Økologi

Oprensningen af danske søer er i fuld gang og der er i disse år stor fokus på genetablering af bundvegetation i søer. I det marine miljø undersøges blandt andet de filtrerende organismer, såsom sækdyr, svampe og mosdyr. Bunddyrene har vital betydning for stofomsætningen i kystnære marine økosystemer. Effekter af nedgravede børsteormes, muslingers og krebsdyrs aktivitet for havbundens mikrobielle stofskifte undersøges med henblik på at klarlægge betydningen af samspillet mellem dyr og bakterier for frigivelsen af næringsstoffer til den overliggende vandsøjle. Havgræsser er vigtige komponenter i det marine økosystem, og vi undersøger om ændringer i sedimentforhold har betydning for observerede tilbagegange i danske farvande. Gruppen arbejder desuden med undersøgelser af omsætningen af næringssalte i søer, sørestaurering og vandplanters økologi (især betydning for næringssaltomsætning og rodzonens kemiske forhold).

Økologi-gruppen er involveret i forskellige nationale og internationale forskningsprojekter.  Det strategiske forskningsråd støtter restaurering af ålegræs i danske fjorde (Novagrass),  Aage V. Jensen støtter biologisk monitering i Gyldensteen kystlagune, og Interreg støtter økologi og bæredygtig brug af strandindpakning i (CONTRA)”.