Kommunikations- og brobygningsstrategi 2014-2017 – Ingeniøruddannelserne på SDU

Nyt ift. den forudgående strategi er bl.a. et øget fokus på at integrere vejledningstilbud med vores rekrutteringsaktiviteter. Den studerendes motivation og kvalifikationer skal matche den valgte uddannelse, flere skal gennemføre og de ingeniører, vi sender ud i erhvervslivet skal fortsat styrke opfattelsen af, at Ingeniøruddannelserne på SDU er blandt de bedste til at levere morgendagens ingeniører. Med andre ord: Fremfor at have fokus på at rekruttere nye studerende, der vil læse til ingeniør, lægger vi fremefter større vægt på nye studerende, der både vil og kan. De konkrete aktiviteter, som følger af nedenstående, beskrives fra år til år i TEK’s kommunikations- og brobygningsplan.

Vejledning og rekruttering
Vejledning af indskrevne studerende er af stor betydning: Forskellige udfordringer, der kunne medføre frafald, bliver ofte afklaret og den studerende kan fortsætte sit studie. Mht. rekruttering af nye studerende skal vejledningsfunktionen være mere synlig og tilgængelig. Samtidig skal vejledningen målrettes yderligere, så vi har øget fokus på at afklare præferencer, interesser, modenhed og motivation ift. de faglige og sociale kompetencer, det at tage en ingeniøruddannelse på SDU forudsætter. Her kommer en række eksempler:

 • Vejledningscafé i forbindelse med Studiepraktik i uge 43
 • Vejledningssession i forlængelse af Studerende for en dag
 • Vejledning til Åbent Hus
 • Vejledning som opfølgning på foredrag og diverse brobygningsaktiviteter ude af huset, hvor deltagerne via rundsendt tilmeldingsskema krydser af, at de ønsker kontakt med vejleder
 • Øget information om vejledningstilbud i forbindelse med uddannelsesbeskrivelser på sdu.dk (overblik: www.sdu.dk/ing)
 • Ditto hvad angår formidling af vores uddannelsesportefølje på sociale medier. 
 • Online-vejledning via chat-funktion

Hvad kommunikerer vi?
Gennemgående fortæller vi nedenstående om vores uddannelser. Når vi markedsfører én specifik uddannelse, anlægger vi også en konkret vinkel på, hvad den enkelte uddannelse går ud på og kan føre til af job. Samtidig skelner vi også ml diplomingeniør- og civilingeniøruddannelserne.
- Ingeniøruddannelserne er for dig, der både vil og kan
- Som kommende ingeniør vil du spille en hovedrolle i løsningen af verdens grand challenges
- Vi tilbyder dig projekt- og problembaseret læring: En kombination af undervisning og gruppearbejde med fokus på real life-problemstillinger.
- Studiemiljø præget af fællesskabsfølelse, sammenhold og tilgængelighed ml personale og studerende
- Udviklingen af teknologi kræver, at du er kreativ og innovativ. Og vil du være iværksætter, støtter vi dig i det.
- Vores undervisere, vores vejleder, osv. er her for din skyld, men vi stiller også krav til dig, så du kan udvikle dig fagligt og menneskeligt.
- Vi tilbyder dig et internationalt studiemiljø og giver dig muligheden for at tage på udlandsophold.
- Efter endt studie får du en høj løn og jobsikkerheden er ligeledes høj.

Målsætninger
Kvalitativt set er målsætningen med denne strategi og de tilknyttede aktiviteter at øge andelen af studerende, som er tilstrækkeligt motiverede og har nok fagligt potentiale til at gennemføre en ingeniøruddannelse hos os. Hvordan måler vi på det? Én målestok er lavere frafald. En anden er opnåelsen af højere karakterer. Rekruttering er væsentlig ift. at skabe grundlaget for nævnte, men studiemiljø, læringsmiljø, mm. er naturligvis også afgørende for, om en studerende gennemfører med et passende engagement.

Kvantitativt set er målet for perioden 2014-2017 at sikre en konsolidering af vores almene KOT-optag, så vi holder 2014-niveauet med omkr. 850 optagne per år. Det øgede fokus på vejledning i direkte forbindelse med rekrutteringsaktiviteter medvirker til at nå det mål. Enkelte uddannelser vil dog forventeligt komme til at savne flere studerende. Optaget kan her øges gennem markedsføringspakke 2-projekter.

Segmentering
Vi henvender os til følgende:

 • Potentielle studerende til adgangskursus
 • Potentielle studerende til diplomingeniøruddannelserne
 • Potentielle studerende til civilingeniøruddannelserne
 • Forældre og familienetværk
 • Venner
 • Lærere på adgangsgivende ungdomsuddannelser
 • Vejledere på studievalgscentre
 • Journalister
 • Egne studerende og undervisere (agerer som ambassadører eksternt)

Familie, venner, lærere, osv. står også nævnt ovenfor, fordi de i varierende grad influerer på potentielle studerendes uddannelsesvalg. Segmenteringen foregår ikke ud fra køn eller egen og forældres uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesområde. SDU studenterbestand udgøres i høj grad af mønsterbrydere. Geografisk set sigter vi mod region Syddanmark og i stigende grad Vest-, Midt- og Sydsjælland. Vi segmenterer også ud fra præferencer inden for det tekniske og naturvidenskabelige afspejlet i, hvad de potentielle studerende vælger af fag og projekter på ungdomsuddannelserne og den retning, deres adfærd har på de sociale medier.

Kommunikationsmidler og kontekst
På tværs af institutter og uddannelser skal vi naturligvis sende de samme grundlæggende signaler om, hvad vi står for, jf. afsnittet Hvad kommunikerer vi. Hvert år evaluerer TEK – Kommunikation og Internationalisering effekten af sine aktiviteter blandt nyoptagne studerende gennem en online spørgeskemaundersøgelse på alle uddannelser og en fokusgruppe-undersøgelse på fem-seks udvalgte uddannelser. Derudfra vælges det miks af kommunikationsværktøjer, som virker bedst. Erfaringsmæssigt har det størst effekt over en periode på flere år at påvirke potentielle studerende fra flere forskellige vinkler på en konsistent måde: Dvs. at vi fastholder de grundlæggende signaler (siger det samme på forskellige måder med forskellige eksempler) over tid for dermed at skabe en troværdig identitet: Sådan er Ingeniøruddannelserne på SDU!

Konteksten for vores rekrutteringsaktiviteter har de sidste år været gunstig i og med, at både politikere og interesseorganisationer (især IDA og DI) i medierne har peget på behovet for flere ingeniører. Samtidig har de andre uddannelsesinstitutioner i DK styrket deres uddannelsesmarkedsføring betydeligt. Derfor er det nødvendigt at vi konstant har et vågent kommunikationsberedskab og at vi er tilstrækkeligt synlige og tilgængelige ift. vores målgrupper. Hvordan gør vi det?

Markedsføringspakkerne
Markedsføringspakke 1 gælder for alle uddannelser. TEK - Kommunikation og Internationalisering står for følgende i samarbejde med institutterne:
- Facebook og Google-annoncering
- Løbende optimering af uddannelsessider (www.sdu.dk/ing)
- Uddannelsesspecifikke forløb under Studiepraktikken i uge 43
- Profilering under besøgsrunder på STX/HTX
- Stand ved Åbent Hus
- Præsentation i uddannelsespublikation
- PR i forbindelse med opfindelser, events, priser, præmier, ekstraordinært optag osv.
- Search Engine Optimization
- Kompetence- og motivationsafklarende vejledning i forbindelse med rekrutteringstiltag.

Markedsføringspakke 2: Ledelsesgruppen udpeger hver år 3-4 uddannelser, der har et ekstraordinært behov for at blive markedsført. Hvert markedsføringsprojektet strækker sig fra ½ til 1 år og kan gentages over flere år, hvis der er brug for en længere, mere dybtrækkende rekrutteringsindsats. Hver uddannelse markedsføres af en markedsføringsgruppe, der består af én fra TEK – Kommunikation og Internationalisering, to undervisere og et passende antal studerende.

Markedsføringsgruppen har i fællesskab ansvaret for hele processen fra idé til operationalisering. Dels kan gruppen ud fra dets budget vælge at forstærke profileringen af den givne uddannelse inden for markedsføringspakke 1, dels kan den lægge nye aktiviteter oveni, fx nye brobygningsevents. Gruppen projektledes af deltageren fra TEK – Kommunikation og Internationalisering, men procesansvaret deles ligeligt ml alle parter. Institutlederen udpeger VIP-medlemmerne, der sammen med projektlederen udpeger studentermedhjælperne.

Strategisk udvikling
Denne strategi bringes op til revidering medio 2017

Udvalget for Kommunikation og Brobygning, 21.08.14