Igangværende forskningsprojekter

Igangværende forskningsprojekter

 

Integrering af landsbyudvikling og landbrug

Projektet afdækker landbrugets betydning i lokalsamfundene opdelt på de små lokale landbrugsbedrifter og store produktionsorienterede bedrifter. 

Læs mere om projektet

 

Udvikling i fællesskab mellem lokalråd og kommune - et indblik i maskinrummet

Formålet med dette projektet er at undersøge lokalrådsdemokratiet og udviklingsmulighederne på det subkommunale niveau i landdistrikterne i Danmark med et specifikt fokus på forhold mellem kommune og lokalråd. Læs mere om projektet

 

Livet med demens

Livet med demens er et tværgåeende Citizen Science-projekt mellem SDU og Demensklinikken (OUH). Demens er en kronisk sygdom. Det skønnes at op imod 87.000 borgere og deres pårørende må leve med demens i forskellige grader. Antallet med demens, der berøres af demens, må forventes at blive højere i takt med at levealderen stiger, hvilket er en udfordring for kommuner og sundhedsvæsenet - ikke mindst i landdistrikterne. Læs mere om projektet

 

Livskvalitet i yderområder og landdistrikter

Projektet skal undersøge, hvad der giver folk i yderområderne deres høje livskvalitet. I Danmark har folk nemlig en højere livskvalitet på landet end i byerne, men vi ved meget lidt om hvorfor. Den nye viden kan være med med til at forbedre livskvaliteten for alle danskere - både i byen og på landet. Det er forskere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet, der er med i projektet. Forskningsprojektet strækker sig over fire år og løber frem til januar 2022. Læs mere om projektet på RealDanias hjemmeside

 

Ejendomsfinansiering i landdistrikterne

Et nyt samarbejde skal afdække, om der er problemer med at få lån i danske landdistrikter - og hvordan man i givet fald kunne løse de problemer. Det er Forenet Kredit, den primære ejer af Nykredit og Totalkredit, der har taget initiativet til forskningsprojektet, som udføres af CLF under ledelse af Egon Noe. 

 

Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne

Projektet fokuserer på betydningen af statslige arbejdspladser, og hvilke forandringer det skaber for den lokale beskæftigelse i landdistrikter. Læs mere om projektet

 

LUP på lokalt engagement i naturen

Projektet skal forske og afprøve metoder til, hvordan kommunerne kan være med til at understøtte friluftslivet på landet. Der fokuseres både på frivillige, der er formelt organiseret i foreninger og lokalråd og på uorganiserede frivillige, som igangsætter eller deltager i aktiviteter. Friluftsrådet har bevilliget et tilskud på 1,9 mil kr. til projektet. Læs mere om projektet.

 

Fællesskabsøkonomiernes betydning i lokalsamfundet

Projektet skal undersøge forskellige former for fællesskabsøkonomiers afledte betydning for lokalsamfundene. Læs mere om projektet

 

Kirken på landet

Flere studier af landdistrikter har vist, at samarbejde på tværs mellem forskellige interessegrupper i et landdistrikt er vigtigt for at skabe positiv udvikling. I et sådan perspektiv vil samarbejde mellem menig-hedsråd og mere alment orienterede sammenslutninger som lokalråd altså blive antaget som positivt.  Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter – projekt ”Kirken på landet” har indgået en aftale med CLF om en samfinansieret forskningsundersøgelse. Læs mere om projektet.

 

Branding indsatser i landdistriktsområder

Penge til nyt ph.d.-projekt: Hvordan balancerer man branding indsatser mellem top-down og bottom-up processer? Læs mere om projektet

 

Branding af landdistriktsområder i Sydvestjylland

Formålet med projektet er at udvikle strategiske retningslinjer for place brandingindsatser i landdistrikterne - med særligt fokus på Sydvestjylland og de særlige udfordringer i regionen. Esbjerg Kommune har bevilget 200.000 kr. til projektet. Kontaktperson: Chris Horbel, horbel@sam.sdu.dk

 

Nye fortællinger og udviklingsmuligheder i Dansk Landbrug

Ph.d.’en beskæftiger sig med nye fortællinger om alternative udviklingsmuligheder i Dansk Landbrug, og hvordan vi med hjælp fra disse fortællinger kan skabe et kommunikationsværktøj til brug for landbrugets rådgivere - et kommunikationsværktøj der skal hjælpe rådgivere og landmænd med at åbne op for nye udviklingsveje. Læs mere om projektet

 

Landdistriktsudvikling i et livskvalitetsperspektiv baseret på data fra perioden 2002-2014
Igennem en længere årrække har de danske landdistrikter været berørt af befolkningstilbagegang og generelle udviklingsproblemer såsom mangel på jobskabelse og lukning af servicefunktioner mv. Sideløbende hermed har medierne haft stor fokus på landdistrikternes vilkår, og i mediedækningen er der ofte blevet tegnet et  negativt billede af livet i landdistrikterne. Dette er muligvis en konsekvens af et ensidigt fokus på traditionelle vækstparametre som mål for landdistrikternes udvikling - befolkningstal og antal arbejdspladser mv – hvor affolkning i høj grad er blevet sat lig med afvikling.


Men måske går det slet ikke så dårligt på landet, hvis der måles på andre parametre? Dette projekt vil undersøge dette spørgsmål i et livskvalitetsperspektiv, hvor det centrale spørgsmål er, hvordan livskvaliteten blandt borgere i de danske landdistrikter har udviklet sig sammenlignet med udviklingen i livskvaliteten blandt borgere i byerne i perioden 2002-2014.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Erhvervsstyrelsen. Kontaktperson: Jens Fyhn Lykke Sørensen, jls@sam.sdu.dk
 

Med LUP på sundheden. Projektet ønsker at undersøge, hvad der sker, når der i lokalsamfunds lokale udviklingsplaner (LUP’er) er taget et valg om at arbejde strategisk og målrettet med at styrke sundhed, trivsel og tryghed. Der er desuden fokus på, hvordan en sådan indsats kan styrkes gennem aktiv samskabelse mellem kommune og lokalsamfund. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har bevilliget 600.000 kr.  til SDU, Center for Landdistriktsforskning til gennemførelse af udviklingsprojektet ”Vi ser med LUP på sundhed”. Annette Aagaard Thuesen er kontaktperson på projektet aat@sam.sdu.dk

 

SUFISA - Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries (H2020). SUFISA aims to identify practices and policies that support the sustainability of primary producers in a context of complex policy requirements, market imperfections and globalization. Contact person at SDU Egon Noe enoe@sam.sdu.dk

  

Jordfordeling -  ”Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource” -projektet skal dokumentere effekterne for landdistriktsudvikling af en gentænkning af jordfordelingen i Danmark. Projektet vil fra 2015-2019  arbejde med at udnytte den fulde samfundsværdi af det åbne land gennem jordfordeling i tre til fem case-områder, som landkommunerne selv har udvalgt. Realdania, som er en af de 15 parter i ”Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource”, har i alt bevilget 10 millioner kroner til at gennemføre jordfordeling og dokumentere samfundsværdierne i case-områderne. Heraf er CLF bevilget en lille million kroner . Kontaktperson Pia Heike Johansen piaj@sam.sdu.dk

Mere liv i Landet. Velux har valgt at støtte det 4-årige projekt "Mere Liv i Landet", der handler om små-skala landbrugsmodeller, lokale gårdnetværk, bioregioner og landsdækkende organisering. SDU, Center for Landdistriktsforskning  - Pia Heike Johansen er partner i projektet. Kontakt Pia Heike Johansen for yderligere information piaj@sam.sdu.dk

 

Visit Stoholm. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i 2014 bevilliget midler til Stoholm Fritids- og Kulturcenter (SFKC), og i den forbindelse har SFKC ønsket at inddrage SDU. Formålet med samarbejdet mellem SDU og SFKC er, at bringe forskningsbaseret viden om turisme og områdeudvikling ind i udviklingsprojektet 'Visit Stoholm'. SDU's andel udgør 195.000 kr. Kontaktperson Annette Aagaard Thuesen aat@sam.sdu.dk

Forandringskapaciteten i bæredygtig lokalproduceret mad. Sønderborg Kommunes Fødevarestrategi.  Projektet inddrager primærproducenter, fødevareforarbejdning, detailhandel, turismeerhvervet, undervisningsinstitutioner, frivillige foreninger og aktører inden for landdistriktsudvikling. Projektet har det klare formål, at viden om Sønderborg Kommunes fødevarestrategi skal udvikles, afprøves i praksis og forankres. Bespisningen af spejdere i august 2017 med lokalproducerede energivenlige fødevare udgør en central test af strategiens implementering hos en bred vifte af fødevareaktører. Bevillingen er på 150.000 kr. Kontakt Pia Heike Johansen for yderligere information piaj@sam.sdu.dk

  

LAG-midlernes stimulering af innovation og iværksætteri i landdistrikterne. Formålet med denne analyse er at analysere sider af 2007-2013- programperioden i forhold til LAG'ernes evne til at stimulere innovation og iværksætteri, som er særligt strategisk vigtige for den nuværende programperiode startet i 2014. Samlet skal analysen konsolidere en viden om LAG og skabe et godt vidensgrundlag for den fortsatte implementering af det igangværende landdistriktsprogram. Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Erhvervsstyrelsen. Kontaktperson Annette Aagaard Thuesen, aat@sam.sdu.dk.

Når unge uddannelsessøgende flytter. Danmark er det land i Europa, hvor den laveste andel unge bor hjemme hos forældrene. Fraflytning er da også i høj grad aldersbetinget. Man hører imidlertid mest om, at unge mennesker flytter mod øst mod de største universitetsbyer i Danmark. Ikke desto mindre flytter der også unge den anden vej for at tage en videregående uddannelse. Hensigten med dette projekt er at bringe lys over begge tendenser og undersøge, hvordan unge uddannelsessøgende oplever det, hvis de flytter henholdsvis med og imod strømmen. Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Erhvervsstyrelsen. Kontaktperson Annette Aagaard Thuesen, aat@sam.sdu.dk.

Gårdbutikker og andre former for direkte salg som løftestang for lokal vækst og øget sammenhængskraft mellem land og by. Sammenhængskraften mellem land og by er under pres. Stadig flere bosætter sig i større byer, og stadig færre har jævnligt kontakt med livet på landet. Det betyder, at eksponeringen af landlige kvaliteter svækkes, og byboerne sjældent kender de mange muligheder, som et hverdagsliv på landet har at tilbyde - især børnefamilier. Gårdbutikker og andre former for direkte salg er et potentielt udstillingsvindue for landlige kvaliteter både via salget og via forskellige typer af beskæftigelse. Der er imidlertid mangel på viden om, i hvilket omfang gårdbutikkerne tjener som et sådant udstillingsvindue, og i hvilket omfang der indgås strategiske samarbejder lokalt og regionalt med og mellem gårdbutikker, lokale foreninger og myndigheder for at fremme bosætning, entrepreneurskab og beskæftigelse. Formålet med analysen er at bidrage med sådanne indsigter. Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Erhvervsstyrelsen. Kontaktperson Pia Heike Johansen, piaj@sam.sdu.dk.

Danske øsamfund - samspil mellem tranformation og image. Øernes udviklingsudfordringer har været dækket af mange undersøgelser, som har behandlet befolkningsudvikling, service, færgefart mv. Denne undersøgelse tager en ny vinkel på øernes problemer og potentialer, herunder den specialisering, som er vokset frem.

Projektet vil med kommunikationsanalytiske afsæt komme bagom udviklingspotentialer, hvor der skabes strategiske synergier og fundamenter for øernes fremtid. Det antages således, at udvikling ikke kan finde sted uden integreret kommunikation. Projektet skal bidrag med nye forståelser af øernes og deres indbyggeres muligheder for at bruge kommunikation som led i deres egne udviklingsindsatser. Projektet skal levere indspil til særlig ø-baserede handlemuligheder. Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Erhvervsstyrelsen. Kontaktperson Anne-Mette Hjalager, hjalager@sam.sdu.dk.

Matchmakingzoner og translokale iværksættermiljøer. Formålet med undersøgelsen er med konkrete projekter og nye koncepter som base at afdække muligheder og vilkår for at etablere alternative iværksættermiljøer i landdistrikterne. Erfaringerne fra Thy og Bornholm kan bidrage til iværksætterpolitikkerne i andre landdistrikter. Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Erhvervsstyrelsen. Kontaktperson Anne-Mette Hjalager, hjalager@sam.sdu.dk.

Se også afsluttede forskningsprojekter

 

 

 

 

Afsluttede forskningsprojekter

Resultater og konklusioner

Afsluttede forskningsprojekter

Ph.d.-projekter

Ph.d.-projekter

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies