KROG - Kroppen og sproget

Kroppen og Sproget i offentlige institutioner (KROG)

Forskning har vist, at evnen til kommunikation er af altoverskyggende betydning for at kunne opnå en fælles forståelse med andre samfundsborgere og derigennem indgå i og deltage i samfundet som ligeværdig borger.  Forskning har endvidere vist, at såvel kropslige som sproglige evner er vigtige resurser i meningsgivende kommunikation. Derfor sættes der i arbejdet med individet med funktionsnedsættelser fokus på bl.a. disses evner i forsøget på at give individet muligheder og den kunnen, der er nødvendig, for udførelsen af daglige sociale aktiviteter  og for deltagelse i samfundslivet på lige fod med alle andre.

KROG  fokuserer på, hvordan offentlige institutioner i (re)habiliteringsøjemed forholder sig til individers kropslige og sproglige resurser.  Projektet forfølger to interesser

1) I (re)habiliteringsarbejdet har man hidtil typisk beskrevet individet ud fra, hvordan han/hun fx fungerer kognitivt, kropsligt, kommunikativt og socialt. Hvert område udgør ekspertisen i forskellige fagområder,  der i forsøget på at hjælpe individet bedst muligt, på forskellig vis har søgt at arbejde på tværs. Dette arbejde søges pt. intensiveret via etableringen af et fælles sprog i beskrivelsen af individet funktionsevner og i det videre  arbejdet med ham/hende. Dette sker fx i sundhedssektoren via implementeringen af International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), der tjener til en beskrivelse af det voksne individ.  Børn og unges funktionsevner søges indfanget og beskrevet via ICF – Children and Youth (ICF-CY). Anvendelsen af ICF (CY) som arbejdsredskab søges også implementeret i andre dele den offentlige sektor. Således undersøges pt. ICF-CYs velegnethed som arbejdsredskab i Odense Kommune, nærmere betegnet i Børneterapien. 

KROG fokuserer her på, hvordan fagpersonen beskriver individet via ICF-(CY), det vil mere specifikt sige, a) hvilke og hvordan individets kropslige (og andre) handlinger beskrives af fagpersonen med ICF-(CY) og b) hvilke metoder fagpersonen gør brug af for at kunne bruge ICF(-CY) som redskab.

Denne del af KROG udføres i samarbejde med Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik.

2) I arbejdet med børn/unge og voksne med forskellige former for funktionsnedsættelser er kommunikation imellem disse og offentligt ansatte et centralt element og af afgørende betydning for resultatet af (re)habiliteringsarbejdet. KROG undersøger, hvordan personer med funktionsnedsættelser fungerer kommunikativt sammen med andre ligestillede eller andre, herunder fagpersoner, i lokale aktiviteter i institutionelle sammenhænge via de kropslige og sproglige resurser, han/hun nu engang har til rådighed.  KROG fokuserer på, hvordan disse resurser spiller sammen i kommunikative handlinger og  om og hvordan kommunikationsparterne via dette samspil i disse handlinger opnår en fælles forståelse. 

Publikationer kan ses her