Skip to main content
DA / EN

Oversigt over ikke-blandbare stoffer

BLAND IKKE

MED

Acetone (CH3COCH3) (propanon)

Koncentreret svovlsyre, salpetersyre eller blandinger heraf.

Acetylchlorid ( CH3COCl ) (ethanoylchlorid)

Vand eller alkoholer.

Acetylen (CH=CH)

Halogener, kopper, sølv, kviksølv

Alkaliethanolater og -ethoxider

Vand

Alkalimetaller (Li, Na, K)

vand, carbondioxid, carbontetrachlorid eller andre chlorerede kulbrinter.

Alkalimethanolater og -methoxider

Vand

Aluminium (A1)

Saltsyre, varm konc. svovlsyre, perchlorsyre, stærke baser, vand, carbondioxid, carbontetrachlorid og andre chlorerede kulbrinter.

Aluminiumalkyler

Vand

Ammoniak (NH3)

Kviksølv, halogener, hypochlorit og flussyre.

Ammoniumnitrat (NH4NO3)

Syrer, metalpulver, brændbare væsker, chlorater, nitrater, nitriter, svovl, pulveriserede organiske materialer.

Anilin (C6H5NH2)

Salpetersyre, hydrogenperoxid.

Benzolchlorid (C6H5COCl)

vand.

Blåsyre (HCN) (Hydrogencyanid)

Salpetersyre, baser.

Borforbindelser

Vand.

Bortrihalider

Alkoholer, vand.

Brom (Br2)

Ammoniak, acetylen, alkaner, alkener, alkyner, benzen, hydrogen, natriumcarbid, vegetabilsk terpentin, findelt metaller.

Calcium (Ca)

Carbondioxid, carbontetrachlorid og andre chlorerede kulbrinter, vand.

calciumoxid (CaO) (brændt kalk)

Vand.

Carbon, aktiv (C) (aktiv kul)

Calciumhypochlorit.

Carbonyler

Vand.

Chlor (Cl2)

Ammoniak, acetylen, alkaner, alkener, alkyner, benzen, hydrogen, natriumcarbid, vegetabilsk terpentin, findelte metaller, vand.

Chlorsulfonsyre (ClSO2OH)

Metaller, vand.

Chlorater (ClO3-)

Ammoniumsalte, syrer, findelt metal, svovl, kulstof, findelt organisk materiale.

Chlordioxid (ClO2)

Ammoniak, methan, phoshin, hydrogensulfid.

Chromsyre og chromtrioxid (CrO3)

Eddikesyre, naphtalen, camphor, glycerol, vegetabilsk terpentin, alkohol, andre brændbare væsker.

Cyanider

Syrer.

Cyanogen (N=C-C=N) og cyanogenhalider

Vand.

Diboran (B2H6)

Vand.

Disvovldichlorid (S2Cl2) (svovlchlorid)

Vand.

Eddikesyre (CH3COOH)

Chromsyre, salpetersyre, forbindelser indeholdende hydroxylgrupper, ethylenglycol, oxiderende stoffer såsom perchlorsyre, peroxider og permanganater.

Flour (F2)

Noget som helst.

Grignard reagenser

Vand.

Hydrazin (H2NNH2)

Oxiderende stoffer såsom hydrogenperoxid og salpetersyre.

Hydrider

Vand, oxiderende forbindelser.

Hydrogefluorid (HF) (flussyre)

Noget som helst.

Hydrogenperoxid (H2O2) (brintoverilte)

Findelt jern, kobber, chrom, bly, sølv, mangan samt salte af disse metaller, brændbare væsker, anilin, nitromethan.

Iod (I2)

Ammoniak, acetylen, alkaner, alkener, alkyner, hydrogen, metalpulver.

Isocyanat

Vand.

Kaliumpermanganat (KMnO4)

Glycerol, ethylenglycol, benzaldehyd, svovlsyre.

Kobber (Cu)

Acetylen, hydrogenperoxid.

Kulbrinter

Halogener, chromtrioxid, peroxider.

Kviksølv (Hg) samt kviksølvsalte

Acetylen, hydrogen, ammoniak.

Magnesium (Mg)

Carbondioxid, carbontetrachlorid, andre chlorerede kulbrinter, vand.

Magnesiumalkyler

Vand.

Methyltrichlorsilan (CH3SiCl3)

Vand.

Natriumnitrit (NaNO2)

Ammoniumnitrat og andre ammoniumsalte, syrer.

Natriumperoxid (Na2O2)

Oxiderbare materialer som f.eks. methanol, methanol, ethanol, iseddike, eddikesyreanhydrid, benzaldehyd,svovlkulstof, glycerol, ethylenglycol, ethylacetat, methylacetat, furfural.

Natriumazid (NaN3)

Vand.

Nitroparaffiner

Uorganiske barer, aminer.

Oxalsyre ((COOH)2)

Sølv, kviksølv.

Oxygen (O2)

Olier, fedt, hydrogen, brændbare væsker, faste stoffer eller gasser.

Perchlorsyre (HClO4)

Eddikesyreanhydrid, alkoholer, papir, uld, andet organisk materiale.

Peroxider, organiske

Syrer (mineralske og organiske)

Phosphor, gult

Luft, halogener, ætsende baser, reducerende stoffer.

Phosphor, hvidt

Luft, ilt, ætsende baser, reducerende stoffer.

Phosphornitrider

Vand.

Phosphoroxyhalider

Vand.

Phosphorpentaoxid (P2O5) (Phosphorsyreanhydrid)

Vand.

Phosphortrihalider og -pentahalider

Vand.

Propionylchlorid (CH3CH2COCl)

Vand, alkoholer.

Salpetersyre (HNO3)

Eddikesyre, acetone, alkoholer, anilin, blåsyre, chromtrioxid, hydrogensulfid, brændbare organiske stofer, kobber, zink, nitrerbare forbindelser.

Siliciumtetrachlorid (SiCl4) (tetrachlorsilan)

Vand, alkoholer.

Sulfurylchlorid (SO2Cl2) (sulfonylchlorid)

Vand, baser.

Svovl (S)

Chlorater, perchlorater.

Svovldichlorid (SCl2)

Vand, alkoholer.

Svovlsyre (H2SO4) eller oleum

Chlorater, perchlorater, permanganater, vand.

Svovltetrachlorid (SCl4)

Vand.

Sølv (Ag) og sølvsalte

Acetylen, hydrogen, oxalsyre, vinsyre, ammoniak, andre ammoniumforbindelser.

Trionylchlorid (SOCl2)

Vand.

Titantetrachlorid (TiCl4)

Vand.

Zink (Zn)

Vand.

Zinkalkyler

Vand.

Tosylisocyanater (CH3C6H4SO2-isocyanater)

Vand.

Sidst opdateret: 06.04.2023