Skip to main content

Økologigruppen

Forskningen i økologigruppen er fokuseret på kulstof-, kvælstof- og fosforkredsløb samt menneskelig påvirkning af akvatiske økosystemer f.eks. eutrofiering og klimaforandringer. Vi kombinerer denne viden med flora- og faunaøkologi for at kunne frembringe unikke naturbaserede løsninger og naturgenopretningsprojekter. Vi undersøger ferske og marine økosystemer inden for en lang række emner, herunder biogeokemi i jord og sediment, søer, vandløb, vådområder, kysthabitater (saltmarsk, havgræsser, blåmuslinger, stenrev) og kystområder samt pelagiske fødekæder og bentisk fauna- og fiskeøkologi. Af anvendt forskning kan nævnes bæredygtig udnyttelse af fosfor i spildevandssystemer, høst af naturlige marine produkter og ”blue growth”. Klimatilpasningsprojekter i gruppen består af miljørigtige løsninger til regnvandsbassiner og ”managed realignment”.

Sidst opdateret: 19.08.2021