Skip to main content

Arbejdsmiljøoplysninger

Der er kun tilladt at ryge, drikke og spise på særligt skiltede steder.
Brille- og kittelpåbud i alle laboratorier ved arbejde med kemikalier.
Mundpipettering må ikke finde sted.
Spildte kemikalier skal bortskaffes på korrekt vis. Kemikalieaffald skal opsamles efter gældende regler.
Der må ikke bortkastes kemikalier, glas, og skarpe genstande i de almindelige affaldsspande.
Det påhviler vejlederen at sørge for instruks og risikovurdering før arbejdet påbegyndes.
Kursusansvarlig og vejleder er ansvarlige for, at sikkerhedsanvisninger forefindes, i trykt form, i laboratoriet (hentes på nettet). Ph.d- studerende og forskere er selv ansvarlige for, at de relevante arbejdspladsbrugsanvisninger findes i laboratoriet.
Substitution skal altid overvejes og foretages, hvor det er muligt.
Der må kun opbevares et minimum af kemikalier og brandfarlige væsker i laboratorierne.
Kemikalier skal så vidt muligt opbevares i originalemballage. Ved omhældning mærkes emballagen efter gældende regler.
I øvelseslokaler skal alle kemikalier klassificeres og mærkes efter gældende lov / bekendtgørelser med faresymboler og ( R ) - risiko og ( S ) - sikkerhedssætninger.
Trykflasker, fortættede gasser og letflygtige væsker i mængder over 2½ liter må ikke transporteres i elevator sammen med personer.
Trykflasker skal sikres forsvarligt mod at vælte, rulle eller styrte ned, og skal under transport være forsynet med beskyttelseshætte. Trykflasker (ikke Lecturebottles) der ikke er i fast opstilling, skal opbevares i rummene til trykflasker.
I øvrigt henvises til eventuelle lokale sikkerhedsregler.