Skip to main content

Kunststrategi for Nyt OUH og SDU Nyt SUND

Kunsten på Nyt OUH og SDU Nyt SUND skabes ud fra brugernes adfærd og brug af rummet. Dermed bliver den enkelte brugers oplevelse det centrale. Målet er, at kunsten bliver et aktiv for livet på hospitalet og universitet, og at den bidrager til at skabe et levende, oplevelsesrigt og nærværende sted for brugere og besøgende.

Mere overordnet skal kunsten synliggøre samarbejdet mellem Nyt OUH og SDU, så brugerne oplever en sammenhæng og synergi mellem de to institutioner.

En sammenbygning i den størrelsesorden, som er tilfældet med Nyt OUH og SDU er unik i Danmark og yderst sjælden på verdensplan. Derfor skal kunsten også afspejle det høje ambitionsniveau og være med til at sætte en dagsorden for fremtiden. Kunsten skal så at sige være en attraktion i sig selv.

Vedkommende og skelsættende kunst

I strategien Kunst og Funktion har man taget udgangspunkt i de politiske visioner for de to institutioner samt et tema for kunsten: Liv, lys, lyd og natur.

Dette er blevet omsat til en konkret strategi, som tager afsæt i en mission om at gøre kunsten til en naturlig funktion og tilstedeværelse på de to institutioner med udgangspunkt i nøgleordene oplevelser, stimulerende, stilhed, fordybelse, stemning, leg, bevægelse, udfordring, krop, aktiv, sanselig, medmenneskelig, inddragende, helende, rekreativ og holdbar. 

Kunst & Funktion giver således et nyt bud på, hvordan kunsten kan optræde i offentlige bygninger, så den bliver vedkommende for den enkelte bruger i dagligdagen, og samtidig fordrer skelsættende kunst. 

Kunst som pejlemærker, tableauer og detaljer

Konkret integreres kunsten på Nyt OUH og SDU Nyt SUND i stor og lille skala via tre differentieringer: Pejlemærker, Tableauer og Detaljer.

Pejlemærker og Tableauer er kunstneriske bearbejdninger af de rum, man bevæger sig igennem eller opholder sig. Det er fx indgangspartier, fælles opholdsarealer, gangarealer, venteværelser, receptioner med videre.

Kunstnere inviteres til at give et bud på, hvordan velkendte situationer og omgivelser kan iscenesættes og opleves på ny af brugerne. Pejlemærker og Tableauer kan også være med til at skabe steder i brugernes bevidsthed, så man lettere kan finde rundt.

Detaljer er kunstneriske bearbejdede funktioner, der tilføjes eller allerede indgår i byggeriet, som brugerne er i berøring med til daglig. Det er fx gardiner, nøglehuller, stikkontakter, rækværk og så videre.

Det betyder, at kunsten i lille form spredes over et større areal og når ud i byggeriets hjørner  på sengestuer, toiletter, trappeopgange, elevatorer, kontorer med mere.

Læs mere om strategien Kunst og Funktion her

Sidst opdateret: 19.10.2023