Menu

Kommunikationsstrategi for Sundhedsvidenskab

Kommunikationsstrategien på SUND  rummer en række brugbare anvisninger til, hvordan du skal handle i forskellige situationer. Strategien skal forankres så godt som overhovedet muligt på fakultetet, så alle ansatte lærer den at kende. Så husk at sætte den på dagsordenen ved møder, og husk at introducere den for nye medarbejdere. 

Forsker du? Så medtænk fra begyndelsen forskningskommunikation i dit forskningsprojekt. 

 Vil I høre om forskningsformidling i din forskningsenhed, så kontakt os for en aftale. 

Du kan altid kontakte Tomas Homburg eller Marianne Lie Becker, SUND Kommunikation, hvis du har brug for hjælp til enhver form for pressekontakt, både før og efter kontakten er sket.

Principper for ansvarlig forskningskommunikation

Principper for ansvarlig forskningskommunikation ved Sundhedsvidenskab på SDU i samarbejde med Region Syddanmark og de samarbejdende sygehuse i Region Syddanmark og Region Sjælland:

Principperne for ansvarlig forskningsformidling er et sæt retningslinjer, der gælder for medieomtale i forbindelse med offentliggørelse af nye forskningsresultater.

Principperne bygger på de nationale principper for ansvarlig forskningspraksis, som er beskrevet i Den danske kodeks for integritet i forskning (dansk og engelsk) og særligt til kapitel 3 om publicering og kommunikation. Retningslinjerne er vejledende og anvendes af kommunikationsafdelingerne ved Sundhedsvidenskab på SDU og Odense Universitetshospital og Region Syddanmark og samarbejdende sygehuse i forbindelse med formidling af nye forskningsresultater.

Formål

Formålet med principperne for ansvarlig forskningsformidling er, at

 •  sikre troværdighed og transparens i forskningsformidlingen
 •  understøtte kendskabet til forskningsresultater fra SDU-Sundhedsvidenskab og de samarbejdende sygehuse i medierne
 • skabe tillid mellem medier, kommunikationsafdeling og forskere.

Tre bærende principper for ansvarlig forskningsformidling

1. Troværdighed

 • Kommunikationsafdelingerne ved Sundhedsvidenskab på SDU, Region Syddanmark og de samarbejdende sygehuse medvirker kun til medieomtale af nye sundhedsvidenskabelige forskningsresultater, hvis de er baseret på en videnskabelig artikel antaget i et peer-reviewed tidsskrift, accepterede abstracts, eller hvis resultaterne er offentliggjort i en rapport, der er udarbejdet i forbindelse med myndighedsbetjening.
 • Medieomtalen offentliggøres ikke, før den videnskabelige artikel eller rapporten udgives.
 • Særligt for ph.d.-, forskningsårsstuderende m.fl.: Medieomtalen skal også være aftalt med hovedvejlederen.

2. Transparens

Al medieomtale af nye forskningsresultater fra Sundhedsvidenskab på SDU indeholder følgende:

 • Navn og kontaktoplysninger på den eller de forskere, som står til rådighed for pressen
 •  Link til abstract eller den videnskabelige artikel, som medieomtalen bygger på
 • Fakta om eksterne samarbejdspartnere (ved flere: kun de vigtigste nævnes)
 • Fakta om ekstern finansiering (ved flere: kun de største bevillingsgivere nævnes)
 • Oplysning om eventuel inhabilitet eller afvigelse fra de generelle principper for ansvarlig forskningsformidling
 • Byline med link til kontaktoplysninger på den kommunikationsmedarbejder, der har forfattet pressemeddelelsen.

3. Dialog og feedback

Dialog og åbenhed før, under og efter medieomtalen er en integreret del af samarbejdet mellem kommunikationsmedarbejderen og den forskningsansvarlige.

Kommunikationsmedarbejderen:
Før: Rådgiver og orienterer om processen og præmisserne ved mediekontakt
Under: Leverer en medieplan, der efter konkret vurdering indeholder information om fx kernebudskaber, medievalg eller solohistorie, tidspunkt for offentliggørelse, international mediedækning, afrapportering mv.
Efter: Sørger for evaluering og opfølgning på resultatet af medieindsatsen, når det efterspørges.

Før du skal formidle din forskning:

Vær helt sikker på, hvad dit budskab er og hvorfor, du vil have det offentliggjort. Og afklar hvem der er modtager af budskabet:

 • Er budskabet formuleret så klart og entydigt, at du og modtageren afkoder budskabet ens?
 • Nedskriv gerne 3-4 nøglesætninger, der indeholder dine budskaber.

Hvis nyheden har potentiel indvirkning på patientbehandling eller -adfærd, bør du tage kontakt til de rette myndigheder eller videnskabelige selskaber mhp at diskutere følgerne af offentliggørelsen af resultaterne. Formidling af risici kræver særlig opmærksomhed.

Der vil blive udbudt ph.d.-kurser i forskningsformidling på SUND.

Pressemeddelelser rent praktisk

Institutlederne, lederne af forskningsenhederne eller studielederne skal oparbejde rutiner til at spotte emner til presseomtaler: Hvor ligger mediehistorierne og gemmer sig, parat til at blive omtalt uden for murene?

Hvis den gode historie ikke allerede er meldt ud til pressen, så undersøg som det første, om afsenderen allerede har et pressenetværk, som han/hun kan bruge. Det er historiens ophavsmand, som pressen vil i kontakt med.

Er der ikke et pressenetværk omkring forskeren, så bed ham eller hende om dette:

 1. Udkast til pressemeddelelse, højst ét A4-ark
 2. Sigende overskrift
 3. En kort forklaring, så der kommer fokus på det rette med det samme
 4. Baggrund for begivenheden/forskningsresultatet
 5. Et godt  fotografi, der illustrerer nyheden (JPG-format min. 200 kb.)
 6. Oplysninger om, hvem der også skal nævnes i PM’en pga. samarbejde og/eller finansiering
 7. Mobilnummer og mail på en eller flere kontaktpersoner, som pressen kan vende tilbage til
 8. Evt. leverandørens curriculum, så vi kan citere fakta korrekt
Udnævnelser

Ved udnævnelser til professor eller adjungeret professor vil vi bede dig om,

 1. at maile et foto (JPG-format min. 200 Kb.)
 2. oplyse fødselsdato (evt.)
 3. uddannelse
 4. ansættelser
 5. forskningsområde/speciale(r). Hidtidige og ikke mindst i den nye stilling
 6. – og personlig baggrund, hjemby, civilstand, børn osv.

Desuden er det en god ide at anføre privatadresse samt fødselsdato og –år. Hermed kommer man med i avisernes ”I morgen fylder…”

Bevillinger og priser

Bevillinger og priser fra forskningsråd, fonde, myndigheder m.v. skal omtales. Hvis ikke forskeren eller giveren sørger for omtale, er Kommunikation og Web meget gerne behjælpelig. Bevillingsmodtageren eller dennes leder skal i dette tilfælde i en mail beskrive:

 1. Hvem er giveren?
 2. Hvor stort er beløbet?
 3. Hvad er formålet med gaven (en forståelig beskrivelse af projektet)?
 4. Et fotografi af modtageren eller modtagerne (JPG-format min. 200 Kb.)
 5. oplyse alder (evt.)
 6. uddannelse
 7. evt. ansættelser
 8. forskningsområde/speciale(r)
 9. – og personlig baggrund, hjemby, civilstand, børn osv.
Ph.d.-afhandlinger

Forfatteren sender et såkaldt autoreferat til Ugesskrift for Læger. Samtidig sender forfatteren et alment tilgængeligt resumé samt et foto til SDU's Presse og Formidling og til SUND Kommunikation på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. SUND Kommunikation sørger for, at afhandlinger, der ikke bliver genstand for en artikel i Ny Viden, evt. bliver sendt ud til pressen.

Disputatser

Forfatteren sender et såkaldt autoreferat til Ugesskrift for Læger. Samtidig sender forfatteren et alment tilgængeligt resumé samt et foto til SDU's Presse og Formidling og til SUND Kommunikation på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. SUND Kommunikation sørger for, at afhandlinger, der ikke bliver genstand for en artikel i NyViden, bliver sendt ud til pressen.
Ny Viden interviewer alle nye doktorer. NyViden sendes ud til cirka 200 medieadresser.

Kronikker

Tag emner op, som allerede er behandlet i foredrag og lignende og udmønt disse i kronikker. Forskere, institutledere, undervisere, studerende kan genbruge deres arbejde i kronikform. Kronikker kan også skrives i fællesskab. Tiltrædelsesforelæsninger kan også udmøntes i en kronik. 

Foredragsrækker

Arrangér så vidt muligt foredragsrækker med sundhedsemner for almindelige mennesker, for studerende, for politikere. Brug Danskernes Akademi på DR2 og brug Folkeuniversitetet som platform.
Annoncér disse begivenheder i SDUs kalender, KultunautSDUnet og via øvrige relevante kanaler.

Sociale medier

Fakultetet har Facebooksiden Sundhedsvidenskab, SDU samt en side for hver uddannelse. Desuden har vi en konto på  Twitter og LinkedIn. Nyheder af udelukkende intern karakter oprettes i SDUnet

Fakultetets og uddannelsernes konti på de sociale medier administreres af SUND Kommunikation. Vi sørger for at dele relevante nyheder på de relevante Facebooksider for uddannelserne.

Twitterkontoen benytter vi til at dele forskningsresultater og deltage i sundhedsdebatten.

 

Forskning på www

For at sikre en så ensartet forskningsformidling som muligt har SUND Kommunikation udarbejdet nedenstående vejledning til opbygningen af hjemmesider for forskningsenheder. Retningslinjer for Institutter og centre kan findes på SDUnet. Spørgsmål vedrørende opbygning af hjemmesiden kan rettes til Mathilde Hollmann.

Vejledning til forskningsenheder i Sitecore (.pdf)

Markedsføring af uddannelser

Uddannelserne på Sundhedsvidenskab skal markedsføres, så vi kan tiltrække de rette studerende. Et af kravene til markedsføringen er, at den skal være omkostningsbevidst og fokuseret.
Overordnet kan uddannelserne opdeles i tre grupper, der hver skal markedsføres på sin måde: masteruddannelserne, de truede uddannelser og de sikre uddannelser.

Hvert år skal der foretages en prioritering af, hvilke uddannelser der især skal markedsføres.

Processen for markedsføring af uddannelser på Sundhedsvidenskab:

 1. Beskrivelsen af uddannelsen skal være på plads på hjemmesiden under Uddannelsesoversigten.
  Entydig præsentation, der på forsiden viser præcis, hvilken kvalitet denne uddannelse har ift. lignende uddannelser på andre universiteter.
  Ansvarlig: Studielederen er ansvarlig for, at teksten på hjemmesiden er korrekt og fyldestgørende. SUND Kommunikation kan tages med på råd mht. sidens tilgængelighed for potentielle studerende.
  SUND Kommunikation sørger for inddateringen af den med letforståelig tekst og fotos. Retningslinjer for Uddannelsesoversigten følges.
 2. Studielederen sørger for i samarbejde med Kommunikation & Web for, at der udarbejdes en A4-flyer, der beskriver studieordningen på en letforståelig måde til potentielle studerende.
 3. Studielederen, den eksterne rådgivningsgruppe og de eksterne undervisere kontakter deres netværk, der har kontakten til potentielle ansøgere. Det kan være uddannelsesinstitutioner, højskoler, kommunale instanser eller afdelinger, relevante messer og møder, firmaer, organisationer m.m. Studielederen kan arrangere besøg el. lign. med foredrag. Her uddeles pjecen også. Ideen er at komme så tæt på de potentielle studerende som muligt. Det er afgørende, at der trækkes på studielederens erfaring, den eksterne rådgivningsgruppe og de eksterne undervisere  ift. målgruppen: Hvor findes de studerende til den pågældende uddannelse!
 4. Studielederen og SUND Kommunikation kontakter desuden Kommunikationsafdelingen, så der kan gøres reklame for uddannelsen i Google (Google Adwords annoncer), i uddannelsestillæg, samt dagspressen og diverse SDU-udgivelser. Dette overvejes nøje ift. cost-benefit. Giver mail til netværk og lokale intranet større respons end web-bannere, messer og trykt – og dyr – annoncering?
 5. Økonomi: Kommunikationsafdelingen skal byde ind med beløb, der kan anvendes til særlig markedsføring af de uddannelser, fakultetet finder behov for.
 6. Der skal altid følges op på markedsføring ved at spørge studerende, hvad der fået dem til at søge. Omtale, annoncering, mail fra netværk, sdu.dk osv.
 7. Tidspunkter for hver af de ovenstående aktiviteter skal indpasses i en tidsplan ift. ansøgningstidspunkt.
  For hver uddannelse laves der et årshjul, hvor markedsføringsaktiviteterne også angives. Dette gøres i samarbejde med SUND Kommunikation.

I årshjulene skal følgende bl.a. indbygges:

For uddannelsen skal der registreres oplysninger om annonceringssteder, tidspunkter, netværkskontakt, evalueringer. Konkret kan det være at registrere mail-adresser på relevante netværk, kontakt til intranet i kommuner, på sygehuses, uddannelsesinstitutioner etc.  (kontakt via Region Syddanmark), registrering i web-kalendere, fx Altinget, Dagens Medicin, SDU’s web. Oversigt over relevante messer og interesseorganisationer.
Annonceringstidspunkter drøftes løbende.
Markedsføringen evalueres ved statusmøderne med uddannelserne.

Historier og aktivivteter, der afspejler uddannelsernes studiemiljø er velegnet til markedsføring via vores kanaler på Facebook, der pt. tæller følgende sider:

Profilering af uddannelsesområdet
 1. Uddannelserne skal profileres endnu mere via gode historier fra studieområderne, projekter og praktikpladser.
 2. Kontakt SUND Kommunikation med gode historier fra studerende, så de kan blive formidlet på hjemmesiden, i de sociale medier (e.g. SDUs Facebook side) og i Sund & Hed.
 3. Enestående optagelsesprocedurer, uddannelsesopbygningen osv.
 4. Opfordre studieledere og andre til at skrive kronikker i dagspressen og i trykte medier inden for deres respektive fagområder.
 5. Sørge for at kontakte elektroniske medier, hvis der er en god, konkret uddannelseshistorie.
 6. Akkrediteringer af uddannelser med forklaringer af, hvad det betyder

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies