Skip to main content

Information til undervisere

Velkommen!

Kommunikation & Uddannelse byder undervisere, eksterne såvel som interne, velkommen og har samlet en række relevante oplysninger herunder. Finder du ikke, hvad du søger, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail eller telefon: 6550 2290.

Kommunikation & Uddannelses hjemmeside finder du en liste over de enkelte medarbejderes arbejdsområde.

 • Ansættelse og aflønning
 • Fagbeskrivelser
 • Læseplan og undervisning
 • Opgaver, pensum og eksamen 
 • Karaktergivning og klager
 • Evaluering
 • Nyttige links 

Ansættelse og aflønning

Institutterne har ansvaret for ansættelse af undervisere. Spørgsmål vedr. ansættelsesvilkår samt aflønning af undervisning og eksamen bedes derfor rettes til sekretæren på det institut, hvor du er ansat. Nederst på siden finder du links og kontaktoplysninger på de forskellige institutter

Fagbeskrivelser

Hvert fag har en fagansvarlig (som er ansat på det institut/center, hvor faget er forankret) og denne er ansvarlig for, at fagbeskrivelsen er opdateret, gerne i samarbejde med en underviser. Fagbeskrivelsen indeholder bl.a. beskrivelse af faget, målsætninger, lektionsfordeling og formelle krav til eksamen).

Fagbeskrivelsen er det vigtigste redskab for både undervisere, studerende og administration - og derfor vigtigt at kende for netop dit fag. Fagbeskrivelser indkaldes to gange årligt ved de fagansvarlige af studienævnssekretærerne henholdsvis primo september (forårsfag) og primo marts (efterårsfag).

Læseplan og undervisning

Læseplaner er de studerendes skema. Forud for hvert semester indhenter skemaplanlæggerne ønsker for undervisning. Ønsker imødekommes, hvis dette er i foreneligt med den øvrige skemalægning. Som hovedregel skal alle kunne undervise i den almindelige arbejdstid mellem kl. 8.00 - 18.00. Undervisning på efteruddannelse og åben uddannelse kan naturligvis placeres uden for dette tidsrum.

Læseplanen godkendes i de respektive studienævn og offentliggøres herefter på studiernes hjemmesider henholdsvis den 20. maj (efterårsfag) og 20. november (forårsfag). Herefter kan ændringer kun ske efter ny godkendelse i studienævnet.

Hvis du er syg eller af anden årsag er nødt til at aflyse undervisningen, bedes du kontakte din skemaplanlægger som informerer de studerende herom. Desuden opfordres du til, selv at lægge en besked på Blackboard om aflysningen. Erstatningstimer planlægges i samarbejde med skemalæggeren. Det er ikke tilladt at aftale ændringer uden at involvere skemalæggeren, af hensyn til lokaleplanlægningen.

I forbindelse med undervisningen kan underviserne lægge materiale ud på Blackboard. Som minimum skal der foreligge en lektionsplan ved undervisningens start. Hvis der er tilknyttet instruktor(er) til faget, skal der desuden foreligge et øvelsesprogram. Underviser skal oplyse navne på fagets instruktor(er) til skemaplanlæggeren.

Opgaver, pensum og eksamen

 • Opgaver
 

Hvis faget indeholder obligatoriske opgaver, skal de afleveres digitalt via Blackboard. Underviseren aftaler deadlines med eksamensplanlæggeren. Eksamensplanlæggeren opretter et link i Blackboard, hvor de studerende kan aflevere deres opgavebesvarelse. Efter deadline fremsender eksamensplanlæggeren en zip-fil med alle besvarelser samt protokol. Såfremt der også er et oplæg til opgaven/spørgsmål til den obligatoriske opgave, lægger eksamenplanlæggeren også dette på Blackboard (medmindre man træffer særlig aftale om noget andet).

 • Pensum

Litteratur, der angives i fagbeskrivelsen er eksempler på litteratur, der kan anvendes til at opnå fagbeskrivelsens læringsmål. Endeligt pensum oplyses via pensumsbekrivelserne. Alle væsentlige lærebøger bør fremgå af fagbeskrivelsen, da de studerende anvender denne ved bogindkøb. Underviserne er ansvarlig for bestilling af litteratur til både studerende, evt. instruktor(er) og sig selv. Bestilling bør ske i god tid, så de studerende kan nå at købe den inden semesterstart. Bøger kan bestilles via Studenterboghandelen

Dele af pensum kan samles i et kompendium og trykkes på Print & Sign - men husk også her at være i god tid inden semesterstart.

Såfremt det endelige pensum afviger fra det, der er angivet i fagbeskrivelsen, skal endeligt pensum indsendes til det respektive studienævn senest 15. maj (forårsfag) og 15. december (efterårsfag). Studienævnene offentliggør herefter det gældende pensum på studiets hjemmeside under punktet Eksamen.

 • Eksamen

Underviseren sørger for, at nødvendige opgaver m.m. fremstilles til eksamen og reeksamen i de fag, han/hun underviser i. I fag med skriftlig eksamen har den fagansvarlige ansvaret for, at opgaven er korrekt og skal derfor godkende denne. Det er altid hensigtsmæssigt at lade en fagfælle læse opgaven. Ved ekstern censur sender eksamensplanlæggeren endvidere opgaven til godkendelse hos censor.

Eksamensspørgsmål indkaldes pr. e-mail af Dagstudieadministrationen/eksamensplanlæggeren. Deadline for indlevering af eksamensspørgsmål til ordinær og reeksamen er henholdsvis 15. april (sommereksamen) og 15. november (vintereksamen).

Skriftlig eksamen:

Dagstudieadministrationen sender opgaveformuleringen til censors godkendelse forud for eksamen (ved ekstern censur).

Skriftlige stedprøver finder enten sted på studerendes egne pc'er eller universitetets computere.

Ved eksamen på egen pc fremsender Dagstudieadministrationen umiddelbart efter eksamens afholdelse et link til censor og eksaminator, hvor opgavebesvarelserne kan downloades.

Take-home opgaver foregår på samme måde, dvs. Dagstudieadministrationen fremsender et link til censor og eksaminator, hvor opgavebesvarelserne kan downloades.

Ved eksamen på universitetets computere printer de studerende deres besvarelser og lægger i kuverter. Kuverterne sendes til censor og eksaminator umiddelbart efter eksamens afholdelse.

Efter eksamen foretager eksaminator et plagiat-tjek af opgavebesvarelserne. Du finder en vejledning her.

Protokol og diverse blanketter fremsendes til censor og eksaminator sammen med opgavebesvarelserne og returneres i udfyldt stand inden fristen for indlevering af resultater.

Mundtlig eksamen:

Ca. 3-4 dage inden mundtlig eksamen sender Dagstudieadministrationen en e-mail til censor og eksaminator med fordelingsliste, hvor lokale, tidspunkt og rækkefølge for de studerende fremgår. Denne fordelingsliste bliver også offentliggjort på studiets hjemmeside til de studerendes information.

Protokol og diverse blanketter fremsendes til censor inden eksamen og returneres til Dagstudieadministrationen i udfyldt stand umiddelbart efter eksamens afslutning.

Karaktergivning og klager

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Sådan udfylder du en protokol. 

Ved prøver, hvor bedømmelse ikke meddeles den studerende umiddelbart efter prøven, fastsætter universitetet en dato for, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort. Denne dato skal ligge inden for 4 uger efter prøvens afholdelse. I praksis betyder det, at Dagstudieadministrationen skal have protokollen i hænde, således at den kan nå at blive tastet inden for denne 4-ugers frist. Dato for indlevering af protokol aftales med Dagstudieadministrationen.

I henhold til Eksamensbekendtgørelsen har de studerende ret til at klage over eksamen. Klagen skal være indgivet senest to uger efter offentliggørelse af bedømmelsen. Datoen for offentliggørelse er:

 • For mundtlige eksaminer den dato, hvor den studerende aflægger eksamen
 • For skriftlige eksaminer den dato, hvor eksamensresultatet bliver offentliggjort – dog tidligst den dato, der er meddelt for offentliggørelsen.

Evaluering

Midtvejs i hvert semester finder evaluering af undervisning sted. Studienævnet beslutter, hvilke fag der skal evalueres. Det kan være alle fag såvel som enkelte udvalgte. Evalueringen består af spørgsmål stillet af henholdsvis fakultet og studienævn. Selve evalueringen foregår elektronisk, dvs. de studerende får en e-mail med et link til spørgsmålene. Underviseren bliver også adviseret pr. e-mail med en anbefaling om at afsætte tid i undervisningen til evaluering.

Efter endt evaluering samles resultaterne og en rapport sendes ud til underviserne. Underviserne opfordres til at diskutere resultatet med de studerende. Til sidst skal underviseren sende en rapport/notat til studienævnet vedr. resultat og egne refleksioner.

Nyttige links

Institut for Marketing & Management

Instititut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Institut for Statskundskab

Center for Journalistik

Juridisk institut

Vejviser (find et lokale)

Fynbus (linje 41-44 går lige til døren)

Taxa Fyn