Undersøgelse af sammenhænge mellem det organiserede civilsamfund og livskvalitet i landdistrikterne

Formålet for CISCs bidrag til det samlede forskningsprojekt om ’Livskvalitet i yderområder og landdistrikter’ er at undersøge, hvilken betydning civilsamfundet – med særlig fokus på det organiserede civilsamfund og dets fysiske mødesteder – har for borgernes oplevede livskvalitet. Det samlede projekt, der består af forskere fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet har modtaget støtte fra Realdania til realisering af projektet på 4,8 mio. kr.

Colourbox

Undersøgelsen består af to dele. En kvantitativ del og en kvalitativ del, som er delvist overlappende jf. nedenstående beskrivelse. Resultaterne fra det kvantitative studie bruges således til at udvælge de lokalområder, hvor det kvalitative studie gennemføres.

Den kvantitative undersøgelse

Denne del af undersøgelsen gennemføres i tre af de landsdele, hvorfra der foreligger data om borgernes oplevede livskvalitet via Danmarks Statistik. I de udvalgte landsdele gennemføres en kortlægning af de organiserede civilsamfund (foreninger og selvejende institutioner samt fysiske mødesteder derfor).

Den kvalitative del

Ud fra de indledende kvantitative analyser af den afhængige og den uafhængige variabel indkredses et antal lokalsamfund, som falder inden for nedenstående fire kategorier.

På baggrund af de kvantitative undersøgelser, igangsættes kvalitative interviews og dokumentstudier med henblik på at uddybe de kvantitative fund. I nedenstående tabel er angivet indledende arbejdshypoteser, som der skal arbejdes videre med at forfine og udvikle.

 

Oplevet livskvalitet/styrke af organiseret civilsamfund

Lav  Høj 
 Lav Lav styrke af civilsamfundet fører til mindre sammenhold, færre kontaktflader og derfor lavere livskvalitet Civilsamfundet kan i nogle tilfælde virke ekskluderende, således at et mange oplever at være ekskluderet af fællesskabet 
 Høj Et svagere civilsamfund gør, at folk kan passe sig selv og dyrke egeninteresser – og derfor opleve højere livskvalitet  Høj styrke af civilsamfundet fører til et stærkt sammenhold og at man ’gør hinanden gode’ 

 

I hvert lokalområde gennemføres et antal interviews med kerneinteressenter og tilfældigt udvalgte borgere (fx ung, midaldrende, gammel) (deltagere i og ikke deltagere i det organiserede civilsamfund). Disse udvælges i samarbejde med lokale nøglepersoner med stort kendskab til lokalområdet.


Projektets varighed: 2018-2022
Finansiering: Realdania
Forskere på projektet: Evald Bundgård Iversen og Bjarne Ibsen