Skip to main content

Undersøgelse af det midlertidige legende byrum MY PLAYGROUND

Igennem de senere år har vi set en stigende tendens til, at der etableres lege- og eller bevægelsesfaciliteter i byens rum af midlertidig karakter. Etableringen af disse midlertidige byrum med aktivitetssteder til bl.a. leg og bevægelse anses af mange byplanlæggere for at være en god og farbar strategi, når man vil skabe mere liv og nye fællesskaber i byen og derved også gøre disse steder mere attraktive at bo i.  

Med projektet `MY PLAYGROUND´ lægger Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 op til at nytænke legepladsen, som ikke kun skal tilskynde og inspirere børn, men også unge og voksne til leg og bevægelse på uventede steder i regionens byer. Dette skal ske ved at udvikle en mobil og fleksibel legeplads, der etableres midlertidigt i forskellige byrum eller pladser i fire byer i Region Midtjylland fra april til november 2017. MY PLAYGROUND, som designes af Gustin Arkitekter, skal på `gennemrejse´ i fire forskellige by- og stedslige kontekster, som varierer i forhold til geografiske og demografiske forhold, samt i forhold til forskellige former for bykulturelle og arkitektoniske sammenhænge, idet den etableres i en periode på 2 måneder i byerne; Århus, Randers, Hadsten samt Holstebro.

Formålet med dette forskningsprojekt er at generere ny viden om et midlertidigt etableret legende byrum´s betydning og potentiale inden for forskellige by-kontekster ved at undersøge mødet mellem den samme legeplads og fire forskellige by-kontekster og de evt. forskellige brugergrupper, der tager stedet i anvendelse i de fire byer, som MY PLAYGROUND besøger.

Samlet set har undersøgelsen fokus på tre forhold. For det første udviklings- og designprocessen, for det andet de fire by- konteksters betydning i forholds til anvendelse heraf, og for det tredje anvendelsen af MY playground i de fire forskellige by-kontekster.

1. Udviklings- og designprocessen
For det første udviklings- og designprocessen af MY PLAYGROUND løbende, og det undersøges hvilke tanker og forestillinger om leg og byens rum, der ligger til grund for udviklingen af det arkitektoniske design fra de første idéskitser til det færdige legepladsdesign, som Gustin Arkitekter, som designer og udformer. Forskeren følger designprocessen og de forskellige designmæssige greb, arkitekten foretager undervejs, og ser på hvilken måde arkitekterne inddrager brugerne i udviklingen af det arkitektoniske design.

2. Kontekstens betydning
For det andet har undersøgelsen fokus på, hvad kendetegner den bymæssige kontekst og det arkitektoniske udtryk, der kendetegner de fire forskellige steder, hvor MY PLAYGROUND placeres. Dvs. hvad er den typiske anvendelse af dette sted, hvem har deres daglige gang her, og hvilke aktiviteter danner byrummet almindeligvis rammen om.

 3. Anvendelsen af MY PLAYGROUND i de fire forskellige byer
Forskningsprojektet tredje fokus er at se på, hvordan MY PLAYGROUND bliver taget i anvendelse i de fire forskellige kontekster, af hvem og i hvilket omfang dette sker. Undersøgelsen ser på:

  • Hvad karakteriserer anvendelsen af MY PLAYGROUND og er der forskel på, hvordan legepladsen tages i anvendelse i de fire forskellige byrumskontekster?
  • Hvilke former for leg, bevægelse eller andre for rekreativt ophold udspiller der sig mere specifikt på MY PLAYGROUND i de fire byer - af såvel spontan som mere organiseret karakter. (som en del af de af Kulturby Aarhus 2017 iværksatte aktiviteter eller events)?
  • Hvem tager legepladsen i anvendelse, og i hvilken udstrækning er der tale om børn, unge eller voksne, daginstitutioner, skoler mv., der besøger og opholder sig på MY PLAYGROUND i de fire byer og kontekster.
  • Hvilke former for organiserede legeaktiviteter iværksættes i hver af de fire byer af Kulturby Aarhus 2017 og hvilken betydning synes disse organiserede legeaktiviteter at få i forhold til de enkelte steders anvendelse – ikke mindst i forhold til de aktiviteter, som borgerne efterfølgende selv organiserer i den periode, hvor legepladsen er i byen?

Viden om disse forhold genereres ved etnografisk inspireret feltarbejde, hvor der bl.a. gennemføres deltagende observation samt uformelle interviewsamtaler med legepladsens brugere på stedet i hver af de fire byer.

Projektets varighed: 2017-2018
Finansieres af: Nordea-fonden
Forsker på projektet: Lise Specht Petersen

Publikation:
Petersen LS. En forskningsbaseret undersøgelse af MY PLAYGROUND: Et midlertidigt legende byrum etableret i fire byer i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Movements, 2018:2 (pdf)

Fotos: Lise Specht Petersen