Skip to main content

Centerleder søges til CLF

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2016, og ansøgningsfristen er den 2. maj. Læs stillingsopslaget

Skolelukninger på landet
- En undersøgelse af skolelukningsforløbet i Tønder Kommune 2010-11 samt lukningernes konsekvenser for de berørte lokalsamfund

 

Debatten om skolelukninger har fyldt meget i medierne. Ofte har lokale beboere reageret meget følelsesmæssigt, når deres skole er blevet lukket. Skolelukninger har blandt lokale beboere ofte udløst en frygt for, at deres lokalsamfund kommer ind i en ond spiral med fraflytning, faldende huspriser, døende foreningsliv, tab af lokal identitet og social sammenhængskraft.

 

De fleste undersøgelser peger på, at der er stordriftsfordele ved at nedlægge små skoler og muligvis også øget kvalitet i undervisningen, omend der hersker uenighed på dette område. Dog er der også undersøgelser, der stiller spørgsmålstegn ved stordriftsgevinsterne set i forhold til de omkostninger, de enkelte lokalsamfund oplever. Trivselsundersøgelsen 2015 viser desuden, at de mindste skoler under 200 elever scorer markant højere end de større skoler inden for ”faglig trivsel”, ”ro og orden”, ”medbestemmelse” og ”fysiske rammer”.

 

Det er primært folkeskoler på landet, der er blevet lukket. Her er Tønder Kommune en ganske typisk yderkommune, hvor man i 2011 lukkede 8 af kommunens 19 skoler. Læs mere om de såvel negative som positive konsekvenser for lokalsamfundene i yderkommunen. Rapporten er udarbejdet af professor Gunnar Lind Haase Svendsen og lektor Jens Fyhn Lykke Sørensen.

Bioøkonomiens betydning for landdistrikterne

-  En litteraturgennemgang og sektorbeskrivelse

Rapporten gennemgår den danske og internationale litteratur med henblik på at undersøge, hvad bioøkonomien betyder eller kan betyde for landdistrikterne rent beskæftigelses- og erhvervsmæssigt og på anden vis. Derudover indeholder rapporten en kortfattet sektorbeskrivelse i form af en kortlægning af landdistriktsvirksomheder og organisationer inden for bioøkonomien.

 

Rapporten konkluderer, at bioøkonomien meget vel kan have en positiv og anselig beskæftigelses- og erhvervsmæssig effekt i landdistrikterne i fremtiden. Om dette potentiale realiseres, afhænger af en lang række ting, ikke mindst af bioprodukternes umiddelbare konkurrencedygtighed i forhold til fossilbaserede produkter, den teknologiske udvikling af processor til udvidelse af bioprodukter fra restbiomasse, om og i hvor høj grad bioøkonomien understøttes rent lovgivningsmæssigt nationalt og internationalt, samt hvorvidt bæredygtigheden i landdistrikterne bliver sikret.

 

Rapporten er udarbejdet af lektor Jens Fyhn Lykke Sørensen og kan læses på CLF’s hjemmeside.

Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogasproduktion i et landdistriktsperspektiv

Rapporten har undersøgt, om en markant stigning i biogasproduktion vil få indflydelse på indkomst- og beskæftigelsesforholdene i landdistrikterne. Beregningen viser, at der ved en forøgelse på 10 % af det potentielle råvaregrundlag vil kunne forventes en effekt på ca. 209 beskæftigede og en ekstraindkomst på ca. 95 mio. kr. i 2020. Produktionen vil finde sted i landdistrikterne, ikke mindst i det vestlige Danmark, hvor der findes en betydelig animalsk produktion.

 

Rapporten, som er udarbejdet af lektor Henning Jørgensen, kan læses på centrets hjemmeside.

 

Seminar om SMART transport på landet – 14. juni

Som opfølgning på undersøgelserne omkring SMART transport på landet, inviterer CLF til et gratis seminar. Seminaret afholdes på SDU i Kolding og vil både komme omkring den nære og den fjerne transport på landet. Programmet vil blive lagt på CLF’s hjemmeside sammen med et idekatalog om SMART transport på landet inden udgangen af april.

 

Du kan tilmelde dig seminaret nu via e-mail seminar-clf@sam.sdu.dk og få programmet tilsendt direkte via e-mail, når det foreligger. Evt. spørgsmål kan rettes til lektor Pia Heike Johansen, piaj@sam.sdu.dk

Kursus ”Festivaler og begivenheder i landdistrikterne” - 11. maj

Der er endnu få ledige pladser til kurset, som er gratis og afholdes i auditoriet på SDU i Esbjerg. Læs mere om kurset og programmet for dagen samt oplysninger om tilmelding her.

Temadag: Virtuel ledelse i et arbejdsmiljøperspektiv – 8. juni

Hvad sker der med det psykiske arbejdsmiljø, når chefen leder på distancen?

Kom til gratis temadag med resultater fra Arbejdsmiljøforskningsprojekt om virtuel ledelse. På dagen præsenteres resultater fra et treårigt arbejdsmiljøforskningsprojekt om virtuel ledelse, som er gennemført i samarbejde mellem CBS, COWI og CLF.

 

Temadagen afholdes den 8. juni kl. 9.30 – 16 hos COWI A/S, Parallelvej 2 i Kgs. Lyngby. Henvendelse om program og tilmelding til ANTD@COWI.dk

Åbent forskningsseminar: Rethinking Rural Entrepreneurship - 12. april

CLF får besøg af Lincoln Business School University of Lincoln, UK, Professor Gary Bothworth, som vil give en indledende forelæsning med titlen:  "Rural Entrepreneurship and the interdependencies that exist between urban and rural economies." Gary vil trække på eksempler fra både Danmark og UK. Herefter vil der blive en generel drøftelse af forskningslandskabet inden for området, herunder relationer imellem udmøntningen af vækstdagsordenen og landbefolkningens ønsker om de landlige livsbetingelser. På seminaret vil vi søge at identificere forskningsbehov og behovet for at gennemføre forskningen tværinstitutionelt, tværdisciplinært og på tværs af landegrænser.

 

Seminaret afholdes den 12. april 2016 klokken 12-14 i auditoriet på SDU, Esbjerg - og afvikles på engelsk. 

Tilmelding til seminaret, som er gratis, sendes til ph.d.-studerende Hanne Bat Finke finke@sam.sdu.dk senest den 8. april kl. 10 af hensyn til bestilling af sandwich.


Sidst opdateret: 07.12.2016