Skip to main content

Byggeriets faser

Et byggeprojekt består består af en række faser, hvor igennem planlægningen intensiveres. Overordnet er der fem indledende faser, hvor der i følgende rækkefølge udarbejdes:

 1. Byggeprogram
 2. Dispositionsforslag
 3. Projektforslag
 4. Forprojekt
 5. Hovedprojekt

Det er i byggeriets første faser, at man som bruger kan præge det nye byggeri.  Efter projektforslagsfasen vil byggeriet ligge ret fast og ændringer vil være bekostelige.

I Nyt SUND-projektet har der således også været en omfattende brugerinddragelse. Den er eksepmelvis foregået via:

Vil du vide mere om den overordnede udviklingsproces for Nyt SUND, finder du en oversigt her.

Nedenfor finder du en kort gennemgang af  byggeriets fem faser. 

Byggeriets faser:

1. Byggeprogram
 • I byggeprogramfasen mødes totalrådgiver, bygherre og brugere første gang til dialog om udarbejdelsen af byggeprogrammet.
 • Der skal udarbejdes et byggeprogram, som detaljeret skal afklare og formulere de krav og ønsker, som var beskrevet i konkurrenceprogrammet.
 • Involvering af brugere i brugergrupper er essentielt i byggeprogramfasen.
 • Byggeprogrammet er et af de vigtigste dokumenter i en byggesag. 
 • Byggeprogrammet er udgangspunkt for det videre arbejde med dispositionsforslag.
2. Dispositionsforslag
 • Dispositionsforslag udarbejdes i dialog mellem bygherre, brugere og rådgiverne.
 • Forslaget omfatter blandt andet vurdering af byggemuligheder på grunden, opdelingen af byggeriet i afdelinger og byggeafsnit, forslag til alternative bygningsformer samt principforslag til konstruktioner, materialer og installationer.
 • Dispositionsforslaget skal indeholde en vurdering og prioritering af relevante alternative muligheder. Ønsker brugerne en gennemarbejdning af alternative muligheder, skal der normalt betales særskilt honorar herfor.
 • I dispositionsforslaget indgår tillige en redegørelse for de vigtigste økonomiske oplysninger, koordineret og samlet i et planlægningsbudget, samt en foreløbig tidsplan for projektering og udførelse.
3. Projektforslag
 • Projektforslaget udarbejdes i dialog mellem bygherre, brugere og rådgivere, og er en videre bearbejdning af dispositionsforslaget og er de projekterende rådgiveres forslag til, hvorledes opgaven i al væsentlighed kan realiseres.
 • Der skal i projektforslaget være taget stilling til alle betydende spørgsmål vedrørende byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg samt andre forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet.
 • Til projektforslaget skal tillige være udarbejdet et styrende budget, således at der på dette grundlag kan træffes de fornødne bevillingsmæssige dispositioner.
 • Projektforslaget skal indeholde en tidsplan for projektering og udførelse samt forslag til entreprise- og udbudsform.
 • Med et godkendt projektforslag ligger alle væsentlige rammer i byggeriet fast.
4. Forprojekt
 • Når projektforslaget er godkendt af styregruppen og de bevillingsmæssige forhold er afklaret, kan bygherren sætte den egentlige projektering i gang.
 • I modsætning til dispositionsforslag og projektforslag, der udarbejdes af rådgivere i dialog med bygherre og brugere udarbejdes forprojektet principielt uden brugernes medvirken.
 • Bygherre og brugere skal gennemgå og godkende det færdige projektmateriale.
 • Forprojektet er en gennemarbejdning af det godkendte projektforslag til et sådant niveau, at det kan danne grundlag for den principielle, offentlige myndighedsbehandling, der ofte kan være påbegyndt tidligere, under programmeringen.
5. Hovedprojekt
 • I hovedprojektet fastlægges byggeopgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at projektmaterialet kan danne grundlag for gennemførelse af byggeriet.
 • I fag-, stor- eller hovedentreprise danner hovedprojektet desuden grundlag for at indhente tilbud og indgå entrepriseaftaler.
 • Hovedprojektet består af hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger samt detaljerede beskrivelser, der redegør for krav til materialer og udførelse.