Mogens Flindt

Mange gode naturområder og ålegræshabitater i vore fjorde er i de seneste årtier forsvundet og mange steder fremstår bunden i dag som en gold mudderbund. Intentionen i dette projekt er, at udvikle sand-capping som en bæredygtig metode til genskabelse af disse tabte bundarealer. Når sejlrendervedligeholdes i vore fjorde, opgraves store mængder sand, som oftest transporteres til fjerne klappladser.Sandet som fjernes er oftest af god kvalitet og et glimrende råstof i forbindelse med miljøbeskyttendetiltag i vore fjorde.

Ved at genbruge (uforurenet) sand og lægge det ud i områder med mudderbund, vilman skabe en gunstig situation, idet: 1) lysforholdene forbedres, da resuspension af det flygtige mudderforhindres, 2) forankringsforhold for ålegræs forbedres, så der bliver mulighed for etablering af enge medstor biomassetilvækst og dermed betydelig immobilisering af kvælstof og fosfor i vækstsæsonen, og 3)aktiviteten er bæredygtig, da havnemyndighederne ikke bruger brændstof (CO2) og penge på at sejle etanvendeligt råstof til fjerne klappladser.

En længere beskrivelse af Sand-Capping Projektet kan hentes her.

Grant Provider: NaturErhvervstyrelsen
Total Amount of Grant: 2.999.000
Period: 1/1 17 - 31/12 20