Skip to main content

Julekorstog

Rettroenhed og Reformation
Kampen for den sande tro i reformationsårhundredet

Forskningsseminar i Reformationshistorisk Netværk

Torsdag 12. december 2013, kl. 13-16.30
Lokale O95, Syddansk Universitet, Odense

En helt central del af reformationerne i 1500-tallets Europa var kampen for den rette tro. Den kunne føres både med våben i hånd og åndeligt. De to ting hænger nøje sammen. Selvom Martin Luther på mange måder gjorde op med korstogstanken, levede mange af de middelalderlige tanker om hellig krig videre. Det kom til udtryk i den fortsatte kamp mod det ekspanderende osmanniske imperium, men også i religionskrigene, der hærgede Europa i 1500- og 1600-tallet. Samtidigt gjorde herskere fra centralt hold en stor indsats for at implementere den nye trosopfattelse helt ud i samfundets yderste kroge. Det kom til udtryk i disciplinering, uddannelse og opdragelse, men det førte også til marginalisering, forfølgelse, fremmedgørelse og dæmonisering af dem, der blev beskyldt for ikke at tilhøre den sande tro. Seminaret sætter fokus på forskellige aspekter af denne proces i perioden fra ca. 1450 til ca. 1650.

Program
13.00-13.30 Fremstillingen af jøder i tekster fra den danske senmiddelalder. Et skifte i antijødisk polemisk litteratur i den tidlige reformatoriske periode?
Jonathan Adams, Uppsala Universitet
13.30-14.00 Martin Luther og krigen for den sande tro. Korstogstanken og Reformationen
Janus Møller Jensen, Nyborg Slot/Østfyns Museer
14.00-14.30 Kampen mod katolske teologer og mod ikke-lutherske kristne i den danske reformationstid
Martin Schwarz Lausten, Københavns Universitet
14.30-15.00 Kaffe, gløgg og æbleskiver
15.00-15.30 Udblik – indblik. Magi, trolddom og kampen for den sande tro i det efter-reformatoriske Italien og Danmark
Louise Nyholm Kallestrup, Syddansk Universitet
15.30-16.00 Centralmagt og sædelighed. Frygten for Guds fortørnelse og reguleringen af sædelighed efter Reformationen i Danmark
Morten Kjær, Syddansk Universitet
16.00-16.30 Diskussion
Ordstyrer Carsten Selch Jensen, Københavns Universitet

************

Krig, korstog og kulturmøder i 1700-tallet
Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense C, 12. december 2012 kl. 13.00-16.45

Krig og kulturmøder har fyldt meget i den offentlige debat de sidste par årtier på grund af Danmarks deltagelse i en række internationale krige og konflikter. Forskningsmæssigt har danmarks rolle som krigsførende nation også givet anledning til en fornyet interesse for forholdet imellem Vesten og de andre kulturkredse, der har gjort sig gældende på den globale scene igennem de senere år, herunder særligt forholdet til den Islamiske verden. For ganske mange forskere har middelalderens korstog været et naturligt udgangspunkt for en fornyet refleksion over den historiske baggrund for de helt aktuelle krige og kulturmøder. moderne korstogsstudier grundlagdes for alvor i 1700-tallet samtidigt med at man bevidst distancerede sig fra dem som historiske fænomener. Det betød dog på ingen måde at krige og kulturmøder ophørte i den periode. Tværtimod så er 1700-tallet og senere også 1800-tallet ekspansive perioder, hvor europæiske magterintensiverede deres bestræbelser på at vinde nye kolonier overalt på kloden. Det førte til en næsten uendelig række af nye krige og kulturmøder, hvor nogle af de gamle forestillinger fra middelalderens korstog blev genoplivet og revitaliseret i mødet med nye folkeslag og gammelkendte fjender.
Foredragene på årets "Julekorstog" koncentrerer sig særligt om de kulturmøder, der igennem 1700- og 1800-tallet kom til at udspille sig på kryds og tværs hen over Atlanterhavet, udviklingen af en særlig afro-karibisk kultur igennem handlen med slaver, amerikanske puritaneres italesættelse af mødet med indianerne i New England i det tidlige 1700-tal og endeligt det fortsatte konfliktfyldte og meget ambivalente forhold fra europæisk side til muslimerne. Forhåbentlig kan foredragene om disse vedvarende krige og kulturmøder være emd til at perspektivere den aktuelle debat om den fortsatte danske krigsdeltagelse og den dybere betydning af et lands aktive krigsdeltagelse i egne der ligger fjernt fra de hjemlige grænser.

Program:
13.00-14.00:
"Atlantiske kulturmøder. Slavehandlen, migration og kristendom i det 18. århundrede" v/ Niels Kastfelt, Københavns Universitet. "Det tabte Zion? Kulturmøder imellem puritanere og indianere i 1700-tallets New England" v/ Carsten Selch Jensen, Københavns Universitet.
14.30-15.00: Kaffe og æbleskiver.
15.00-16.30: "Provst Bøgh fra Kerteminde og Islam. Krig, korstog og muslimske pirater i 1700-tallets Danmark! v/ Janus Møller Jensen, Nyborg Slot / Østfyns Museer. "Den arabiske rejse - da araberne rejste til Europa" v/ Thomas Jøhnk Hoffmann, Århus Universitet.
16.30-16.45: Afslutning.

December 1st 2012 12.30-16.00 at Odense Adelige Jomfrukloster in Odense.

In the 13th century, crusading armies unleashed a relentless holy war against the last indigenous pagan societies in Europe: tribal groups in the Eastern Baltic region. Tribal territories were replaced with new Christian states run by the Teutonic Order and individual bishops – the former virtually unique in Europe. They constructed castles, encouraged colonists, developed towns and introduced Christianity. At a time of deteriorating climate, their impact on the local environment, especially plants and animals, would have been profound. Since many aspects of the natural world were sacred to the Baltic tribes, this impact would be synonymous with the cultural changes that created a new world – a European world – at this frontier of Christendom. How did the environment change? Is it the key to understanding why the societies forged in the fires of holy war increasingly prospered and developed, at a time when the rest of Europe was in the grip of famine, disease pandemics and social crises? The seminar provides a presentation of the EU-financed project Ecology of Crusading which aims to investigate this formative epoch in the emergence of European society.
Programme
12.30-12.45 Welcome, Janus Møller Jensen
12.45-13.45 Ecology of Crusading, Aleks Pluskowski
13.45-14.30 Specialist perspectives:
Castle Landscapes, Gundars Kalnins
Geoarchaeology, Alex Brown
14.30-15.00 Coffee
15.00-16.00 Specialist perspectives:
Written sources, Marc Jarzebowski
Palaeobotany, Alex Brown
Zooarchaeology, Aleks Pluskowski
Participation is free but registration is necessary by sending an email to nig@ostfynsmuseer.dk, 24 November
2011 at the latest.

 

8. december 2010:
Korstogslitteratur er en term, der både kan forstås helt konkret, som litteratur om korstog, og meget bredt som litteratur, som blev læst af eller inspirerede korsfarere og tanker om hellig krig. Korstogene er baggrund for en række forskellige fortællinger i en bred vifte af kilder fra middelalderen: Krøniker, digte og sange, helgenbiografier, mirakelfortællinger, sagaer osv. Kan man tale om egentlig korstogslitteratur og i så fald, hvad dækker det over? Og på hvilken måde optræder korstogene i litteraturen i Skandinavien? Kan svaret give et indtryk af korstogsideologiens gennemslagskraft i de skandinaviske samfund? Der har de seneste år været en øget fokus omkring f.eks. højmiddelalderens krøniker som kilde til også lægfolks religiøsitet og forestillingsverdener. Hvad betyder det for opfattelsen af korstogenes betydning mere bredt i en skandinavisk sammenhæng? På mødet præsenterer vi forskellige indgangsvinkler til problematikken både generelt og med særligt fokus på korstogene – og som sædvanlig er der æbleskiver til.

13.00: Korstågen letter? v/ Janus Møller Jensen, Nyborg Slot
13.30: Korstog i folkeviserne? v/ Kurt Villads Jensen, SDU
14.00: Kaffe og æbleskiver
14.15: Diskussion
15.00: Afslutning


3. december 2009 kl. 12.15-15.00:
Janus Møller Jensen: Korstog i middelalderens kunst og litteratur i Skandinavien.
Ebbe Nyborg: Korstog og kunst.
Alan Murray, University of Leeds: Nationality, Language and Division in the First Crusade.


17. december 2008:
12.30 Introduktion: Nye perspektiver i Skandinavisk korstogsforskning Janus Møller Jensen, Syddansk Universitet
 13.00 Korstågsarkeologi – ett nytt perspektiv pa ett gammalt material Christer Carlsson, Östergötlands Länsmuseum/Syddansk Universitet
13.30 Korstog i sten – arkæologiske spor efter de baltiske korstog Dorthe Wille Jørgensen, Danmarks Borgcenter
14.00 Kaffe og æbleskiver
14.30 Korstog i højmiddelalderlig dansk helgenlitteratur Per Seesko, Syddansk Universitet
15.00 Svend III Grathe. Hengiven korsfarer eller vantro hund? Svend Grathes kongegerning set i lyset af korstogsbevægelsen      Nikolaj Slot Andersen, Syddansk Universitet
15.30 Afslutning