Skip to main content
DA / EN

Filtrerende halvmaske

Stænkmaske: Også kaldet tandlægemasker, beskytter kun mod stænk.

Støvmaske: Beskytter ikke mod gasser og dampe, men nogle typer er godkendt til beskyttelse mod aerosoler. Nogle typer støvmasker er forsynet med en ventil, som sænker udåndingsmodstanden og giver større komfort. Ved valg af støvmaske tages hensyn til, hvad den er godkendt til. Godkendelse sker i tre klasser:

Klasse P1 (laveffekt) Beskytter i begrænset omfang mod støv. Filteret må ikke anvendes, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m3.

Klasse P2 (middeleffekt) Beskytter mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier, og virus. Nogle klasse P2 filtre beskytter mod aerosoler.

Klasse P3 (højeffekt) Beskytter som P2, samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Masken kan bruges mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Partikelfiltres beskyttelsesfaktorerne for filtrerende ansigtsmasker FFP1 og FFP2 svarer til beskyttelsesfaktorer for halvmasker klasse P1 og P2. Kun P3 filtre har en angivet beskyttelsesfaktor, den er 50.

På Instituttet har vi pt. P1-masker, P1 maske med ventil, begge mærket FFP1(S), specifikationen er at de beskytter mod faste aerosoler. P2 maske med ventil, der er mærket FFP2(S), den beskytter mod faste partikler og vandbaserede aerosoler.

Filtrerende halvmaske: Der er mange faktorer som skal vurderes og kendes, før man har sikret sig den rigtige beskyttelse, derfor skal en repræsentant fra arbejdsmiljøgruppen altid kontaktes før ibrugtagning. Filtrene har begrænset holdbarhed, begrænset funktionstid (beskyttelsesfaktorer) og der er specificerede begrænsninger opgivet for hver filtertype. Beskyttelsesfaktoren angiver hvor mange gange filteret kan nedsætte koncentrationen af et stof. Koncentrationsgrænserne for stofferne skal altså også kendes.
Mærkning af filtre sker med: Farvekoden (8 forskellige), klasse (3), og klassifikationsnummer (EN nummer). Instituttet råder over syv såkaldte filtrerende halvmasker.  To masker står fast i kemikalie-forrummet. Disse må bruges med kombinationsfilter ved oprydning efter kemikaliespild.

Mærket ABEK 1 297 (Brun, grå, gul, grøn) EN 141 CE 0194. Må ikke anvendes til organiske opløsningsmidler med kogepunkt under 65 grader. To masker står fast i Kerteminde og er ligeledes til brug ved oprydning efter kemikaliespild. En maske er ved histokinetten i centrifugerummet Mærket A2 (brun) EN 141 CE 0194 (Exylen har kogepunkt under 65 grader).

Åndedrætsværn: Brug af åndedrætsværn er en nødløsning. På Biologisk Institut er det ikke tilladt at bruge åndedrætsværn som kompensation for at arbejde i stinkskab. Åndedrætsværn beskytter kun brugeren, hvis det er valgt rigtigt, hvis det vedligeholdes rigtigt, og hvis det bruges på den rigtige måde. Åndedrætsværn og dele, der har betydning for, at værnet fungerer, skal være CE mærket. Mærket efterfølges altid af et registreringsnummer for det uafhængige prøvningsinstitut, der er ansvarlig for den løbende kontrol af værnemidlet.

Sidst opdateret: 16.04.2023