Afsluttede forskningsprojekter

Afsluttede CLF projekter:

Når uddannelsessøgende flytter mod Vest. Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond har i 2015 bevilliget 100.000 kr. til et forsknings- og informationsprojekt om hvordan unge uddannelsessøgende oplever det, når de flytter mod vest - mod strømmen. Kontaktperson Annette Aagaard Thuesen, aat@sam.sdu.dk

LAG-midlernes stimulering af innovation og iværksætteri i landdistrikterne. Formålet med denne analyse er at analysere sider af 2007-2013- programperioden i forhold til LAG'ernes evne til at stimulere innovation og iværksætteri, som er særligt strategisk vigtige for den nuværende programperiode startet i 2014. Samlet skal analysen konsolidere en viden om LAG og skabe et godt vidensgrundlag for den fortsatte implementering af det igangværende landdistriktsprogram. Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Erhvervsstyrelsen. Kontaktperson Annette Aagaard Thuesen, aat@sam.sdu.dk.

Fødevarebevægelser som generator for en ny by-landdynamik - læs mere

Virtuel Ledelse (Arbejdsmiljøforskningsfonden)  Virtuel ledelse bliver stadigt mere almindeligt i danske virksomheder – bla. Som følge af behov for hurtig adgang til specialistviden, økonomiske besparelser, projektorganisering og hurtigere produktudvikling. Projektets formål er at undersøge arbejdsmiljømæssige konsekvenser (positive og negative) af virtuel organisering. Projekter løber i perioden 2013-2016 og SDU's andel udgør 185.000 kr. Yderligere information fås ved henvendelse til Anne-Mette Hjalager, hjalager@sam.sdu.dk

InnoCoast - Innovation in coastal tourism: Co-creating sustainable place-based differentiation. Innovationsfonden, Kontakt Anne-Mette Hjalager hjalager@sam.sdu.dk for yderligere  information.

Landsbypedeller - en effektiv måde at aflaste ildsjæle på?  Projektet ”Landsbypedeller – en effektiv måde at aflaste ildsjæle på?” er et samarbejde mellem Tønder Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet, Esbjerg. Projektet er finansieret ved midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters landdistriktspulje (358.700 kr.). Projektets formål er, at skabe viden som kan bidrage til udviklingen af bæredygtige landsbypedel-ordninger, via følgeforskning som sikrer en systematisk erfaringsopsamling i to kommuners landsbypedel-ordninger. Kontaktperson Gunnar Lind Haase Svendsen glhs@sam.sdu.dk

ProWell - Promoting and Enhancing Rural Wellbeing Tourism Products of Northern Europe. This EU - FP7 project (2013) aims to enhance and promote thematic Rural Wellbeing tourism products in Europe by supporting transnational co-operation between different tourism stakeholders. SDU's part of the project budget is 455.293 kr. Læs mere om projektet. Kontaktperson Anne-Mette Hjalager hjalager@sam.sdu.dk

Borgerdreven Innovation. Landudvikling Slagelse har i en samarbejdsaftale med Syddansk Universitet i 2014 givet 415.200 kr. til et projekt der skal kortlægge, udvikle og beskrive en model for udarbejdelsen af lokale udviklingsplaner for landdistrikter og landsbyer. Modellen skal kunne bringes i anvendelse i hele landet i forbindelse med at kommuner og lokalområder arbejder med udvikling af deres landdistrikter. Kontaktperson Annette Aagaard Thuesen aat@sam.sdu.dk

Evaluering af landdistriktsprogrammet, projektet ledes af Epinion. Formålet er at gennemføre projektet 'Slutevaluering  af det danske landdistriktsprogram 2007-2013, som løses for NaturErhvervstyrelsen. SDU's andel udgør 210.425 kr. Kontakt Anne-Mette Hjalager hjalager@sam.sdu.dk for yderligere information.

Udvikling i indtjeningsmuligheder og -barrierer for småskala fødevareproducenter i de danske landdistrikter.  Anne-Mette Hjalager indgår i perioden 1. november 2015 til 31. juli 2016 i et projektsamarbejde med VIFU - Videncenter for fødevareudvikling.  Projektet er finansieret af Landdistriktspuljen for 2014 under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu under Erhvervsstyrelsen.  SDU's andel udgør 141.000 kr. Kontakt Anne-Mette Hjalager hjalager@sam.sdu.dk for yderligere  information.

 

MaxVeg (Styrelsen for Forskning og Innovation) Baggrunden for projektet er, at der i mange danske grønsager findes en lang række phytokemikalier, som sandsynligvis mindsker risikofaktorerne for type 2 diabetes (T2DM) og hjertekarsygdomme. Men samtidig giver disse stoffer grønsagerne en bitter og stærk smag - et dilemma, da mange forbrugere i dag foretrækker søde og mildt smagende grønsager frem for fortidens bitre og stærkt smagende grønsager. Målet med projektet er at udvikle nye værktøjer og strategier til at øge forbrugernes præference og forbrug af bitre og stærktsmagende rodfrugter og kåltyper med maksimal indhold af de sunde phytokemikalier. Forskningsprojektet omfatter både historisk-kulturelle, sociologiske, sensoriske, sundhedsmæssige og agronomiske perspektiver og bliver gennemført i et samarbejde mellem tre institutter ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitetshospital og Syddansk Universitet. Yderligere information fås ved henvendelse til Anne-Mette Hjalager, hjalager@sam.sdu.dk eller Knud Sinding, ks@sam.sdu.dk

Danmarks Landdistrikter og yderområder (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) Rapporten beskriver og placerer den erhvervsøkonomiske udvikling i Danmarks tredive landkommuner og seksten yderkommuner i forhold til resten af landet for perioden 2000-2010 med udgangspunkt i udvalgte erhvervsøkonomiske nøgletal. Yderligere information fås ved henvendelse til Jesper Fredborg Huric Larsen, jfhl@sam.sdu.dk  

Certificering i naturturisme (Universitetet i Nordland) Ann-Mette Hjalager indgår i et stort forskningsprojekt som hedder  Oplevelser i Nord (www.opplevelserinord.no ). Yderligere information fås ved henvendelse til Anne-Mette Hjalager, hjalager@sam.sdu.dk

Rural tranquility i et visuelt og auditivt perspektiv (Styrelsen for Forskning og Innovation) Pia Heike Johansen er i perioden 1.juli til 31.december 2013 gæsteforsker ved Nordlandsforskning ved Universitet i Nordland for at forske i, hvad natur og fællesskabet betyder for oplevelsen af fred og ro i hverdagen for den enkelte og for bosætningen. Er det for eksempel landskabet man ser, som repræsenterer fred og ro? Hvad med lyden eller stilheden, hvor vigtig er den? Undersøgelsen foregår i otte mindre kommuner eller tyndt befolkede områder i Nordnorge, som alle har haft befolkningsfremgang. Yderligere information fås ved henvendelse til Pia Heike Johansen, piaj@sam.sdu.dk

Naturpark Varde (Varde Kommune) Varde Kommune ønsker at iværksætte en ny form for formidling af natur- og kulturhistorie gennem lokal inddragelse og digital teknologi i Naturpark Vesterhavet. Projektet, som gennemføres i perioden 2012-2015, har opnået støtte fra Nordea Fonden, Syddansk Vækstforum og Varde Kommune. I forbindelse med projektet skal der etableres 6 formidlingsstier med afsæt i udvalgte lokaliteter. Der etableres stier, formidlingspunkter og interessepunkter. Stierne skal bringe de besøgende længere ud i naturen, end de måske ellers ville være kommet. Yderligere information fås ved henvendelse til Anne-Mette Hjalager, hjalager@sam.sdu.dk

 Avanceret teknologi i friluftslivet (Tips- og Lottomidlerne/Friluftsrådet) er et projekt, der skal undersøge udbredelsen og brugen af internettet og mobil teknologi i forbindelse med aktiviteter i friluftslivet. De nye services har mange potentialer og perspektivrige konsekvenser for friluftslivets udøvere – både daglige fritidsudøvere og turister – samt for de organisationer og myndigheder, der tilvejebringer rammerne for friluftslivet. Projektet skal undersøge og belyse udbredelsen og karakteren af mobile internetteknologier i friluftslivet, og de dominerende trends skal kortlægges. Der skal gives konkrete, inspirerende eksempler på innovative løsningsmodeller fra ind- og udland, herunder også sådanne som adresserer arealkonflikter i naturen. Yderligere information fås ved henvendelse til Anne-Mette Hjalager, hjalager@sam.sdu.dk


Afsluttede IFUL projekter 2006-2010


Afsluttede CFUL projekter i perioden 2001-2006

 • Regionale produkter og erhvervsudvikling (løbende tema)
 • Lokale forskelle og udvikling i Danmark (kommende udgivelse)
 • Evaluering af landsbyprojekter under Bypuljen
 • Innovation og udkantsområder
 • Ligestilling i dansk landdistriktspolitik
 • Lokale Aktionsgrupper (LAGs) i LEADER+
 • Socialt betinget bosætning i landdistrikter
 • Lokale udviklingsmuligheder og entrepreneurship i et lokalsamfund
 • Foreningslivets betydning i en landkommune - Helle Kommune  
 • Iværksættere i landdistrikter
 • Borgerinddragelse i pilotprojektet Marin Nationalpark Læsø
 • Agenda 21 på Fanø
 • De økologiske organisationers netværk og politiske indflydelse
 • Regionale landbrugsstrategier
 • Erhvervsudvikling og natur
 • Mål 2 - midtvejsevaluering

Kontaktperson:
Professor, centerleder Egon Noeenoe@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 3613

Igangværende forskningsprojekter

Igangværende projekter

Ph.d.-projekter

Ph.d.-projekter

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies