Skip to main content

Vedtægter CLF

Vedtægt for Center for Landdistriktsforskning

§ 1

Center for Landdistriktsforskning etableredes pr. 1. januar 2010 som et center under Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet, som ligeledes etableredes 1. januar 2010.

 

 

Centrets navn, hjemsted, formål og opgaver

 

§ 2

Centrets navn er Center for Landdistriktsforskning (CLF).

 

§ 3

Centrets hjemsted er Syddansk Universitet, Campus Esbjerg.

 

§ 4

Stk. 1.           
Centrets formål er at bidrage til at skabe et vidensgrundlag om udvikling af landdistrikter med særligt sigte på samfundsøkonomiske, erhvervsøkonomiske samt sociale og kulturelle forhold.  

Stk. 2.           
Målet opfyldes gennem forskning og udredning, evaluering herunder overvågning, vidensopsamling og dokumentation, udvikling af koncepter, undervisning og formidling i øvrigt.

Stk. 3.           
Målet opfyldes endvidere i en tæt idé- og erfaringsudveksling med interessenterne og myndigheder inden for landdistrikterne og landdistriktsudvikling samt gennem samarbejde om relevant forskning og gennem udviklingsopgaver med eksterne, nationale og internationale forsknings- og udviklingsmiljøer.

 

§ 5

Stk. 1.           
Centret har en bred portefølje af opgaver, jf. stk. 2-5.

Stk. 2.           
Centret udfører grundforskning og anvendt forskning om forhold, som har betydning for udviklingen i landdistrikterne.

Stk. 3. 
Centret udbreder viden om og kendskab til landdistrikternes vilkår og udvikling.

Stk. 4.           
Centret varetager undervisningsopgaver på relevante fagområder på Syddansk Universitet eller i samarbejde med andre forsknings- og undervisningsinstitutioner.

Stk. 5.           
Centret bidrager til myndighedsberedskabet vedrørende problemstillinger inden for landdistriktsudvikling.

 

 

Styrelsesbestemmelser for centret

Centerbestyrelsen – sammensætning

 

§ 6

Stk. 1.           
Der nedsættes en rådgivende centerbestyrelse.  Centerbestyrelsen kan have maksimalt 7 medlemmer inklusiv formand og næstformand.

Stk. 2.           
Centerbestyrelsen skal sammensættes på følgende måde:

Dekan eller stedfortræder for dekan (født medlem)
Repræsentant fra forskningsverdenen
Repræsentant fra det ministerium, som er myndighed for landdistriktsudviklingen
Repræsentant fra den kommunale sektor
Repræsentant fra den regionale sektor
Repræsentant fra en landdistriktsorganisation
Repræsentant fra centret medarbejdere

Stk. 3.           
Dekanen eller dennes stedfortræder varetager udpegningen af medlemmerne efter drøftelse med den for landdistriktsområdet ansvarlige minister. Medarbejderrepræsentanten udpeges dog af medarbejderne.

Stk. 4.           
Centerbestyrelsen ledes af en formand, som udpeges af Syddansk Universitets rektor.
Næstformanden udpeges af Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet eller dennes stedfortræder i samråd med den for landdistriktsområdet ansvarlig minister.

Stk. 5.           
Medlemmer af centerbestyrelsen udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 6.          
Institutleder og centerleder deltager i bestyrelsens møder.

 

 

Centerbestyrelsen – Opgaver

 

§ 7

Stk. 1.           
Centerbestyrelsen skal inden for centrets formålsbestemmelse og inden for Syddansk Universitets strategiske rammer rådgive centrets ledelse omkring centrets strategiske planlægning og prioritering og udvikling af centret på længere sigt.  Bestyrelsen skal bidrage med forslag til forskningsalliancer og –finansiering og styrke centrets kontaktnetværk med landdistrikternes aktører.

Stk. 2.           
Centerbestyrelsen kan rådgive centret og dekanen eller dennes stedfortræder om at indgå i et samarbejde med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Et forpligtende samarbejde skal godkendes og underskrives i henhold til Syddansk Universitets almindelige regler på området.   

Stk. 3.           
Centerbestyrelsen kan rådgive dekanen eller dennes stedfortræder vedrørende ledelsesforhold for centret, herunder funktionsområder for centerleder. Centerbestyrelsen kan rådgive dekanen eller dennes stedfortræder om ansættelse og afskedigelse af centerleder.  

Stk. 4.           
Centerbestyrelsen fastlægger sin forretningsorden med udgangspunkt i Syddansk Universitets standardforretningsorden. Forretningsordenen godkendes af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet eller dennes stedfortræder. Centerlederen varetager sekretærfunktionen for centerbestyrelsen.

Stk. 5.           
Universitetsloven og andre universitetsjuridiske regler, herunder universitets vedtægt er tillige gældende for centrets virksomhed og har forrang i forhold til denne vedtægt.

 

Centerlederen

 

§ 8

Stk. 1.           
Den daglige ledelse af centret varetages af en centerleder. Centerlederens arbejdsopgaver og kompetence er fastsat efter delegation fra institutlederen og fra dekanen eller dennes stedfortræder, og centerleder refererer til den samfundsvidenskabelige institutleder ved campus Esbjerg.

Stk. 2.           
Centerleders opgaver og kompetencer fastlægges i en funktionsbeskrivelse, som udfærdiges af institutleder, jf. stk. 1. Omkring ansættelse og afskedigelse af medarbejdere anvendes de almindelige regler for Syddansk Universitet.

Stk. 3.           
Centerleder holder løbende centerbestyrelsen orienteret om forhold af betydning for centrets virksomhed.

 

Økonomi

 

§ 9

Stk. 1.           
Centerets økonomi, herunder størrelse, finansiering og opgaver fastsættes efter nærmere aftale med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Stk. 2.           
Centerleder sikrer, at der føres regnskab med de tilførte bevillinger.

Stk. 3.           
Centret kan opspare midler til anvendelse til centrets formål i efterfølgende finansår.

Stk.4.            
Centret er i øvrigt underlagt de for universitet og fakultet gældende økonomistyringsregler.

Opløsning

§ 10

Vedtægtsgodkendelse og vedtægtsændringer

Stk. 1.
Nærværende vedtægt godkendes af dekanen. Ændringer i vedtægten kan foreslås én gang om året pr. 1. januar af bestyrelsen, centerlederen eller dekanen. Ændringer behandles i bestyrelsen og godkendes af dekanen.

Stk.1.            
Centret kan opløses, hvis grundlaget for centerets eksistens ikke længere er til stede.

Stk.2.            
Det er dekanen eller dennes stedfortræder, som træffer afgørelsen og opløser centret i henhold til universitetsloven, jf. § 7, stk. 5.

Tiltrådt af centerbestyrelsen den 21. november 2014

Godkendt af dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 18. december 2014.