Skip to main content
DA / EN

Til ansatte der deltager i feltarbejde (medarbejdere og BI-ansatte ph.d.-studerende)

Feltarbejde foregår i sagens natur udenfor de vante rammer på universitetets område og ofte under andre forhold, end du er vant til. Feltarbejde kan derfor implicere nye, særlige risici.

Denne side er udarbejdet, så du informeres om, hvordan du skal forholde dig til sikkerhed under feltarbejde og dermed passe på dig selv og andre deltagere i feltarbejdet.

Du har pligt til at opsøge information og følge de givne instrukser
Lederen af feltarbejdet har pligt til at instruere dig i de særlige risici og forholdsregler, der kan forekomme på feltarbejdet. Du har som deltager pligt til at følge denne instruktion, og du har pligt til at gøre opmærksom på, hvis andre ikke følger den. Synes du ikke instruktionen har været tilstrækkelig, skal du enten bede om mere information eller selv opsøge den. Det kan f.eks. være information om forsikringer, vaccination, udstyr, beklædning, sikkerhedsregler, tilladelser, kultur, normer for adfærd, visum, sikkerhed på tjenesterejser til risikofyldte destinationer mv. Du har endvidere pligt til at udfylde skemaet ”Risikovurdering af feltarbejde”, når du påbegynder en ny type feltarbejde, såsom ny adfærd, nye arbejdsmetoder eller på en ny lokalitet. Skemaet skal godkendes og underskrives af institutlederen.

Du kan have ansvar for studerende
Har du ansvar for studerende under feltarbejdet, er det din pligt at sørge for, at de er instruerede i, hvordan de skal foreholde sig til de risici feltarbejdet evt. implicerer.

Forsikringer
Som medarbejder eller ansat ph.d.-studerende er du dækket af universitetets rejseforsikring og arbejdsskadeforsikring.

Rejseforsikring (udenfor Danmark)

 På tjenesterejser er du dækket af tjenesterejseforsikringen på SDU, som er en del af statens selvforsikring, som administreres af Europæiske Rejseforsikring. Du skal sørge for at medbringe et SDUtjenesteforsikringskort på rejsen. Forsikringen dækker uanset rejsens varighed. Du skal dog være opmærksom på, at denne forsikring ikke dækker, hvis du i løbet af eller i tilknytning til feltarbejdet afholder ferie eller særlige feriedage. Du må selv tegne en privat rejseforsikring for disse dage, hvilket f.eks. kan gøres som en tillægsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring.

Arbejdsskadeforsikring
Som ansat er du dækket af arbejdsskadeforsikringen via statens selvforsikringsordning. Arbejdsskader anmeldes til din lokale arbejdsmiljørepræsentant, som tager sig af det videre forløb.

Ulykkesforsikring
SDU har ikke en ulykkesforsikring for de ansatte, men såfremt SDU har handlet ansvarspådragende (afgørelse herom træffes af Arbejdsskadestyrelsen i den konkrete sag), vil SDU erstatte skader. SDU anbefaler, at du altid har en privat heltidsulykkesforsikring.

Sygeforsikring
Ved rejse udenfor Danmark, Færøerne og Grønland, skal du huske det blå sygesikringskort. Det blå sygesikringskort dækker i EU/EØS og vil give dig ret til samme behandling, som borgerne i det land du besøger. Du vil derfor være forskelligt dækket afhængig af det land, du rejser til.

Sidst opdateret: 29.03.2023