Skip to main content

Igangværende forskningsprojekter

Igangværende forskningsprojekter

 

Kulturens betydning for  bæredygtig udvikling i landdistrikter

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvad kulturliv i landdistrikter består i og dettes sammenhæng til et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Derigennem er det projektets mål at afklare 1) på hvilke måder kulturlivet i landdistrikter bidrager til livskvaliteten, fællesskabet, bosætning og til samarbejdet mellem lokalsamfund samt 2) at afdække hvilke sammenhænge der er mellem initiativer for at fremme kulturlivet i landdistrikterne og den form, som kulturlivet derved antager set i et bæredygtighedsperspektiv.

 

Undersøgelsen strækker sig over tre år og foregår i udvalgte lokalsamfund i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. Projektet er finansieret af de tre regioner og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Kontaktperson er Pia Heike Johansen, piaj@sam.sdu.dk.

 

Livskvalitet i yderområder og landdistrikter

Projektet skal undersøge, hvad der giver folk i yderområderne deres høje livskvalitet. I Danmark har folk nemlig en højere livskvalitet på landet end i byerne, men vi ved meget lidt om hvorfor. Den nye viden kan være med med til at forbedre livskvaliteten for alle danskere - både i byen og på landet. Det er forskere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet, der er med i projektet. Forskningsprojektet strækker sig over fire år og løber frem til januar 2022. Læs mere om projektet på RealDanias hjemmeside

 

Udvikling i fællesskab mellem lokalråd og kommune - et indblik i maskinrummet

Formålet med dette projektet er at undersøge lokalrådsdemokratiet og udviklingsmulighederne på det subkommunale niveau i landdistrikterne i Danmark med et specifikt fokus på forhold mellem kommune og lokalråd. Læs mere om projektet

 

Ejendomsfinansiering i landdistrikterne

Et nyt samarbejde skal afdække, om der er problemer med at få lån i danske landdistrikter - og hvordan man i givet fald kunne løse de problemer. Det er Forenet Kredit, den primære ejer af Nykredit og Totalkredit, der har taget initiativet til forskningsprojektet, som udføres af CLF under ledelse af Egon Noe. 

 

Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne

Projektet fokuserer på betydningen af statslige arbejdspladser, og hvilke forandringer det skaber for den lokale beskæftigelse i landdistrikter. Læs mere om projektet

 

Jordfordeling -  ”Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource” -projektet skal dokumentere effekterne for landdistriktsudvikling af en gentænkning af jordfordelingen i Danmark. Projektet vil fra 2015-2019  arbejde med at udnytte den fulde samfundsværdi af det åbne land gennem jordfordeling i tre til fem case-områder, som landkommunerne selv har udvalgt. Realdania, som er en af de 15 parter i ”Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource”, har i alt bevilget 10 millioner kroner til at gennemføre jordfordeling og dokumentere samfundsværdierne i case-områderne. Heraf er CLF bevilget en lille million kroner . Kontaktperson Pia Heike Johansen piaj@sam.sdu.dk

 

LUP på lokalt engagement i naturen

Projektet skal forske og afprøve metoder til, hvordan kommunerne kan være med til at understøtte friluftslivet på landet. Der fokuseres både på frivillige, der er formelt organiseret i foreninger og lokalråd og på uorganiserede frivillige, som igangsætter eller deltager i aktiviteter. Friluftsrådet har bevilliget et tilskud på 1,9 mil kr. til projektet. Læs mere om projektet.

 

Integrering af landsbyudvikling og landbrug

Projektet afdækker landbrugets betydning i lokalsamfundene opdelt på de små lokale landbrugsbedrifter og store produktionsorienterede bedrifter. 

Læs mere om projektet

 

Livet med demens

Livet med demens er et tværgåeende Citizen Science-projekt mellem SDU og Demensklinikken (OUH). Demens er en kronisk sygdom. Det skønnes at op imod 87.000 borgere og deres pårørende må leve med demens i forskellige grader. Antallet med demens, der berøres af demens, må forventes at blive højere i takt med at levealderen stiger, hvilket er en udfordring for kommuner og sundhedsvæsenet - ikke mindst i landdistrikterne. Læs mere om projektet

 

Fællesskabsøkonomiernes betydning i lokalsamfundet

Projektet skal undersøge forskellige former for fællesskabsøkonomiers afledte betydning for lokalsamfundene. Læs mere om projektet

 

Branding indsatser i landdistriktsområder

Penge til nyt ph.d.-projekt: Hvordan balancerer man branding indsatser mellem top-down og bottom-up processer? Læs mere om projektet

 

Branding af landdistriktsområder i Sydvestjylland

Formålet med projektet er at udvikle strategiske retningslinjer for place brandingindsatser i landdistrikterne - med særligt fokus på Sydvestjylland og de særlige udfordringer i regionen. Esbjerg Kommune har bevilget 200.000 kr. til projektet. Kontaktperson: Chris Horbel, horbel@sam.sdu.dk

 

 Mere liv i Landet. Velux har valgt at støtte det 4-årige projekt "Mere Liv i Landet", der handler om små-skala landbrugsmodeller, lokale gårdnetværk, bioregioner og landsdækkende organisering. SDU, Center for Landdistriktsforskning  - Pia Heike Johansen er partner i projektet. Kontakt Pia Heike Johansen for yderligere information piaj@sam.sdu.dk

 

Forandringskapaciteten i bæredygtig lokalproduceret mad. Sønderborg Kommunes Fødevarestrategi.  Projektet inddrager primærproducenter, fødevareforarbejdning, detailhandel, turismeerhvervet, undervisningsinstitutioner, frivillige foreninger og aktører inden for landdistriktsudvikling. Projektet har det klare formål, at viden om Sønderborg Kommunes fødevarestrategi skal udvikles, afprøves i praksis og forankres. Bespisningen af spejdere i august 2017 med lokalproducerede energivenlige fødevare udgør en central test af strategiens implementering hos en bred vifte af fødevareaktører. Bevillingen er på 150.000 kr. Kontakt Pia Heike Johansen for yderligere information piaj@sam.sdu.dk

  

LAG-midlernes stimulering af innovation og iværksætteri i landdistrikterne. Formålet med denne analyse er at analysere sider af 2007-2013- programperioden i forhold til LAG'ernes evne til at stimulere innovation og iværksætteri, som er særligt strategisk vigtige for den nuværende programperiode startet i 2014. Samlet skal analysen konsolidere en viden om LAG og skabe et godt vidensgrundlag for den fortsatte implementering af det igangværende landdistriktsprogram. Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Erhvervsstyrelsen. Kontaktperson Annette Aagaard Thuesen, aat@sam.sdu.dk.

Se også afsluttede forskningsprojekter

 

Afsluttede forskningsprojekter

Resultater og konklusioner

Afsluttede forskningsprojekter

Ph.d.-projekter

Ph.d.-projekter