Skip to main content

Droneflyvning

Før flyvning skal den studerende:
- Have læst og forstået følgende bekendtgørelse (Landdronebekendtgørelsen):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194974
- Have læst og forstået følgende bekendtgørelse (Bydronebekendtgørelsen):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194964
- Have læst og forstået følgende bekendtgørelse (Støjfølsom natur):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188581
Have taget dronetegn: http://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler
-
- Være forsikret (jf. bekendtgørelserne), eksempelvis via modelflyvning Danmark. Hvis den
studerende er ansat på SDU, gælder universitetets selvforsikring.
- Undersøge flyveområdet via https://www.droneluftrum.dk/ og sikre sig at der ingen ekstra
foranstaltninger skal gøres for at flyve i området.
- Kontakte eventuelle lodsejere ved overflyvning af privat grund (se OIS.dk for matrikelinformation).
- Undersøge vejrforhold for flyveperioden via eksempelvis DMI.dk.
- Have fuldt kendskab til droneudstyret, der anvendes og undersøgt dette for fejl, samt sørget for at
udstyret er opdateret til nyeste firmware (med mindre dette varetages af anden person). Det
anbefales at piloten er fuldstændigt fortrolig med dronens funktioner før flyvning. Batterier skal
være fuldt opladede og undersøgt for fejl/skader.

I felten skal den studerende:
- Overholde ovenstående bekendtgørelser med mindre dispensation til specielle operationer er
givet.
- Være opmærksom på omgivelserne!
- Identificere et egnet område til nødlanding om nødvendigt.
- Altid kalibrere dronens kompas minimum 5 meter fra kilder til forstyrrelse (metal, biler, WIFI-anlæg
mm.).
- Sikre at dronen flyver som den skal før operationen påbegyndes.
- Altid bære en refleksvest, der identificerer vedkommende som dronepilot, når der flyves.
- ALDRIG flyve uden for synsvidde (jf. bekendtgørelserne).
- Holde afstandskravet til andre personer i området – eller alternativt få samtykke fra personerne om
at de er indforståede med at være i risikoområdet (en del af operationen).
- Gerne informere interesserede personer i flyveområdet om hvad projektet går ud på.
- Ikke genere dyrehold eller vilde dyr unødvendigt eller over længere tid.
- ALTID lande når/hvis, der kommer et andet luftfartøj ind i flyveområdet – også selvom dette er
flere kilometer oppe i luften.
- Altid lande når der er risiko for at komme i kontakt med rovfugle under flyvningen.
- Være meget opmærksom på fugleflokke i flyveområdet.
- Altid være opmærksom på batteriets tilstand og resterende flyvetid, især ved flyvninger langt fra
piloten og over vand.
- Slukke for eventuelle WIFI-forbindelser, der kan forstyrre dronens fjernstyring.
- Ved brug af program/applikation til automatisk flyvning, hav da altid fjernkontrollen i hænderne, så
styringen til en hver tid kan overtages.
- Aldrig lade batterier ligge uden opsyn, og ikke udsætte dem for høj varme- eller kuldepåvirkning.

Efter flyvning skal den studerende:
- Hurtigst muligt informere om problemer, uheld eller lignende til projektleder/vejleder.
- Informere om opståede risikosituationer til vejleder.
- Undersøge udstyret for fejl, fjerne sand/støv/vanddråber fra dronen, og indrapportere eventuelle
skader til vejleder.
- Sørge for at batterier opbevares sikkert.
- Holde logbog over egne flyvninger (se Bydronebekendtgørelse for krav til indhold)

Sidst opdateret: 23.02.2019