Skip to main content

Mere om Akademisk Råd

Akademisk Råd har følgende opgaver:

• Tildele ph.d.- og doktorgrader
• Indstille til rektor eller den, han bemyndiger hertil, om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme     ansøgere til videnskabelige stillinger
• Udtale sig til rektor eller den, han bemyndiger hertil, om den interne fordeling af bevillinger
• Udtale sig til rektor eller den, han bemyndiger hertil, om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling
• Udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed

Akademisk råd har herudover til opgave at drøfte og rådgive fakultetets ledelse om forhold af relevans for fakultetets udvikling, organisering og økonomi herunder:

• Fakultetets udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling
• Fakultetets bidrag til universitetets udviklingskontrakt
• Fakultetets organisering
• Fakultetets kvalitetssikring
• Økonomi og budget
• Ansættelsespolitik i relation til uddannelse og forskning
• Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende
• Studentermiljø og -trivsel, herunder frafald
• Ledelsesbeslutninger
• Akademisk råd har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger

Akademisk Råds sammensætning:

• 5 videnskabelige medarbejdere, heraf tre anerkendte forskere. Formanden vælges blandt de anerkendte forskere (valggruppe I)
• 3 teknisk-administrative medarbejdere, der deltager i de dele af mødet, der ikke vedrører akademiske forhold. Er med som observatører ved de andre mødepunkter (valggruppe II)
• Der vælges tre medlemmer af og blandt fakultetets studerende (valggruppe III)
• Dekanen
• En repræsentant for fakultetets studieledere udpeges efter indstilling fra studielederne af dekanen til at deltage i møderne som observatør

Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe I og for observatørerne er fire år. For medlemmerne valgt i valggruppe III er funktionsperioden to år. Genvalg kan finde sted.
Dekanen stiller administrativ bistand til rådighed for akademisk råd, der udarbejder en forretningsorden til rektors godkendelse inden for rammerne af standardforretningsordenen.

Vedtægt for Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 04.07.2018