vand og stof til vandmiljøet fra byerne via regnvandet og fra de dyrkede arealer via diffus afstrømning påvirker miljøet samt udvikling af miljøeffektive metoder til at rense vandet og begrænse udledningen. Klimaændringerne betyder, at både byerne og det åbne land skal klimatilpasses, hvilket kræver viden og udvikling af nye metoder. Derudover arbejder jeg mere bredt indenfor søer og vandløb bl.a. sørestaurering, undersøgelser af genetablerede eller nyetablerede søer, vandløbskvalitet samt forskning indenfor vådområder, bufferzoner, og våde enge. Jeg arbejder ofte tæt sammen med eksterne samarbejdspartnere fra bl.a. kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere. 

Kontakt

Klik Her

Keywords:

Klimatilpasning, afstrømning, søer og vandløb, miljøteknologi, regnvandshåndtering, metodeudvikling, natur- og miljøkvalitet, sørestaurering, vådområder

Eksempler på tidligere bachelorprojekter og specialer (årstal):

    • 2017: Afstrømning fra et blandet opland – muligheder for klimatilpasningsstrategier
    • 2017: Effekter af klimatilpasning i Tommerup via kontrollerede oversvømmelser af afstrømmende regnvand
    • 2017: Lukning af Risbøl Dambrug – kan lukningen af dambruget forbedre kvaliteten af Ansager Å?
    • 2017: Komparativ undersøgelse af design kontra biodiversitet i regnvandsbassiner i Odense Kommune
    • 2015: Miljøtilstanden i Tvorup Hul med fokus på populationen af grundskudsplanter

 

Mulige/kommende bachelorprojekter og specialer:

    • Bachelor- og specialeprojekter inden for klimatilpasning, effekter af og metoder til rensning af regnbetingede udledninger, miljøkvalitet i genetablerede søer, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekter. Både muligheder i vinter- og sommerhalvåret.

 

Kontakt til virksomheder og mulige virksomhedsprojekter

·         Kommuner f.eks. Fåborg-Midtfyn, Odense, Sønderborg
·         Forsyninger f.eks. Vandcenter Syd, Arwos, Sønderborg Forsyning
·         Konsulentfirmaer f.eks. Rambøll, Sweco og Orbicon
·         Naturstyrelsen
·         Tarup-Davinde I/S

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies