Skip to main content

Hvordan afrunder ældre livet?

Når livet afrundes

Disse processer er omdrejningspunktet i et antropologisk studie, som sætter fokus på, hvordan ældre erfarer egen aldring, og hvordan de forvalter livets afrunding gennem konkrete handlinger.

Der sættes også fokus på, hvordan de ældres håndtering af livet afslutning finder sted i en særlig historisk periode, hvor den normale levealder er blevet længere, krav om forebyggelse og genoptræning større og mulighederne for livsforlængende behandling flere end for blot få årtier siden. 


Centrale spørgsmål er:

  • Hvordan gennemlever og forvalter ældre livets afslutning?

  • Hvordan bearbejdes erindringer fra det levede liv?

  • Hvilke tanker, håb og bekymringer knytter sig til den sidste levetid?

  • Og til døden?

  • Hvordan afrundes forholdet til andre, til steder, til kroppen?

  • Hvilke eksistentielle transformationer af subjektivitet og selvet er de sidste leveår forbundet med?

  • Hvordan er de ældres forvaltning af egen aldring forbundet med de anerkendte repræsentationer af alderdom, aldring og død, som er til rådighed i vores tid og kultur?

  • Og hvilke muligheder og begrænsninger er der tilstede for at tale om og bearbejde livets afslutning i specifikke sociale sammenhænge – herunder familien og sundhedssystemet?


Formålet

Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til den tværfaglige forskning i Dansk Center for Aldringsforskning ved at producere empiri, som kan give en dybere indsigt i det enkelte menneskes subjektive erfaringer og nogle mere holistiske analyser end det er muligt at opnå gennem det statistiske datamateriale. Det er også håbet, at projektet kan bidrage til refleksioner blandt praktiserende læger om, hvordan de kan understøtte de mere eksistentielle sider af aldring. Samtidig vil nogle af de eksistentielle spørgsmål, der rejses i litteraturen, blive udforskes yderligere gennem det antropologiske feltarbejde.

Mere overordnet er det projektets formål at udvide vores forståelse af de eksistentielle, sociale og kulturelle dimensioner af aldringsprocesser og alderdom, og hvad der har betydning for de ældre i forhold til at sammenfolde livet på en god måde.

Metode

Metodisk vil projektet bygge på et antropologisk feltarbejde med vægt på dybdegående kvalitative interviews.

Kontakt

Hvad ved vi om sundhed, behandling og trivsel hos de allerældste danskere i livets sidste år?

Forskningsområde