Skip to main content

FELIS - Flerstrengede Evidens-baserede Lokale Indsatser for Sundhedsfremme

FELIS-projektet er et forskningsprojekt, der udspringer af et tæt samarbejde med flere kommuner i Region Syddanmark omkring gennemførelse af målrettede og evidensbaserede sundhedsfremme indsatser i udsatte nærmiljøer i kommunerne. Det kan fx. dreje sig om bestemte boligområder eller bydele.

Forskningsprojektet ledes i fællesskab af projektlederne Pernille T. Andersen (Sundhedsfremme) og Carsten Kronborg Bak (Center for Landdistriktsforskning). Den overordnede ambition med projektet er at skabe et tættere samarbejde med kommuner omkring sundhedsfremmende indsatser over for udsatte borgere med særlige sundhedsmæssige og sociale problemer.

FELIS-projektet har til formål at bidrage med at udvikle, dokumentere og evaluere sundhedsfremmeindsatser i udsatte nærmiljøer, og er baseret på en helhedsorienteret tilgang, hvor indsatserne skal tage højde for såvel individet og ”det nærmiljø”, som danner rammen for hverdagslivet.

FELIS-projektet er baseret på den grundtanke, at det ofte vil være utilstrækkeligt blot at igangsætte enkeltinterventioner over for udsatte borgere med ofte komplekse problemer i hverdagen. Det anbefales derfor i stedet for at iværksætte flerstrengede interventioner med henblik på at skabe bedre grundlag for at kunne dokumentere virkninger i forhold til udsatte grupper.

Forskningsprojektet overordnede tema er "Bydelssundhed og social ulighed i sundhed".

Det overordnede formål med FELIS-projektet er
  • at undersøge og evaluere, hvilke typer af lokale, sociale og sundhedsmæssige interventioner der på sigt kan medvirke til at kunne reducere den sociale ulighed i sundhed ved systematiske og målrettede indsatser i et tæt samarbejde mellem forskning og praksis.
Delmål med FELIS-projektet er:
  • at styrke vidensopsamling omkring sammenhænge mellem den ”sociale kontekst” (boligområder/bydele) og sundhed samt rette et særligt fokus på at opnå større viden om etniske minoriteters- og socialt udsatte gruppers sundhed, der hvor de bor og lever i hverdagen
  • at styrke den praksisbaserede evidens i lokale indsatser ved systematisk dokumentation, monitorering, og evaluering af indsatserne målrettet social ulighed i sundhed ved at fokusere på den synergi, der kan skabes ved at anvende flerstrengede interventionsprogrammer.

Nøgleord i FELIS forskningspraksissamarbejde er:

  • Lokale spørgeskemabaserede sundhedsprofiler, som styrker vidensgrundlaget for systematiske helhedsorienterede indsatser i  udsatte boligområder
  • Empowerment og beboerdeltagelse. Alle indsatser bygger på empowerment og beboerdeltagelse i alle faser (fra planlægning – implementering og evaluering)
  • Programteori anvendes til at forstå kompleksiteten i social ulighed i sundhed samt guide sammenhænge og skabe synergi i de enkelte interventioner i lokalområderne
  • Kombination af kvantitative og kvalitative metoder . Der anvendes såvel kvantitative og kvalitative metoder i FELIS projektet. Eksempelvis vil kvalitative metoder kunne medvirke til at opnå en dybere forståelse af, hvordan borgernes hverdagsliv har betydning for at forstå hvad der henholdsvis hindrer og fremmer det sunde valg i hverdagen.

FELIS-projektet er sponsoreret med midler fra Tryg Fonden og Det Kommunale Momsfond