Skip to main content
DA / EN

Kræftfremkaldende stoffer

For arbejde med kræftfremkaldende stoffer gælder arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. dec. 2005. Bilag 1 i bekendtgørelsen er en liste over disse stoffer. For stoffer, som er optaget på listen, gælder de almindelige bestemmelser, med mindre der er angivet særlige bestemmelser og/eller uddybende bemærkninger. Procentindholdet som opgives i listen, fastsætter det procentindhold, et materiale skal indeholde, for at det omfattes af bekendtgørelsen. Sikkerhedsforanstaltningerne for arbejdet med de farlige stoffer, skal dog stadig overholdes.

Almindelige bestemmelser er:

1) Substitution skal foretages, hvis det er muligt.

2) Der skal udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning hvor i det skal fremgå at stoffet er på listen over kræftfremkaldende stoffer.

3) Arbejdsmetoden skal tilrettelægges så påvirkning undgås mest muligt.

4) Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted.

5) Tekniske anlæg skal forsynes med alarm. Unormale driftsforhold skal meddeles.

6) Affald skal mærkes med en gul etikette med skriften: indeholder et stof der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko.

7) Egnede personlige værnemidler skal anvendes. Bortskaffelse af forurenede værnemidler skal ske i lukkede beholdere mærket som anført i pkt. 6. Kitler, som anvendes under arbejde med disse stoffer, skal holdes adskilt fra andre kitler, og det skal vurderes om de udgør en risiko, før de sendes til vask. Forurenede kitler skal vurderes som værende affald.

8) Der må ikke ryges, drikkes eller spises i lokaler hvor der arbejdes med stofferne.

9) Der skal foretages en samlet vurdering af risikoen på arbejdspladsen.

Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt, at søge om godkendelse fra arbejdstilsynet. Men oftest er § 17 angivet for arbejde i laboratorier, og den overholder vi når vi bruger stinkskabe, værnemidler og overholder foreskrevne regler. Stoffer med § 29-32 anført under særlige bestemmelser, må ikke anvendes før godkendelse af arbejdstilsynet. Stoffer med § 27 må ikke anvendes. Arbejdsmiljøgruppen skal altid inddrages, når der søges tilladelse til brug. Brugstilladelserne er personlige, de kan være tidsbegrænsede, og de kan kræve registrering i en brugerdatabase. Hvis brugeren skønner at der er risiko, skal det vurderes på arbejdsmedicinsk klinik.

 

For mere information:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176604#id638b5a54-e13b-4616-898c-9b1f54b0a050

Sidst opdateret: 23.02.2019